RQ20, utvärdering av Ekonomihögskolans forskning

RQ20 - utvärdering av forskningen vid Lunds universitet

RQ20 är en omfattande studie med syfte att undersöka förutsättningarna för forskningskvalitet vid Lunds universitet. RQ20 skiljer sig från tidigare utvärderingar genom att den inte är ...

en traditionell utvärdering av forskningskvalitet som sådan, utan är en del av en framväxande förståelse av forskningskvalitet som lägger tonvikten på att värdera förutsättningar och på basis av det ge råd – snarare än att bara dela ut betyg.

RQ20 har genomförts som en långsiktig och framåtsyftade analys, där varje enhet och varje aktivitet har värderats på ett flerdimensionellt sätt. Syftet är att de därmed ska säkra sin långsiktiga uthållighet och därmed också att Lunds universitet ska ytterligare förstärka sin ställning inom det globala forskningssystemet. (Ibid. s. 9)

Utredningens kansli har hållit samman ett arbete med en bas i 162 enskilda utvärderingsenheters egen beskrivning av sin forskning och hur man arbetar. Därefter har 32 externa paneler läst, träffat och diskuterat med enheterna.

I rapportens inledning lyfter man fram ett antal områden där man anser att Lunds universitet kan och behöver förstärkas för att leva upp till sina mål om ett internationellt högt ansett forskningsuniversitet. Frågor om ledarskap, rekrytering och organisation är - som alltid - viktiga frågor, men man tar också upp några för akademiska organisationer komplicerade frågor. En sådan är graden av centralisering - decentralisering.

... ledarskapet inom Lunds universitet [är] mycket decentraliserat. Det ger stor handlingsfrihet för de olika enheterna men lämnar också många svåra frågor obesvarade. Dit hör den strategiska inriktningen på verksamheterna, hur de rekryterar, befordrar och ersätter sin personal samt hur de finansierar sin verksamhet. (Ibid. s. 9)

Rapporten har i inledningen en läsanvisning ...

Slutligen en läsanvisning: detta är inte sista ordet om forskningen vid Lunds universitet. Inte heller levererar rapporten någon patentlösning för hur kvaliteten kan förstärkas. Eftersom den bygger på samspel är den en del av en rörlig process att värdera och omvärdera kvaliteten i forskningen i all sin variation. Den pekar på några kritiska punkter, punkter som om de lämnas obearbetade kommer att försvaga Lunds universitets framstående internationella anseende. Men vilka dessa punkter är förändras över tiden, liksom recepten för att hantera dem. Kvalitetsarbete tar aldrig slut, och RQ20 är bara en del i en lång kedja av aktiviteter. (Ibid. s. 10)

Rapportens metodik baseras på att enheterna gjorde en självutvärdering (self-assessment) av sina verksamheter och att denna låg till grund för de externa panelernas arbete och de gemensamma dialogerna. I instruktionerna för självutvärderingarna fanns ett fokus på A) Ledarskapet, B) den kollegiala kulturen och C) kvalitetsekosystemet (quality ecosystem).

Utvärdering av Ekonomihögskolan

I sammanfattningen tar den externa expertpanelen upp tre frågor men inför de utmaningar och direkta problem som Ekonomihögskolan har och står inför har expertpanelen noterat en grundläggande attityd ...

A recurring theme during the interviews was what the panel interpreted as the tension between age and time. We observed with some surprise that, in a world that is changing fast, there appears to be no sense of urgency at LUSEM. (Ibid. s. 692 min emfas)

Den första frågan handlar om balansen mellan forskning och undervisning. Här säger nästan alla som är engagerade i forskning att det är för lite tid för forskning - och för mycket undervisning. Expertpanelen föreslår att EHLL:s ledning ska uppmärksamma detta och framför allt för yngre forskare.

Den andra frågan tar upp det akademiska silotänkandet inom EHL och även inom enskilda institutioner och ämnesområden.

We live in a time of climate change, COVID-19, and digitalisation, which all require interdisciplinary research, and we observed little language of cross- disciplinary reflection in terms of theory development and integration. (Ibid. s. 693)

Den tredje frågan handlar om styrning (governance). Expertpanelen säger att ledningen ägnar sig för mycket åt "dag-till-dag" beslutsfattande och att många strategiska val överlåts till enskilda forskare. De föreslår att styrningsfrågorna förtydligas och relateras till olika nivåer i organisationen.

Hur mycket ska lärare forska och andra frågor

Expertpanelen för en diskussion om att elituniversitets identitet och status baseras på forskning. Man säger att det studenterna efterfrågar inte är mer undervisningstid utan forskningsbaserad undervisning av forskande lärare. Med början på sidan 695 finns ett flertal rekommendationer. Här ska endast en ganska ny problematik lyftas fram, den om relationen mellan olika centrum- och institutsbildningar och institutionerna.

Centres may be given an expiration date – say 5 years. At a certain point, it may be reasonable to expect that the good ideas developed though centres can be incorporated in departments. (Ibid. s. 696)

Enskilda institutioner inom Ekonomihögskolan

I RQ20 görs en genomgång av såväl enskilda institutioner - det finns sex sådana inom EHL - och man kommenterar de enskilda ämnesområdenas styrkor och svagheter. Företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia är de största medan handelsrätt, informatik och statistik är små.

Om 'Informatik' säger man att ...

During the period 2014-19 there was no established strategy for the department, and research has been conducted based on individual interests and external grants. (Ibid. s. 697)

Dock ser man att en ny ledning håller på att förbättra situationen även om man sätter frågetecken inför satsningen på e-hälsa och att det finns many other IS departments that have long experience in the field. I stycket om 'Rekommendationer' står bland annat ...

However, with a weak starting point and scarce resources, it will be crucial to take effective measures in the short/medium-term. (Ibid. s. 698)

Om 'Handelsrätt' säger man bland annat ...

There should be a clearer strategic focus on the development of research. [...] It would help focusing research on topical issues with particular relevance for the business school. [...] by increasing research cooperation with other departments of the business school. Generally the less silos that are built within the business school, the better.(Ibid. s. 704)

Utvärderna är generellt mycket positiva till utvecklingen inom 'Nationalekonomi' och ser att man har lyckats med att genomföra en strategi med stärkt forskning och visibilitet för denna.

There is clear evidence the strategy has been successful. Publications in leading journals have steadily increased in number, and the proportion in the internationally most highly regarded journals has grown. Both are clearly on an impressive upward trajectory. [...] The Department should be commended highly for this success of its strategy. (Ibid. s. 707)

'Ekonomisk historia' är en institution som har växt mycket de senaste åren inte minst genom en strategy att låta a thousand flowers bloom. The result is a very productive, creative, and diverse research portfolio.. Institutionen har varit mycket framgångsrik i att erhålla extern finansiering.

Utvärderarna ger en bild av en forskning och forskare som inte når ända fram till en internationell elitnivå även om man är på väg. Man efterlyser fler artiklar i de högst rankade tidskrifterna och noterar att få forskare från institutionen fått anställning inom internationellt ledande forskningsmiljöer inom ekonomisk historia.

Min uppmärksamhet fångades också av innebörden i ett stycke 'Strength and weakness?'

The Department may need to reconsider its identity and place within Lund. It is more than just an economic history department. Should that fact be acknowledged openly, or even celebrated? (Ibid. s. 707)

Inom 'Företagsekonomi', den klart största institutionen inom EHL, som i sig har olika ämnesområden lyfter man fram att 'Critical Management Studies' har hög internationell status, men man påpekar också att denna vilar på ett fåtal personer. Forskningen inom 'Strategi' och 'Redovisning' behöver stärkas.

Hur högt ska man sikta? I RQ20 används två tidsperspektiv: 1-5 år kallad kort och medel och 5-10 år kallad långsiktig. I det kortare perspektivet behöver ledningen skapa en forskningsstrategy med tydliga mål, resurser och KPI:s (key performance indicators). I det längre perspektivet ...

... the research strategy should aim for world-class excellence to be able to compete with major Nordic universities. (Ibid. s. 702)

Forskningen styrs i hög grad av individuella forskares intressen men som 'komplement' anges två styrsignaler från EHL:s ledning ....

Researchers are expected to respond to two sources of steering signals: LUSEM and university leadership and the general research funding climate. LUSEM leadership’s steering signals focus on accreditation and hygiene factors, namely on internationalisation and gender equality. The university’s current priorities concern grand challenges and interdisciplinarity research, with some additional focus on research infrastructure. (Ibid. s. 699)

EHL har under senare år lagt stora resurser på Ackreditering och det har - som en intervjurunda av en forskare nyligen visade till en viss 'ackrediteringströtthet. Denna resursanvändning diskuteras inte vidare i studien.


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. Behovet av strategisk planering för universitet och högskolor har ökat vilket enkelt sammanfattat beror på att omvärldsförändringarna har ökat. Konsekvensen är att den enskilda organisationens förändringsförmåga 'måste' öka. Den långa historiken och den snabba dynamiken behöver hitta en ny balans.
  2. Universiteten har under senare år blivit beroende - accepterat att bli beroende - av ett antal privata företags Rankinglistor. I en av dessa - Times Higher Education, som ägs av ett investmentbolag - har Lunds universitet successivt tappat placeringar och föll 2021 utanför topp 100-listan. Det är en svår balansgång att förändra för att placera sig bättre på Rankinglistor och att fokusera på att stärka forskningen och inte minst undervisningen.
  3. Varje strategisk analys av utvecklingsriktningen inom Lunds universitets många enheter måste ha med RQ20 som ett centralt dokument. Och ett till vilket man tydligt förhåller sig. Delar av utvärderingen är generellt applicerbara medan andra berör delar som till exempel Ekonomihögskolan.

Kommentar om utvärderingen av Ekonomihögskolan

  1. Utvärderarna understryker på flera ställen att EHL behöver stärka sin forskning. Man har både generella rekommendationer och specifika och konkreta förslag. Dock är det inte självklart att undervisningen blir bättre för att en lärare ägnar mer tid åt sin egen forskning. Denna centrala fråga måste problematiseras mer.
  2. Det kan vara bättre för studenterna att en lärare är väl insatt i den internationella forskningsfronten i ett område och dess gränsland snarare än "talar för mycket" om den egna forskningen och har denna som utgångspunkt. Att lärarna tycker att det är kul att forska är en helt annan sak.
  3. Det är, vanligen, stor skillnad mellan det man kan kalla 'Local research' och 'Global research'. Det kan tyckas vara ogeneröst att tala om 'Local research' men i en global forskarvärld med ständigt ökande integration inom forskning kommer med viss nödvändighet merparten av alla forskning att vara just 'Local'. Det betyder inte att den är dålig bara att det är många startande i det maratonloppet.
  4. Det är ofta intressant att reflektera över vad som inte står i en rapport. Här betyder detta att det hadxe varit intressant att läsa om utvärderarnas syn på Ekonomihögskolan som varumärke. I vilken mening kan Ekonomihögskolan betraktas som en enhet, a 'School'? Och vilken potential har - eller inte har - en ökad samverkan mellan EHL:s institutioner? Frågor av den karaktären finns förhoppningsvis med i den nya strategiplanen.
  5. Ekonomihögskolan har under 2021 arbetat med en ny strategiplan för 2022-2025. Länk till en ny och mer visionär analys av Ekonomihögskolans strategi för 10 år. My analysis is also published in English: From LUSEM to Lund Business School.

Referenser

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg.

Publicerades: november 2021.   Uppdaterad senast: 26 januari 2023You know a lot, we may add a little®