BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser

fria resurser

BiBB® Academy är en plattform för ett ökande antal kunskapsresurser. Vi vill vidga vyer och öppna för nya möjligheter. BiBB driver tjänster och projekt.

Sverige behöver ett modernt för alla fritt allmänt uppslagsverk med signerade artiklar. Att ett sådant inte finns i Sverige är ett problem. Finns i Norge och Danmark.

Uppslagsverket i BiBBNy modell för uppslagsverk

Hur gör man ett modernt smart uppslagsverk? Trovärdighet skapas inte på samma sätt i en digital värld som en analog. Uppslagsverk som NE tillhör historien och har i sin nuvarande form ingen framtid.

Det behövs en ny modell. Det måste vara fritt för alla, ha hög webbnivå och vara transparent. Läs mer ...

vision och vinnare
En plattform för möjligheter

BiBB Academy ska på sikt kanske ägas av de svenska högskolorna eller en ideell organisation. I avvaktan därpå publicerar BiBB sponsrade Stories. BiBB kan sägas vara en del inom EduStories-området.

Visionen är att erbjuda såväl läsare som de som skriver på BiBB en variationsrik meny. Läs mer ...

Marknadsföring av universitet och högskolor Marknadsföring av högskolor

Universitet och högskolor lägger allt större resurser på marknadsföring. På BiBB finns analyser av verktygen Ackreditering och Ranking.

BiBB blir ett nytt verktyg som kombinerar Tredje uppgiften med presentation av vetande och marknadsföring. 'Storytelling and marketing'. Läs mer ...

Tredje uppgiftenTredje uppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. Den största är utbildning. Den andra är forskning. Den tredje uppgiften är den i särklass minsta och otydligaste och pendlar mellan Business och Bildning (den röda kvadraten).

Tredje uppgiften är mer än forskningskommunikation Läs mer ...

Bibsam Bibsam extra

Rullgardinen dras ner för tillgång till universitetsbibliotekens e-resurser när anställningen upphör. Detta är en förlorad möjlighet för både högskolorna och många personer.

BiBB Academy driver ett projekt för att ändra på detta. Läs mer ...

framtidskunskap Centrum för kunskapens framtid

Kunskap och vetande har blivit konkurrensutsatt på ett nytt sätt. Vetande som vill nå många har i en värld av små och stora Trumps allt mer blivit en fråga om makt och 'magafoner'.

Kunskapshistoria är ett etablerat forskningsområde. Kan 'Kunskapens framtid' bli det? Läs mer ...

BiBB Academy bör ägas av en ideell stiftelse

Ägandet har betydelse för innehållet, val av projekt, trovärdigheten och kunskapsproducenternas intresse av att finnas på BiBB Academy.

I avvaktan på ett ägarbyte publicerar BiBB sponsrade artiklar och stories. Hör av dig!
Läs mer om ägare och sponsorer ...

BiBBVårt nya BiBBliotek

Det hör nästan till att en Akademi har ett bibliotek. Vårt heter BiBBlioteket och innehåller ett växande antal resurser. Våra databaser är väsentligt fler och bredare än Sveriges alla folkbibliotek. Ett eldorado för elever och vetgiriga.

Läs mer ...


Stories om forskning

Världen har för mycket snabba nyheter om våld och elände. Berättelser om forskning kan bygga framtidstro. Hör av dig om du vill att Din forskning ska synas här.

På BiBB Academy finns nu 14 Stories om forskning. Läs mer ...


Publicering i uppslagsverket

BiBB är en ny kanal för att nå fler med vidgat vetande. Doktorander kan publicera artiklar i BiBBs uppslagsverk och få högskolepoäng för detta, en social innovation.

BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Läs mer ...

Sverige behöver ett nytt modernt och fritt uppslagsverk

Hur gör man ett innovativt artikelsignerat uppslagsverk för en digital värld?

Uppslagsverk fick sin 'Referensstatus' via tryckta böcker som är grunden för vad många oftast menar med uppslagsverk. Idag måste deras trovärdighet och design baseras på de digitala förutsättningarna.

Uppslagsverket BiBB bygger på en normativ modell - kallad e-Diderot, efter en av 1700-talets största europeiska intellektuella och grundaren av den stora franska Encyclopedin. Bland baskraven är bland annat hög transparens - som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity". Uppslagsverket i BiBB har bland annat följande egenskaper ...

1 BiBB är fritt att använda för alla.

2 BiBB kan ha flera artiklar på samma uppslagsord.

3 BiBB har en hög webbnivå.

BiBB kan bli en en ny publiceringsplattform för forskare på alla nivåer. Man kan nog säga att det är anmärkningsvärt att Sverige, utöver Wikipedia, inte har ett modernt uppslagsverk som Norge och Danmark.

Universitetens och högskolornas behov av marknadsföring

Marknadsföring av universitet och högskolor

Universitet och högskolor lägger allt mer tid och resurser på marknadsföring för att attrahera studenter (gärna betalande), lärare, forskare, anslag och status.

Samverkansuppgiften har sin bakgrund i politikernas önskan att kunskap (i bred mening) inom högskolorna ska nyttiggöras för medborgare och företag. Marknadsföring av högskolorna är en påverkansmodell i den andra riktningen vars mål är att stärka respektive högskolas situation.

BiBB kan bli ett verktyg för marknadsföring av universitet och högskolor. Med en bred ägarbas och ett ökande antal skribenter har BiBB alla möjligheter att få ett nationellt genomslag och bli framgångsrikt.

Läsarkommentarer ... ( 33 )

feedback

Se kommentarer från professorer i filosofi, idé- och lärdomshistoria, medicin och företagsekonomi, en tidigare utbildningsminister, bibliotekarier på folk- och forskningsbibliotek, en tidigare chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.

Hör gärna av dig med frågor och kommentarer.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: 17 maj 202133 kommentarer. Din är välkommen.