Publicering i BiBB Academy

W | H | Y .

BiBB Academy är en ny publiceringsplattform för forskare, experter och skribenter. Att parallellt nå ut via flera kanaler har blivit allt viktigare. BiBB Academy vänder sig till en bred läsekrets som är intresserad av forskning, (ut)bildning och samhälle. Volym kommer att föda volym.

Man kan se arbetet med kommunikation och dialog som en investering. För en enskild person kan detta var ett sätt att berätta om något du är mycket engagerad i, ett bidrag till din personliga profil, och kanske karriär, medan det för universitet och högskolor är en naturlig del i deras marknadsföring och lagstadgade Samverkansuppgift.
BiBB Academy är en kanal / plattform där du är välkommen att bidra med ...

Därtill finns i BiBB Academy analyser, spaningar och projekt med mera.

Artiklar och stories kan, vilket anges, vara sponsrade.

Skribenter i BiBB Academy

Du kan vara lärare vid en högskola, arbeta i näringslivet eller i andra delar av samhället och har god kunskap inom ett eller flera områden. Det centrala är att trovärdighet i den digitala världen uppkommer via hög kvalitet och transparens.

BiBB Academy har ett nytt koncept där doktorander ↓ kan få högskolepoäng för att skriva uppslagsord i BiBBs uppslagsverk.

Ord i uppslagsverket

Det är en skandal att Sverige - som endast har den omoderna betaltjänsten NE - inte har ett fritt modernt artikelsignerad uppslagsverk. Detta finns i Norge - Om Store Norske Leksikon och i Danmark. Vad väntar vi på?

I uppslagsverket BiBB kan det finnas flera artiklar för samma uppslagsord. Denna innovation ökar trovärdigheten och användbarheten. Idag finns ännu inga ord i BiBBs uppslagsverk, men de kommer. Det har tagit lite tid att skapa den design och det ramverk inom vilket ett uppslagsverk ska presenteras för en större publik.
Till uppslagsverket BiBB ...

Forskningsartiklar och artiklar på svenska

Akademin har en publiceringsmodell som behöver förbättras för att öka nyttan för såväl forskare som samhället. Minst 90% av alla forskningsartiklar - av forskare med sin bas i Sverige - skrivs på engelska. Flertalet av dessa artiklar publiceras i betaltjänster där enstaka artiklar kan kosta 3-500 kronor att läsa för de som inte 'behöriga'. Det vill säga för de som inte är knutna till en högskola eller har gått i pension från en högskola.

För att uppfylla Samverkansuppgiften på ett bättre sätt skulle flera av dessa artiklar behöva vara fria och på svenska. En forskare skulle kunna behålla rättigheten, en förhandlingsuppgift för högskolorna och Bibsam, att få publicera en artikel på svenska åven om den finns på engelska i en betaltjänst. Den svenska artikeln i BiBB Academy kan ha en länk till en version på engelska. I en betaltjänst eller fri.

Stories och reflektioner

Vi delar den uppfattning som har framförts av flera att Coronakrisen är en accelerator för ett stort antal förändringar för såväl individer, som organisationer och länder.

Coronaperioden blir för utbildningssektorn inte ett intermezzo med en efterlängtad återgång till en nästan normal fortsättning. Förändringstrycket har ökat och vägskyltarna pekar mot flera ännu inte asfalterade vägar. Om dessa frågor kan man skriva Stories och reflektioner. Läs mer om Stories ...

Teman med intro till forskning

Universitet och högskolor publicerar en intressant ström om forskning på sin högskola. En annan modell är sajter med ett mycket bredare urval som till exempel utmärkta The Conversation som har flera språkversioner.

Men hur söker människor, om och när de gör det, forskningsbaserade artiklar? Går "man" in på en högskolas hemsida och botaniserar i artikelflödet? Eller finns det betydligt fler som inspirerade av aktuella händelser vill veta mer? Vi tror att det senare är en vanlig "Sökstrategi" och tänker att ett större antal Teman är en modell för detta. Där finns intro till forskning, kunskap från ett flertal högskolor och andra källor.

Om innehåll och design

Det är olika krav på ord i uppslagsverket, en artikel och en story. Berättelserna har ett friare formkrav och kan vara mer personliga och berättande, dock krävs referenser.

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB

Information om artikelförfattarna

Alla som läser ett uppslagsord ska lätt kunna få veta mer om författaren, en av många skillnader mot uppslagsverket NE. Det kan vara en länk till önskad (person)hemsida eller annat. I ett senare skede kommer BiBB att ha en särskild service för författarinformation

Du kan få hjälp med att göra ditt uppslagsord, din artikel eller story webboptimerad. Vi ser till att alla sidor har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg och följer internationell webbstandard (W3C).

Språk och återpublicering

Grunden på BiBB Academy är publicering på svenska. Vissa texter finns dock redan även på engelska. Detta kommer att utökas. Videoberättelser tillkommer senare.

På BiBB kan finnas artiklar och berättelser som, med tillstånd, är återpublicerade från andra källor.

BiBB Academys redaktion

I framtiden kommer det att finnas en redaktion som har sista ordet i vad som publiceras. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg.

Som jämförelse kan nämnas att redaktionen i Store Norske Leksikon (SNL) inte skriver artiklar i SNL. I NE skrivs idag cirka 90% av nya ord, som till cirka 90% är korta notiser av NE:s redaktion.

Doktorander och BiBB Academy,
en (ut)Bildningsidé

En ny och lite innovativ idé för att utveckla högskolans samverkansuppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva uppslagsord i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två BiBB-artiklar. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett spännande sätt.

Sverige hade 2016 ≈18.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet. Det börjar cirka 3.000 doktorander per år.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden. Det kräver träning och handledning, gärna av en erfaren redaktör.

Inom högskolorna skulle det kunna växa fram en ökad (central) presentationskompetens där doktoranden och andra forskare kan lära sig och få hjälp med text och andra uttrycksformer som till exempel video, podcasts och infographics enW. BiBB Academy har planer för att erbjuda en kurs i forskningskommunikation.

Andra viktiga aspekter för doktoranderna och även för mer etablerade forskare är att ord/artiklar/stories i BiBB, utöver är nåbara för alla och kan refereras och länkas till. En BiBB-text kan också finnas tillgänglig på engelska och andra språk.

Publicering av artiklar och stories om produkter och företag

BiBB Academy kan förhoppningsvis bli en kanal för marknadskommunikation som intresserar en del företag. Till exempel skulle bolaget Ericsson kunna vara sponsor för några artiklar om 5G-teknologin. Eller några banker för stories om säkerhetsaspekter vid nätköp.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 16 november 202133 kommentarer. Din är välkommen.