Publikationsbias

1 Story

Publikationsbias är en snedvridningseffekt av studier som publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i andra fora. Såväl tidskrifter som forskare är mer intresserade av att publicera "findings" än att rapportera att en hypotes inte gav ett statistiskt eller på annat sätt signifikant resultat. Detta beskrivs i engelska Wikipedia enligt nedan ...

I publicerad akademisk forskning uppstår publikationsbias när resultatet av ett experiment eller en forskningsstudie påverkar beslutet att publicera eller på annat sätt distribuera det. Att endast publicera resultat som visar ett signifikant fynd stör balansen mellan resultat till förmån för positiva resultat. (Wikipedia) Original

Svar 2 Om begreppet bias i SAOL och Psykologilexikon. Svar 3 Exempel från golfvärlden på övertolkning av forskningsdata.

Inom naturvetenskap och medicin är det normalt att det för vetenskaplighet krävs att studier ska kunna upprepas med likartade resultat. Inom områden som psykologi, pedagogik, samhällsvetenskap och många kvalitativa studier är det vanligt att resultaten varierar mycket mer än förväntat. Detta har ett flertal förklaringar bland annat forskarnas bristande kunskaper i statistik och att man övertolkar data för att passa en hypotes. För ett enkelt exempel se Svar 3.

Metascience

Metavetenskapꜜ är ett viktigt område som studerar forskningens kvalitet och effektivitet. I Wikipedia finns bland annat referenser till analyser redan 1966 som visade att cirka 73& av studierna i medicinska tidskrifter conclusions were drawn when the justification for these conclusions was invalid. Vidare refereras en artikel från 2005 av Ioannidisꜜ som framför att There is increasing concern that most current published research findings are false. The probability that a research claim is true may depend on study power and bias ... (Ibid.)

Om hur publikationsbias kan minskas diskuteras bland annat i p-Curve and Effect Size: Correcting for Publication Biasꜜ ....

Dessa frågor är naturligt nog mest viktiga för den inovetenskapliga konversationen men har även en effekt på hur "vetenskapliga resultat" kommuniceras till och publiceras i bredare media.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.11.09

Uppdaterades: ....

2 Notis

Begreppet Bias beskrivs i SAOLꜜ som felaktighet vid bedömning, i vetenskapliga resultat e.d..

Bias förekommer i flera sammanhang. I Psykologilexikonꜜ talas om "Skevhet, Partiskhet och Metodfel". Som exempel på det sistnämnda står ...

i betydelsen snedvridning av forskningsresultat eller slutsatser till följd av mer eller mindre oavsiktliga fel i uppläggning eller genomförande av en undersökning, fel som kan ha sin grund i forskarens förutfattade mening eller önskemål om att resultaten ska stämma med viss teori eller vissa hypoteser. [...] (Ibid.)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.11.09
Uppdaterades: ....


Exempel på övertolkning av forskningsdata och publikationsbias.

2009 publicerade Farahmand och Ahlman er al. en forskningsstudie om att golfare lever längreꜜ. Citatet nedan finns i studiens fria abstrakt sammandrag.

Även om vi inte med säkerhet kan dra slutsatsen att alla de 40 % minskade dödligheterna förklaras av den fysiska aktiviteten som är förknippad med att spela golf, drar vi slutsatsen att detta med största sannolikhet är en del av förklaringen. För att sätta den observerade dödlighetsminskningen i ett sammanhang kan det noteras att en 40 % minskning av dödligheten motsvarar en ökning av förväntad livslängd på cirka 5 år. (Ibid.) Original

I en analys av frågan om Golf, hälsa och livsstilꜜ på en sajt om golf tas denna forskningstudie upp för diskussion och det framförs att studien väsentligt övertolkar resultaten utifrån publicerade data och förekomsten av confounding factors (störfaktorer). Två statistiskt kunniga forskare ombads kommentera studien och de konkluderade att ...

Denna rapport är ett typiskt exempel på hur lätt man kan dra felaktiga slutsatser. Utifrån de data som författarna använder och redovisar är det omöjligt att särskilja effekterna av golfspel från möjliga effekter av en generell fysisk aktivitet i populationen.

Rapporten utgår ifrån registerdata vilket gör det svårt att särskilja samvariationen för olika beteenden, särskilt för dem som inte redovisas.(Citat från två forskare, se referensen)

Forskningsstudien, där en av författarna (Ahlman) hade en professur på Karolinska Institutet (KI) fick stor uppmärksamhet i media och användes flitigt av Svenska Golförbundet med flera för att argumentera för att medlemskap i en golfklubb borde vara avdragsgillt då golf borde klassas som frisksport. Kampanjen blev framgångsrik. Forskaren på KI avstod trots flera kontaktförsök att svara på frågor.

Konklusionen av detta exempel är att forskare i sina slutsatser bör reflektera över hur deras slutsatser kan användas och inse att eventuella begränsningar i slutledningarna mycket väl kan "komma bort" i andra sammanhang.

Metastudie om golf och hälsa

I en medicinskt orienterad metastudie från 2022 sägs att ...

Denna studie visade att golf kan vara en effektiv metod för att förbättra den muskulära och kardiovaskulära hälsan, även om blandade resultat observerades. [...] (Ibid.) Original

Diskussionen ovan motsäger inte att golfspel har ett antal positiva (hälso)aspekter. Men så har också att året runt gå ut med sin hund, jaga, plocka svamp och mycket annat.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.11.09
Uppdaterades: ....

Universitet och utbildning

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®