Forskningspropositionen 20/21:60

I december 2020 presenterade Regeringen sin Forskningsproposition 20/21:60. 'Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige'. // Källa ↓

Den innehåller många frågor som forskningsfinansiering, högskolans roll i samhället och akademisk frihet. Här är fokus på kapitel 10 'Samhällsutmaningen digitalisering' sid 93 ff.

Ett av delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin rör moderniseringen av det svenska utbildningsväsendet. För att Sverige ska nå digitaliseringsmålet behöver den digitala kompetensen inom högre utbildning och forskning säkerställas långsiktigt, så att nya digitala tekniker och verktyg kan användas på ett effektivt, säkert och hållbart sätt. Ibid. s. 99

Detta delmål är helt i linje med EU:s uppdaterad handlingsplan för digital utbildning 2021–2027.

Handlingsplanen beskriver prioriterade strategiska områden som syftar till att dels främja utvecklingen av ett högeffektivt ekosystem för digital utbildning, dels förbättra digitala färdigheter och kompetenser för den digitala omställningen. Utvecklade möjligheter att bearbeta, analysera data ställer också krav på ökad kompetens att kunna använda nya digitala verktyg och arbetssätt i hela forskningsprocessen. Ibid. s. 99


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. Att den digitala kompetensen ska "säkerställas" betyder nog att den ska höjas. Och kanske rent av att den måste höjas. Det finns ingen definition som säger vad som kan menas med 'digital kompetens', men en modell är att denna kompetens ska vara Situationsanpassad.
  2. Det finns en grundnivå av digital kompetens som man kan kräva av alla som avlägger en examen på en högskola eller ett universitet. Denna kan och bör definieras och gälla vare sig man blir teolog eller geolog.
  3. På motsvarande sätt bör det finnas en grundnivå för lärare och forskare. Denna måste omfatta alla som är anställda i en lärandebefattning vid en högskola.

Hur stor digital kompetens finns i högskolan?

Det vore ett intressant projekt för en tvärvetenskaplig grupp forskare att först få mer kunskap om vilken digital kompetens som finns och sedan formulera sig kring vilken som kan behövas, och hos vem.

dela denna sida
Dela

Dela denna sida: Cirka 90% av alla som använder webben i en PC gör det med Google Chrome som har en smart funktion för delning av en sida. dela denna sida är ikonen för delning i Windows. Ikonen finns i webbläsarens menyrad.

Referenser

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 17 februari 2022You know a lot, we may add a little®