9 sidor
vid utskrift

Blogg om BiBB

Blogg om BiBB

 

Du är välkommen att höra av dig med synpunkter och kommentarer. Gör gärna det.


2019.01.25: Nytt fritt uppslagsverk i Danmark

Den Store Danske (uppslagsverket) slutade uppdateras 2017, men nu ska ett nytt bolag där flera flera förlag ingå och med stöd av danska staten på 23 MDKK skapa ett nytt fritt uppslagsverk i Danmark.

2019.01.18: Liten strategiändring i BiBB

Tidigare var det ett delmål i BiBB att bidra till att uppslagsverket NE blev fritt för alla. Den punkten är nu borttagen då sannolikheten för detta minskar av flera skäl. Det största är troligen den stora kostnaden som skulle krävas för att uppdatera innehållet.JS

2018.10.23: Sajten har äver 1.400 länkar

BiBB.se har idag över 1.400 länkar varav drygt 300 är interna länkar. Att länkarna fungerar testas regelbundet via ett länkkontrollprogram men det sker ständiga förändringar i de externa länksidorna. Fel korrigeras efterhand som de upptäcks.

2018.09.16: Separation BiBB och Johan Schlasbergs avhandling

Denna blogg kommer nu att mest handla om utvecklingen av projektet BiBB. Avhandlingen 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' - som är "färdig", men inte framlagd ännu - presenteras på en samlad undersajt - bibb.se/avhandling.JS Där finns också avhandlingens 13 delstudier och datamaterial. Och en innehållsförteckning för hela sajten.JS

Avhandlingen är tänkt att stödja utvecklingen av Kunskaptorget och uppslagsverket BiBB.

2018.09.10: Studie av 'Nya uppslagsord i NE'

Data från mars-december (10 månader) visar att cirka 90% av alla nya uppslagsord är korta och saknar författarnamn. Cirka 30% av de nya uppslagsorden handlar om musiker och sångare. Se hela studienJS - den pågår till och med februari 2019. (Uppdaterad 2019.01.18)

2018.05.30: BiBB som social innovation

Intresset för 'sociala innovationer' ökar bland politiker, många organisationer, forskare och högskolor. Här analyserasJS vad som avses med sociala innovationer. Definitioner har intressenter och forskare och organisationer har olika mål med de definitioner man använder. Ett antal testfrågor formuleras för att se om BiBB är en social innovation.

2018.02.18: NE tog bort författarnamnen i uppslagsverket

Den 18 februari hade Sydsvenskan och en del andra tidningar - via TT - en artikel om att NE plötsligt tagit bort författarnamnen från artiklarna i NE online. Mer information och externa länkar på BiBB:s sida om Media.

Uppdatering 02.27: Idag presenterade bolaget NE sin nya modell för artikelinformation. Som framgår här syns inte längre författaren och referenserna direkt, utan man måste klicka på en text 'Visa' för mer information. En ny rubrik 'Medverkande' snarare minskar än ökar informationen om vem skrivit en artikel. NE kunde ha valt att informera mer om författarna, ett förlorat tillfälle till ökad transparens. Varför gör man inte detta?

2018.02.14: Ett forskningsperspektiv på uppslagsverk och algoritmer

Varför ville våra rikspolitiker 1980 satsa på ett nytt stort uppslagsverk. Idag är förutsättningarna helt annorlunda men behovet av tillförlitlig kunskap är snarare större än mindre. Algoritmerna som styr allt mer är här för att stanna. Läs mer om uppslagsverk och algoritmer.JS

2018.02.10: Hur ofta länkar tjänsten 'Bibblan svarar' till NE?

Folkbiblioteken driver en tjänst 'Bibblan svarar' och nu inleds en liten studieJS för att se hur ofta svaren innehåller länkar till uppslagsverket NE. Min uppfattning är att tjänsten enbart bör länka till fria och för alla nåbara källor. Se en tabell.

2017.12.10: Om BiBB som forskningsprojekt

Vill man bli synlig och göra karriär i den akademiska världen - i varje fall inom samhällsvetenskap - ska man skriva artiklar för publicering i ledande internationella tidskrifter. Min modell är annorlundaJS bland annat för att jag skriver på svenska, i ett webbformat med två olika men sammanhängande delar och vill påverka samhället redan under "produktionstiden".

2017.12.05: 'Fråga BiBB' är vår nya Q&A-tjänst

'Fråga Bibb' är det senaste tillskottet på Kunskapstorget. Här hittar du över 20 resurser där man kan finna tusentals Frågor-och-Svar från universitet och högskolor.

2017.11.28: Folkbibliotekens användarstatistik för NE

Denna studieJS visade att över hälften av de folkbibliotek som hade NE inte följde upp hur mycket tjänsten användes och än färre beräknade kostnaden per sidvisning. Denna var för många bibliotek långt över 50 krJS per visad sida. För några över 500 kr/sida.

2017.11.22: 'Bibblan svarar' och Digital service på folkbiblioteken

Folkbiblioteken driver en tjänst som heter 'Bibblan svarar'. I denna analysJS diskuteras tjänsten och hur den kan utformas på lång sikt.

Frågan ställs om inte folkbibliotekens roll som kunskapscentrum minskar i framtiden? Grunden för denna något kontroversiella synpunkt är att det platsberoende som fanns i den analoga världen - du måste gå till biblioteket för att få reda på XYZ - inte finns i samma omfattning i den digitala världen. Men de har en roll nu och i framtiden att ge människor Digital service. Det är mycket olika koncept.

Kungliga biblioteket (KB) har ansvaret att utreda en ny nationell biblioteksstrategi. Se kommentarer till delrapporten 'Den femte statsmakten'

2017.11.14: Ny utvärdering av uppslagsverket NE som tjänst

Förr var uppslagsverk fysiska produkter, nu är de en tjänst och ska utvärderas som en tjänst. Slutsatsen av en omfattande och bred analys av NEJS är att uppslagsverket NE inte är det som många människor tror att det är.

2017.02.02: Studie av folkbibliotekens sidor om databaser

Folkbiblioteken är inne i en period av strategisk diskussion om sin framtida verksamhet - se t ex utredningen om en ny Nationell biblioteksstrategi. I en tid som bland annat präglas av ett oändligt flöde av information och mer eller mindre - Trump på Twitter - faktabaserat tyckande i sociala media har biblioteken en tänkbar uppgift i att göra faktabaserad vetande (om än detta inte är givet) lätt tillgängligt. För såväl fysiska som digitala besökare. För information gäller delvis samma fenomen som nationalekonomer ofta kallar Greshams lag. Med detta avses att dåliga mynt - med t ex lägre silverhalt - tränger ut bättre.

Bibliotekens sidor om Databaser är ett utmärkt ställe att presentera en mångfald databaser och andra kunskapskällor. På denna sida finns direktlänkar till samtliga svenska biblioteks hemsidor om Databaser.JS Studien visar att dessa är mycket ojämna i omfång och kvalitet. Här finns utrymme för stora förbättringar och till en ringa kostnad.

2016.12.29: Namnbyte till BiBB

Projektet NE3 har nu kommit så långt att det var hög tid att gå över till det sedan länge planerade namnet BiBB. I samband med detta har strategin ändrats något och BiBB kommer att publicera en del sponsrade stories.

Texter är ändrade och nya har tillkommit. Design och teknik har förbättrats. Namnet BiBB är inlämnat för varumärkesregistrering. Utvecklingen kommer att fortsätta under 2017.

2016.10.05: Jämförelse NE och Wikipedia

Uppdatering 2016.10.19: Resultatet av min forskningsstudie,JS som både baseras på en analys och en jämförelse av 150 uppslagsord, visar att Wikpedia är en mer användbar, tillförlitlig och modern tjänst än uppslagsverket NE.

Jag har inlett en vetenskaplig studie för att jämföra NE och Wikipedia.JS Anmärkningsvärt nog finns ingen systematisk studie som jämför dessa uppslagverk. Svenska Dagbladet gjorde 2006 en jämförelse som baserades på nio (sic) uppslagsord.

En viktig del i min studie är att problematisera frågan om HUR man ska jämföra uppslagsverk. Det finns ett antal faktorer man kan välja att exkludera eller inkludera. Ju fler faktorer man inkluderar desto bättre är Wikipedia i jämförelse med NE.

2016.09.15: Biblioteksbladet om färre abonnenter på NE

Biblioteksbladet 2016:6 har en artikel med rubriken NE slopas i flera skolor. Biblioteksbladet berättar att när de i augusti ringde runt till ett antal skolor svarade företrädare för 67 grund- och gymnasieskolor att de avslutat sina abonnemang, främst på grund av det höjda priset. I artikeln berättas också att Stockholms bibliotek ej längre abonnerar på NE, en nyhet som denna blogg kunde informera om den 19 november 2015.

NE:s VD får frågan "Varför kan en skola inte prenumerera på enbart uppslagsverket?" Han svarar - Det har inte funnits tillräckligt många kunder som önskat att dela upp paketet.

Jag har talat med många skolor och kommuner som berättat om sitt önskemål att enbart köpa vissa delar av NE:s paket, men fått veta att detta inte går. En kommun fick nyligen betala 70.000 extra för NE.play som man absolut inte ville ha. Flertalet av filmerna i NE-play är gratis tillgängliga på UR.se och det finns idag c:a 14.000 fria program. Det finns c:a 4.000 program som av upphovsrättsliga skäl inte nås av allmänheten, men kan nås via dessa mediacentraler. En skola kan bli ansluten till en mediecentral. Detta visar att NE:s paketstrategi är grunden för hela NE:s affärsmodell.

Om och när NE:s paketstrategi faller kommer det inlåsta uppslagsverket NE att kunna befrias och utvecklas på ett helt annat sätt. Detta kommer att leda fram till ett BiBB i en eller annan form.

2016.08.23: Kunskapstorget har kommit igång

De första 10 artiklarna i BiBB:s Kunskapstorg är nu publicerade. Nästa mål är att nå 100 artiklar från såväl Lunds universitet som andra lärosäten och forskningsprojekt på företag.

2016.04.06: Samarbete med Lunds universitet

Lunds universitet har ett digitalt magasin som heter Fokus Forskning där man publicerar populärvetenskapliga artiklar från många områden. Det är i dagens format speciellt gjort för läsplattor. Ett antal av dessa artiklar kommer i lite annan design att också finnas i BiBB Kunskapstorg. Utveckling av designen för vårt Kunskapsptorg pågår.

2016.03.29: Utvärdering av NE i 9 punkter

Denna lista med 9 punkterJS är en guide för de som i skolvärlden arbetar med att utvärdera NE.

2016.01.31: Ny databasstrategi för biblioteken

Jag föreslår att alla folkbibliotek byter perspektiv på sina databaser.JS Idag visar man endast inköpta media på sina hemsidor och inte flera av de databaser som nästan alla de facto använder mest. Man har inte ens med sin egen utmärkta Bibblan guidar med 700 fria databaser. Att Wikipedia och Google ska vara med är självklart som en del i bibliotekens uppgift i det digitala lärandet.

2016.01.07: Enkät för doktorander

Det finns nu en ganska grundlig genomgång av universitetens och högskolornas Samverkansuppgift. Som jag uppfattar det har den två delar: Business och Bildningsdialog.

BiBB ingår i den senare och blir en ny publiceringsplattform för doktorander som kan skriva artiklar för BiBB som ger doktorandpoäng i deras utbildning. Se kort Enkät med tre frågor.

2015.11.19: Stockholm slutar med NE.se

Stockholms stads Bibliotek har beslutat att inte förlänga sitt abonnemang på NE.se för 2016. Detta har per idag minst åtta andra kommuner också beslutat - se sida om NE-kunderJS ...

När det i biblioteksvärlden blir allmänt känt att Stockholms bibliotek inte längre abonnerar på NE.se blir detta en tydlig markör - en Tipping point - som visar att det inte länge till kommer att gå att ta betalt för dagens encyklopedi i NE.se. Det visar också att det är OK för ett bibliotek att inte abonnera på NE.se. En encyklopedi måste nu ha en helt annan affärsmodell än vad bolaget NE erbjuder idag. Läs mer om affärsmodellen för BiBB.

2015.11.16: Malmös gymnasier slutar med NE.se

Bolaget NE har ofta separata avtal för gymnasier och grundskolor - och bibliotek. Biblioteken är på väg att upphöra med NE.se och nästa kategori är gymnasierna. De lite äldre eleverna har idag mindre nytta av NE.se än de yngre. Malmö är ett exempel bland flera andra.

Bolaget NE har de senaste åren höjt sina priser så mycket att de kommer att tappa många kunder av kostnadsskäl. Läs mer NE:s kundstruktur.JS

2015.11.09: Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)

Ett framgångsrikt BiBB lär av andra. SEP räknas som en av världens bästa sajter för en kvalitetsbaserad encyklopedi inom sitt område. Den är fritt tillgänglig. Läs mer om SEP ...

2015.10.28: Ny sida om NE som varumärke

NE: varumärkesbas är de 185.000 paket av NE-böcker man sålde 1989-2010. Idag kan de 20 banden köpas för mindre än 500 kr. Uppslagsverket NE.se har blivit en Kassako som ska finansiera bolagets övergång till att bli ett läromedelsföretag. Se analys och lista på faktorerJS som förklarar varför varumärket NE minskar i värde.

2015.10.25: Använder studenter ne.se?

Häromdagen talade jag med en forskare på Företagsekonomiska institutionen i Lund. Han berättade att han vid en av sina föreläsningar under många år frågat en grupp på c:a 200 studenter om de hämtade information från Wikipedia och/eller NE.se. För 7-8 år sedan nämnde nästan alla NE, idag är det nästan ingen som nämner NE.

2015.10.15: Kostnader för NE och Unbundling

Jag håller på att få in aktuella avtalJS mellan ett antal kommuner och NE. Sedan 2011 då jag gjorde detta första gången och idag har priserna ökat väsentligt. Vad beror på att NE lyckats få igenom högre priser och vad beror på att man idag t ex kan leverera ett flertal temapaket?

Internet och IT har skapat en process där tidigare sammanhållna tjänster ofta splittras upp i delar när nya aktörer erbjuder specialiserade tjänster. Denna Unbundling kommer också att påverka hur och vad kommuner och skolor köper av NE.JS

2015.10.02: Norge har ett fritt NE

Efter några år med skiftande ägarförhållanden och oklar finansiering har nu Store Norske Leksikon (SNL) fått en fast bas. Alla Norges universitet är med i den förening som äger och driver SNL. Norska staten bidrar årligen med ett antal miljoner. Senaste siffran jag sett var 5M kronor.

Läs mer om Det Store Norske Leksikon.

2015.09.08: Ny mobilvänlig design av BiBB

En del större designändringar och BiBB.se" är nu dessutom mobilvänlig - responsiv design.

2014.08.18: Mejl till politiker

Om någon månad är det val i Sverige och jag kommer nu att skicka ett flertal mejl till enskilda politiker och de politiska partierna för att försöka få dom intresserade av att lyfta frågan om den nationella betydelsen av ett kvalitetsgranskat digitalt och smart uppslagsverk som är fritt tillgängligt för alla.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) svarade via sin pressekreterare att BiBB var ett intressant projekt och önskade lycka till.

2014.06.03: Första uppdateringen sedan 2012

Det är nu över två år sedan jag senast uppdaterade denna sajt, men nu är det på gång. Den första sidan som är uppdaterad är den om ägarfrågor.JS Tönnesson-gruppen har som helhet haft en fortsatt dålig utveckling.

NE har utvecklats positivt tack vare VD:n Hubert Kjellberg.

2012.01.12: Många besökare på BiBB.se

Igår var det många nya besökare på BiBB. Källan till detta var i första hand att en sökning på Nationalencyklopedin på Google nu resulterade i att BiBB kom överst på andra sidan (nu på första sidan, 01.16) och flera länkar till BiBB på Wikipedias så kallade Bybrunn.

2011.12.08: You-ser generated content

Time cober 2006

2006 var "You" årets person i Time. Omslaget var dessutom reflekterande så att du såg dig själv när du höll i tidningen. Valet av "You" var en hyllning till de miljoner personer som bidrar med användargenerat material på Wikipedia, YouTube och många många andra hemsidor.

Nationalencyklopedin delar årligen ut Kunskapspriset för att belöna inspirerande kunskapsspridning. Men prisjuryn har hittills undvikit att dela ut priset till svenska Wikipedia (och dess författare).

2011.12.06: Aktiebolaget NE har inget uppdrag

I sin presentation av NE säger företaget att Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap. Detta är inte riktigt, NE har inget uppdrag. NE hade ett uppdrag att producera det fysiska uppslagsverket Nationalencyklopedin. (NE har idag tagit bort denna referens).

Uppdrag betyder att det finns en uppdragsgivare, någon sådan har inte Nationalencyklopedin, däremot har man en affärsmodell och en ägare som har en rad krav och önskemål. Därtill kommer synpunkter från t ex anställda, experter och användare.

Listan med min analys av författarna till 5.000 artiklar är nu klar.

Se analysen ...JS

2011.12.01: NE:s skol- och kommunkunder på en karta

För någon dag sedan hittade jag på ne.se en karta som visade vilka kommuner i Sverige som har / inte har avtal med NE (Här fanns en avtalskarta på ne.se som nu är borttagen). Det visade sig att c:a 125 kommuner inte hade avtal med NE och bland dessa var Uppsala, Göteborg, Luleå, Västerås och flera andra mellanstora städer/kommuner. Det är möjligt att det finns avtal på lägre nivåer än kommun med NE. Jag trodde att nästan alla kommuner hade avtal med NE. Så fel var det.

Jag har nu börjat titta på en del avtal som NE har med kommunerna eftersom dessa avtal är offentliga handlingar. Först ut blev avtalet med Malmö, mer om det vid ett annat tillfälle. NE säger att man har avtal som gör att c:a 1.8 miljoner personer i landet hartillgång till NE. Jag ska försöka bryta ner detta till kategorier och åldersgrupper eller vad som är möjligt utan företagsintern information. Och skaffa mig en bild av inom vilket spann abonnemangs-kostnaderna varierar.

Idag har jag fått tag på SOU 1980:26 "Mot bättre vetande". Den var den som blev grunden till Bra Böckers utgivning av Nationalencyklopedin. Ska bli intressant att ta del av argumentationen till varför Sverige behövde ett nytt uppslagsverk. Redan en första diagonalkoll visar att många av argumenten är lika gångbara idag - de ska bara moderniseras.

Idag fick jag den första kommentaren från en av NE:s författare. Mycket intressant.

2011.11.26: En ny sida om NE:s författare

Det har tillkommit en ny sida om de som NE.se kallar experter. Det är inte så att alla som skriver i NE.se är experter och de som skriver i t ex Wikipedia är icke-experter. I själva verket är de allra flesta som skriver i Wikipedia sakkunniga inom sina områden.

Jag håller på att göra en analys av 5.000 artiklar i NE.seJS för att få en liten bild av författarna och deras ålder.

2011.11.18: De första reaktionerna på BiBB

Sedan första publiceringsdagen har det tillkommit några sidor och mycket har redan skrivits om. Jag har börjat få lite feedback - enbart positiv så här långt - som en följd av att jag börjat skicka lite information till personer i skol-, biblioteks- och universitetsvärlden. Mina kunskaper om NE och NE.se ökar löpande. Problemen för NE.se är större än jag först trodde och behovet och vikten av BiBB växer i motsvarande grad.

Det är nog få personer inom NE AB som hittills läst förslaget om BiBB Inom någon månad kommer detta att ha ändrat sig och många anställda inom NE kommer att fundera - mer eller mindre - över vad ett BiBB skulle kunna innebära både för dom själva och för utvecklingen av NE-tjänsten.

2011.11.10: Information till NE om BiBB

NE är nu informerade om att denna sajt finns. I samband med att flera externa kontakter kommer att tas, var detta rimligt att göra nu.

Uppdaterad den 25 januari 2019BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/