BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Doktorander och BiBB

En ny idé för att utveckla högskolornas tredje uppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva uppslagsord i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två BiBB-artiklar. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett spännande sätt.

Sverige hade 2016 ≈18.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden. Det kräver träning och handledning, gärna av en erfaren redaktör.

Inom högskolorna skulle det kunna växa fram en ökad (central) presentationskompetens där doktoranden och andra forskare kan lära sig och få hjälp med text och andra uttrycksformer som till exempel video, podcasts och infographics enW. BiBB kommer att erbjuda en artikelguide för sina skribenter.

Andra viktiga aspekter för doktoranderna och även för mer etablerade forskare är att artiklarna i BiBB, utöver att vara nåbara för alla, läses av många och kan refereras till - inklusive länkas till - i många sammanhang. En BiBB-artikel kan också finnas tillgänglig på engelska och andra språk. Det kan finnas flera artiklar för samma uppslagsord.

Enkät om BiBB-artiklar

Syftet med denna korta enkät att testa intresset hos i första hand doktorander att skriva artiklar - med högskolepoäng som "lön" - för BiBB. På sikt kan dessa artiklar få ett meritvärde i karriären.


ENKÄT

1 Vilket stämmer bäst på dig?


Kommentar:  

2 Kan du tänka dig skriva 1-2 artiklar i BiBB om det ger högskolepoäng?
(högre siffra = större intresse)

Ditt intresse   1 2 3 4 5

3 Andra synpunkter - tack gärna
Kommentar:

Dina frågor kommer att besvaras på denna FAQ-sida eller i mejl om du anger din e-postadress. Berätta gärna för någon annan om BiBB och denna sida.

Introduktion av BiBB-artiklar på högskolorna

BiBB-artiklar av lärare och forskare

Hur mer etablerade forskare och anställda i högskolevärlden ska inspireras att skriva artiklar i BiBB är mindre tydligt. I avvaktan på att centrala riktlinjer växer fram och karriärformerna inkluderar bildningsarbete är bildningsdialogen beroende av enskilda forskares intresse.

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB

Det krävs flera parallella vägar för att introducera konceptet med BiBB-artiklar på universitet och högskolor.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 220 maj 020Feedback, se 39 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/