3 sidor
vid utskrift

Vinnare och medskapare

Projektet BiBB kan bidra med

Kommunernas och statens intresse för BiBB

Kommuner och skolor är mitt uppe i en process att lära sig vilka digitala läro- och hjälpmedel de ska upphandla och hur. Ska man köpa stora paketJS med många läromedelsenheter eller kanske blanda detta med enheter från många mindre leverantörer? Till skillnad från universiteten - genom BIBSAM - har kommunerna lågt gemensamt agerande för inköp av digitala resurser.

Man kan tänka sig att Sveriges Kommuner och landsting (SKL) verkar för att ett antal grundläggande digitala läro- och hjälpmedel är fria för alla. BiBB är en resurs bland andra i en sådan strategi.

Universitetens, högskolornas och forskares intresse för BiBB

Som beskrivs här ska universitet och högskolor samverka med samhället i det som kallas samverkansuppgiften. BiBB blir en ny och innovativ publiceringsplattform för både yngre (artiklar i BiBB kan ge poäng i doktorandutbildningen) och äldre forskare och lärare.

Vill BIBSAM spela en mera aktiv roll i BiBBs utveckling eller är det varje universitet och högskola som får agera efter eget intresse?

Den nyligen publicerade forskarrapporten Kunskapens nya rörelser, Östling m fl 2016JS lyfter bland annat fram behovet av att universitet och högskolor medverkar i olika experiment för att finna nya vägar att kommunicera akademisk kunskap. BiBB är ett projekt i den andan.

 Visa mer vertical arrowsLedningsBloggar - universitet / högskolor (15)

Blekinge tekniska högskola - ?

Högskolan i Borås - Rektorsbloggen

Chalmers tekniska högskola - Rektorsbloggen

Göteborgs universitet - Rektors blogg

Halmstad högskola - ?

Jönköping högskola - ?

Karolinska institutet, KI - President's blog. In English.

Kristianstad högskola - ?

Kungliga tekniska högskolan, KTH - Rektors blogg

Linköpings universitet -

Linnéuniversitetet - Rektors blogg

Luleå tekniska universitet - ?

Lunds universitet - Rektors blogg

Malmö universitet - Rektorsbloggen

Mittuniversitetet - Rektorsbloggen

Mälardalens högskola - ?

Stockholms universitet - Rektorsbloggen

Sveriges lantbruksuniversitet - Rektorsbloggen

Södertörns högskola - Rektors blogg

Umeå universitet - Ledningsbloggen

Uppsala universitet - Rektorsbloggen

Örebro universitet - ?

Näringslivets och sponsorers intresse för BiBB

Ledande personer inom Näringslivet uttrycker ofta sin oro inför sjunkande kunskaper inom skolor och universitet och man tar flera initiativ för att öka intresset för utbildning i naturvetenskapliga ämnen. Företag är välkomna att sponsra forskningsorienterade artiklar i BiBB.

Politikers intresse för BiBB

Politiker talar ofta om likvärdig tillgång till områden som vård och skola. Om Google och Wikipedia hade varit betaltjänster hade vi haft en större diskussion om allas fria "rätt" till västvärldens största sökmotor och Wikipedia.

I forskarvärlden finns en ökande debatt och växande kritik mot att forskning finansierad av offentliga medel inte är fritt tillgänglig.

Att alla har tillgång till minst ett modernt artikelsignerat allmänt uppslagsverk borde vara en självklarhet för politiker som talar om likvärdighet och lika möjligheter till kunskap och mer bildning.

Bibliotekens intresse för BiBB

Det största värdet för folkbiblioteken som BiBB kan tillföra nu, är en ökad medvetenhet om hur man kan utveckla den tjänst som de oftast kallar Databaser. Den kan enkelt och utan andra kostnader än 1-2 dagars internt arbete bli väsentligt mycket bättreJSsom min analys och förslag visar.

Folkbiblioteken har fokus på databaser man köper (ett inköpsperspektiv) istället för att se det som en modern Söktjänst i ett användarperspektiv.

Idag har 72 (25%) JS av 290 folkbibliotek uppslagsverket NE. Se en bred utvärdering av NE som tjänst.JS

Allmänhetens och journalisters intresse för BiBB

Har det blivit lättare eller svårare att finna trovärdig kunskap? Lättheten att producera och sprida material via Internet har paradoxalt nog gjort det svårare att finna trovärdig kunskap, inte för att det inte finns utan för att den riskerar att bli svårfunnen i mediabruset och motarbetad av aktörer med andra agendor. President Trump har - som Washington Posts pågående faktagranskning visar - ljugit eller förfalskat sanningen över 10.000 gånger. Fox News och ett flertal radiostationer är andra sorgliga och allvarliga exempel på en medveten underminering av tilltron till fakta och seriösa källor.

Uppslagsverk har i denna helhet en liten men inte oviktig roll. De tränar unga människor och många andra att söka trovärdig kunskap, att värdera källor och att det är bra att söka fakta som grund för åsikter. Journalister letar ständigt fakta via Google och Wikipedia. Ibland men men allt mer sällan ser man i svenska media referenser till NE, en betaltjänst som allt färre människor har tillgång till. I takt med Wikipedias ökande ReferensstatusJS lär detta komma att minska.

Uppdaterad den 13 februari 2020BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.
Feedback, se 33 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/