BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Vision och strategi

Plattformen BiBB Academy

BiBB Academy är en plattform med ett modernt uppslagsverk, fria resurser, berättelser om forskning, analyser av högskolevärlden, och några projekt. Innehållet är under uppbyggnad och kan förändras och utvecklas vid ett ägarbyte.

BiBB Academy's framtida ägare

Det har stor betydelse vem som äger en Kunskapsplattform. Det vore nog bäst om BiBB ägdes av en ideell stiftelse. Detta skulle öka uppslagsverkets trovärdighet och väsentligt stärka en affärsmodell där ett stort antal artiklar i uppslagsverket skrivs av forskare, på olika nivåer, inom högskolevärlden.

Om ägarna av:   Wikipedia, Store Norske Leksikon och NE

Wikipedia ägs av en stiftelse och finansieras av ett stort antal små bidrag. Fria Store Norske Leksikon ägs av en stiftelse och finansieras huvudsakligen av Norges universitet och högskolor. Frågan om vem som är en verksamhets rätta ägare är generellt intressant.

Uppslagsverket NE är en betaltjänst och ingår i en privat företagsgrupp vars största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit. Bolaget NE är idag främst ett läromedelsföretag och uppslagsverket är omodernt och har en osäker framtid

Ägarbyte för uppskalning

För att BiBB ska nå sin fulla potental behövs en starkare ägare än BiBBs initiativtagare Johan Schlasberg. Köparen kan till exempel vara högskolor / universitet eller en donator / sponsor som vill att BiBB Academy etableras i större skala. BiBB Academy kan bli en kombination av spridning av kunskap, dialog om högre utbildning och marknadsföring av universitet och högskolor.

Det är möjligt att BiBB Academy kommer att erbjuda en eller flera kurser, fria och eller mot betalning.

BiBBlioteket

BiBBlioteket

En Akademi bör ha ett bibliotek. Vi kallar det BiBBlioteket.

Det som en gång i första hand var en samling böcker är på väg att bli något ganska annorlunda. Konceptet 'bibliotek' är under utveckling och (folk)bibliotekens DNA att köpa-in-och-låna-ut tonas ner och ord som mötesplats, samhällsservice och andra växer fram.

BiBBlioteket är en ingång till en presentation av ett antal resurser. Gå dit för en introduktion. Eller gå direkt till en sektion via menyn nedan ↓

Sverige behöver ett modernt fritt artikelsignerat uppslagsverk

Nytt uppslagsverk

Behöver Sverige ett nytt uppslagsverk? Och vem bryr sig eller skulle kunna intressera sig för en sådan fråga? Många anser kanske att det räcker att googla och läsa Wikipedia?

Den digitala transformationen håller helt på att förändra vår uppfattning om vad ett uppslagsverk är, vad det skulle kunna vara och hur det kan användas. En ny modell som inte är en digital kopia av de tryckta (som NE) kan få många intressenter och stärka respekten för kunskap och 'mervetande'.

Från fristående till familj

Förr var tryckta uppslagsverk fristående medan de i den digitala världen oftast ingår i en familj av andra tjänster. Uppslagsverket Wikipedia är en en del i det tiotalet tjänster som ingår i Wikipedia-familjen och uppslagsverket BiBB blir på liknande sätt - om än i en mycket mindre skala - en del i BiBB Academy.

Uppslagsverk andra tjänster och aktualitet

Tidsaspekten, aktualiteten, är en annan faktor som ändrats i den digitala transformationen. Vissa delar i ett uppslagsverk behöver uppdateras oftare än förr - och förväntas vara mer aktuella - och detta måste redovisas på ett transparent sätt. Ur ett marknadsföringsperspektiv och för att stimulera återkommande besök måste man också blanda mer "stabila fakta" med aktuella händelser.

Användningsexempel:   uppslagsverk i skolan

Öppen modell - Johan Schlasberg

I digitala läromedel finns i enskilda enheter ofta ett behov av att erbjuda mer information. Detta kan ske inom ramen för ett enskilt läromedel eller vara referenser till externa källor. Dessa bör i första hand vara fria resurser enligt en öppen modell som figuren visar. Det finns ett stort och ökande utbud av fria resurser. Det är viktigt att eleverna lär sig att förstå och använda sådana digitala kunskapsresurser som de kan komma att använda efter avslutad skolgång.

Om Store Norske Leksikon

2015 var det första hela verksamhetsåret för Store Norske Leksikon (SNL). Enligt Årsberättelsen för 2019  -   Pdf-version är mer innehållsrik och rekommenderas av SNL - hade man en årsbudget på cirka 17 miljoner norska kronor. Se några nyckeltal nedan per januari 2020.

Store Norske Leksikon resultat

Dessa imponerande siffror "döljer" att kännedomen om snl.no i en undersökning 2019 visade att endast 33% av personer i 30-års åldern kände till SNL. I gruppen 40-49 var igenkänningen 23% och den minskade än mer i högre åldrar. Enligt SNL:s blog hade SNL 3.1 miljoner besökare i mars 2020.

Exemplet Store Norske Leksikon visar vilken potential uppslagsverket BiBB kan få vid en uppskalning.

SNL vore en intressant samarbetspartner för BiBB.

I maj 2020 fick Danmark ett nytt fritt digitalt uppslagsverk, Den Store Danske, med stöd av danska staten med närmare 30 miljoner SEK. Vidare årlig finansiering planeras. Det danska uppslagsverket använder den norska databasteknologin vilket man kan läsa i den historiebeskrivning Samma bloggpost berättar att ...

Det tog fem år i Norge för att finna en bra organisations- och finansieringsform för SNL; danskarne behövde bara några månader – de kopierade och lånade det bästa från SNL-modellen.

Hur lång tid ska det ta i Sverige?
        Hur lång tid ska det ta i Sverige? Och varför?

Strategi för att etablera BiBB Academy

strategisk karta

Såväl strategin som en rad aktiviteter utgår från en filosofi om flera parallella och samverkande spår. Några spår och idéer kommer att fungera bättre än andra. Det oväntade är förväntat:)

01Utveckla och test konceptet BiBB Academy

En central fråga är vilka tjänster och andra områden som passar BiBB Academy? Vad kan med fördel inkluderas och vad borde kanske exkluderas? Tester pågår.

Feedback från många röster är ovärderligt i den processen. Hör gärna av dig.
En del synpunkter kommer att publiceras på Kommentarssidan eller besvaras på sidan om Vanliga frågor.

I start-up kulturen finns ett centralt koncept som heter Minimum Viable Product enW som innebär att det viktigaste är att tidigt komma ut på marknaden med sitt projekt med de resurser man har (lean model) och att därefter i många snabba steg göra sin tjänst eller produkt allt bättre.

Sajtens och tjänsternas tekniska plattform är ett arbetsområde som ägnas löpande uppmärksamhet.

02Utveckla BiBBlioteket

Framgångssagan Stanford Encyclopedia of Philosophy som idag har cirka 1.500 artiklar och en miljon sidvisningar i månaden började med två artiklar.

I BiBBlioteket ingår också Fria resurser, forskningsberättelser och svenska spaningar och international outlooks om högskolevärlden. Innehållet kommer att växa efterhand.

03Utveckla projekten i BiBB Academy

Projekten är tänkta att kunna intressera delvis samma målgrupper som de centrala tjänsterna i BiBB Academy. En målsättning är att projekten, spaningarna och en del andra 'enheter' också fungerar som ingångar till och ökad kännedom om BiBB Academy.

04Vänner och intressenter

Tanken är att finna en grupp personer som har intresse och visst inflytande för att kunna intressera sin högskola / sitt universitet för att eventuellt bli delaktig i BiBB. Gruppen är informell och deltagande innebär inga åtaganden. Uppgiften är att diskutera förutsättningarna för att Sveriges högskolor ska medverka i att skapa något som har likheter med Store Norske Leksikon. Hör gärna av dig.

BiBB har sedan mars 2020 ett samarbete med LU Innovation, en enhet inom Lunds universitet för att kommersialisera forskning. I detta fall min avhandling i företagsekonomi 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk.

Om du berättar för andra, på sätt du själv finner lämpligt, om BiBB Academy hjälper det ytterligare några steg på resan.

05Media och konceptspridning

Det är viktigt att öka den "allmänna" kännedomen om BiBB Academy och att fler besöker hemsidan.

Med början i juni 2021 kommer BiBB Academy att skicka flera hundra fysiska vykort eller brev och en del mejl till personer i såväl högskolevärlden som i näringslivet för att berätta om BiBB Academy.

Finansiering av BiBB Academy - kortsiktig och lång

Det kommer att ta lite tid innan en eller flera andra intressenter förvärvar BiBB Academy. Under tiden publicerar BiBB en del sponsrade artiklar och driver annan kommersiell verksamhet. Finansiering via reklam är inte ett alternativ.

Långsiktig finansiering av BiBB

Budhget för BiBB

Det blir inte så här, men det kan vara bra att indikera ett härad. Utgångspunkten för ett fullt fungerande BiBB är en årsbudget på 20 MSEK. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en tänkbar medfinansiär då alla skolor kommer att ha nytta av BiBB och spara pengar.

Universitet och högskolor är en naturlig huvudfinansiär då BiBB är en bra publiceringsplattform för högskolornas anställda och studerande på alla nivåer och att kan BiBB ses som en del i högskolans samverkansuppdrag och bidrar till marknadsföring av universitet och högskolor.

Staten via till exempel Kultur- och Utbildningsdepartementen är tänkt att bidra med en mindre del. Som framgår längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon är alla norska universitet intressenter i SNL, flera fonder och organisationer och norska staten.

Om varumärket BiBB och namnet BiBB Academy

BiBB® är sedan 2016 ett av Johan Schlasberg registrerat varumärke. Domänen bibb.se registrerades 2007. Namnet BiBB är modernt kort och kan vara förled till olika substantiv - till exempel BiBB-artikel. Namn är mycket viktigt.

BiBB Academy är ett bra namn på en plattform för kunskap. Det finns ett stort antal intresseområden där man valt att "kalla sig" akademi. I Sverige bytte man ordet 'Akademi' mot universitet i mitten av 1800-talet. Då ordet universitet inte har ett adjektiv (universitetisk) används istället ordet 'akademisk' när så behövs.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: 11 juni 2021