BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Vision och strategi

BiBB

Visionen är att BiBB Academy på sikt ägs av en ideell stiftelse, gärna en där universitet och högskolor har ett dominerande inflytande. Rätt ägare kan väsentligt öka BiBB Academys genomslag och användning. Andra ägare / sponsorer är dock tänkbara då beslutsfattande i högskolevärlden kan ta lång tid.

Två affärsmodeller - nu och på lite sikt

BiBB Academy har idag en affärsmodell där det ingår att publicera sponsrade stories och artiklar och att erbjuda kurser och internutbildning.

Om och när en ideell stiftelse förvärvar BiBB Academy kommer det att ske en anpassning till huvudintressenterna, en större skala och ett större innehåll. Ett steg är att finna några personer i högskolevärlden som delar vår vision. Gruppen är informell och innebär inga åtaganden vare sig för personen eller högskolan.

BiBB Academy's långsiktiga affärsmodell

Om BiBB Academy förvärvas av de svenska högskolorna kan den långsiktiga affärsmodellen likna den som finns för Store Norske Leksikon. Man kan se det som en intressant och till och med viktig möjlighet för Sveriges universitet och högskolor att driva en kunskapstjänst som ett modernt uppslagsverk.

BiBB Academy kan ses som en del i högskolans samverkansuppgift och bidrar till marknadsföring av universitet och högskolor.

Om ägarna av:   Wikipedia, Store Norske Leksikon och NE

Wikipedia ägs av en stiftelse och finansieras av ett stort antal små bidrag. Fria Store Norske Leksikon ägs av en stiftelse och finansieras huvudsakligen av Norges universitet. Frågan om en verksamhets rätta ägare är generellt intressant.

Uppslagsverket NE är en betaltjänst och ingår i en privat företagsgrupp vars största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit. Uppslagsverk som betaltjänst är av flera skäl ingen långsiktigt hållbar affärsmodell.

Om Store Norske Leksikon

2015 var det första hela verksamhetsåret för Store Norske Leksikon (SNL). Enligt Årsberättelsen för 2019  -   Pdf-version är mer innehållsrik och rekommenderas av SNL - hade man en årsbudget på cirka 17 miljoner norska kronor. Se några nyckeltal nedan per januari 2020.

Store Norske Leksikon resultat

Dessa imponerande siffror "döljer" att kännedomen om snl.no i en undersökning 2019 visade att endast 33% av personer i 30-års åldern kände till SNL. I gruppen 40-49 var igenkänningen 23% och den minskade än mer i högre åldrar. Enligt SNL:s blog hade SNL 3.1 miljoner besökare i mars 2020.

Exemplet Store Norske Leksikon visar vilken potential uppslagsverket BiBB kan få vid en uppskalning.

SNL vore en intressant samarbetspartner för BiBB.

I maj 2020 fick Danmark ett nytt fritt digitalt uppslagsverk, Den Store Danske, med stöd av danska staten med närmare 30 miljoner SEK. Vidare årlig finansiering planeras. Det danska uppslagsverket använder den norska databasteknologin vilket man kan läsa i denna historiebeskrivning. Samma bloggpost berättar att ...

Det tog fem år i Norge för att finna en bra organisations- och finansieringsform för SNL; danskarne behövde bara några månader – de kopierade och lånade det bästa från SNL-modellen.

Hur lång tid ska det ta i Sverige?
        En gång till. Hur lång tid ska det ta i Sverige? Och varför?

Sverige behöver ett modernt fritt artikelsignerat uppslagsverk

Nytt uppslagsverk

Ett nytt modernt uppslagsverk kan få många intressenter och stärka respekten för kunskap och 'mervetande'. Det räcker inte att googla och läsa Wikipedia.

Den digitala transformationen håller helt på att förändra vår uppfattning om vad ett uppslagsverk är, vad det skulle kunna vara och hur det kan användas. En modern modell är inte en digital kopia av tryckt uppslagsverk - som NE.

Från fristående uppslagsverk till del i en plattform

Förr var tryckta uppslagsverk fristående medan de i den digitala världen oftast ingår i en familj av andra tjänster. Uppslagsverket Wikipedia är en del i det tiotalet tjänster som ingår i Wikipedia-familjen och uppslagsverket BiBB blir på liknande sätt - om än i en mycket mindre skala - en del i BiBB Academy.

Uppslagsverk andra tjänster och aktualitet

Tidsaspekten, aktualiteten, är en annan faktor som ändrats i den digitala transformationen. Vissa delar i ett uppslagsverk behöver uppdateras oftare än förr - och förväntas vara mer aktuella - och detta måste redovisas på ett transparent sätt. Ur ett marknadsföringsperspektiv och för att stimulera återbesök måste man blanda mer "stabila fakta" - Paris är Frankrikes huvudstad - med aktuella händelser.

Användningsexempel:   uppslagsverk i skolan

Öppen modell - Johan Schlasberg

I digitala läromedel finns i enskilda enheter ofta ett behov av att erbjuda mer information. Detta kan ske inom ramen för ett enskilt läromedel eller vara referenser till externa källor. Dessa bör i första hand vara fria resurser enligt en öppen modell som figuren visar. Vårt BiBBliotek ger tips om många fria resurser. Det är viktigt att eleverna lär sig att förstå och använda sådana digitala kunskapsresurser som de kan komma att använda även EFTER avslutad skolgång.

Strategi för att etablera BiBB Academy

strategisk karta

Såväl strategin som en rad aktiviteter utgår från en filosofi om flera parallella och samverkande spår. Några spår och idéer kommer att fungera bättre än andra. Det oväntade är förväntat:)

01Utveckling av uppslagsverket BiBB och BiBB Academy

Den långsiktigt basala tjänsten i BiBB Academy är uppslagsverket BiBB. Andra tjänster, stories, spaningar, analyser och projekt är kompletterande och tillsammans utgör de alla BiBB Academy.

Trovärdighet för ett uppslagsverk i en digital värld konstrueras på ett annorlunda sätt än i en analog 'tryckbaserad' värld. Av bland annat det skälet har uppslagsverket BiBB en annan affärsmodell, en annan struktur och erbjuder nya möjligheter.

I Startup-kulturen finns ett centralt koncept som heter Minimum Viable Product enW som innebär att det är viktigt att tidigt komma ut på marknaden med sitt projekt med de resurser man har (lean model) och att därefter i många snabba steg göra sin tjänst eller produkt allt bättre. Vi gillar den modellen.

Mycket respekterade Stanford Encyclopedia of Philosophy började med två ord.
De första uppslagsorden i uppslagsverket BiBB kommer snart.

02Vänner, sponsorer och intressenter

För uppstartföretag är det viktigt att "make sales" inte minst som test - möjlighet till feedback - och kvitto på att man erbjuder något som andra är intresserade av. Men det är i början lika viktigt att få vänner. Om du berättar för andra, på sätt du själv finner lämpligt, om BiBB Academy hjälper det ytterligare några steg på resan.

Sponsorer av stories och artiklar är välkomna.

Vi har gjort en uppskattning om vilka organisationer och grupper som kan vara intresserade av BiBB Academy och varför de skulle kunna vara det.

BiBB har sedan mars 2020 ett samarbete med LU Innovation, en enhet inom Lunds universitet för att kommersialisera forskning. I detta fall min avhandling i företagsekonomi 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

03Spaningar i högskolevärlden i Sverige och internationellt

En sajt som BiBB Academy behöver en strategi för att regelbundet tillföra nytt material. Våra spaningar är exempel på detta och ger ingångar till BiBB Academy som bidrar till att öka den "allmänna" kännedomen om BiBB Academy.

En del spaningar och dess kommentarer är ibland något provocerande. Det är idag bättre att utveckla en röst än att vara mer neutral som kanske hade varit fallet om BiBB Academy hade haft en annan ägare. Våra stories om forskning, projekt och analyser har delvis liknande drivkrafter.

Förnärvarande är BiBB Academy inte aktivt i sociala media. Det kommer.

04Utveckling av strategiskt innehåll och teknik

Vi för månatlig statistik över 30-40 'sökord' på Google för att se hur högt våra "texter" placeras. Detta är en av våra KPI:er. Vi arbetar med viss sökordsoptimering av texterna och att de följer global standard för visning i mobiltelefoner och andra media.

Löpande uppmärksamhet ägnas åt sajtens och tjänsternas tekniska plattform. Inte minst kommer den att utvecklas för uppslagsverket BiBB när volymen ord ökar.

05Kontakter i högskolevärlden och andra intressenter

Med början i augusti 2021 kommer BiBB Academy att skicka ett flertal fysiska vykort eller brev och en del mejl till personer i såväl högskolevärlden som i näringslivet för att berätta om BiBB Academy.

Långsiktig finansiering av BiBB Academy

Budget för BiBB

Utgångspunkten för en fullt fungerande BiBB Academy är en årsbudget på 20 MSEK. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en tänkbar medfinansiär då alla skolor kommer att ha nytta av BiBB och spara pengar.

Universitet och högskolor är en naturlig huvudfinansiär då BiBB är en bra publiceringsplattform för högskolornas anställda och studerande på alla nivåer.

Staten via till exempel Kultur- och Utbildningsdepartementen är tänkt att bidra med en mindre del. Som framgår längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon är alla norska universitet intressenter i SNL, flera fonder och organisationer och norska staten.

Om varumärket BiBB och namnet BiBB Academy

BiBB® är sedan 2016 ett av Johan Schlasberg (JS) registrerat varumärke. Domänen bibb.se registrerades 2007. Namnet BiBB är modernt kort och kan vara förled till olika substantiv - till exempel BiBB-artikel.

I juli 2021 lämnade JS in en varumärkesansökan till PRV för "You know a lot, we may add a little".

BiBB Academy är ett bra namn på en plattform för kunskap och forskning. Det finns ett stort antal intresseområden där man valt att "kalla sig" akademi. I Sverige bytte man ordet 'Akademi' mot universitet i mitten av 1800-talet. Då ordet universitet inte har ett adjektiv (universitetisk) används istället ordet 'akademisk' när så behövs.

... One more thing

BiBB Academy kan på sikt etableras i många länder.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: 12 augusti 2021