Transaktionskostnad

Svar 1 [Story]

Transaktionskostnad är ett begrepp som används och är användbart inom många områden. När man köper eller säljer något gör man en transaktion, en affär. I teoretiska modeller - före nationalekonomer som Commons, Coase och Williamson ↓- fanns inga transaktionskostnader men det gör det i verkligheten.

Antag att du ska köpa tre liter mjölk på en stormarknad. Att åka bil dit har en transaktionskostnad i form av bilkostnad och tid. Att köpa och köra hem en liter i taget ger uppenbart högre transaktionskostnader än att köpa alla i samma transaktion. Således är det rimligt att man vill minska sina transaktionskostnader. Stormarknader blev ett sätt att minska både kostnader och transaktionskostnader för de som har bil. Även att söka information för att hitta bästa produkt, service eller pris är en del av en transaktionskostnad.

Transaktionskostnaden är vanligen mer relativ än absolut. Människor - men även företag - värderar tid olika och är olika känsliga för en affärs transaktionskostnader. Värderar man sin tid högt är man sannolikt mer benägen att minska sina transaktionskostnader genom att till exempel storhandla eller köpa mer "färdiga" varor och tjänster. Detta gav oss färdigmat i butiker och "hemkört" som service. Och mer.

Man kan värdera sina transaktionskostnader i en kombination av rationellt, emotionellt, medvetet och omedvetet (intuitivt). För några är det rationellt att köpa tre olika paket skruvar à 34 kronor fast man vet att man bara kommer att använda den ena storleken. Blir man observant på begreppet transaktionskostnad blir det lättare att fatta "rätt" beslut utifrån varje persons eller företags perspektiv och aktuella situation.

Begreppet transaktion används också inom psykologi ↓.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.05   
Uppdaterad senast: 5 mars 2023.


Svar 2 [AI]

Transaktionskostnad är de kostnader som uppstår när två parter genomför en ekonomisk transaktion, till exempel en köp- eller säljtransaktion. Transaktionskostnader kan inkludera direkta kostnader som t.ex. avgifter för transaktionsmediet eller transaktionskostnader för att skriva kontrakt, men också indirekta kostnader som t.ex. tid och resurser som krävs för att genomföra transaktionen, såsom sök- och förhandlingskostnader.
Transaktionskostnader är vanligtvis högre för mindre transaktioner och för transaktioner som kräver mer tid och resurser för att genomföra, t.ex. transaktioner som involverar stora mängder pengar eller transaktioner som innebär att man måste förhandla med flera olika parter.
Transaktionskostnader är viktiga att beakta när man utformar ekonomiska system eller analyserar ekonomiska transaktioner, eftersom de kan ha en stor inverkan på de ekonomiska resultaten av transaktionerna och på beslutsfattandet om huruvida en transaktion ska genomföras eller inte.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.03.05. Accepterad av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.03.05   
Uppdaterad senast: 5 mars 2023.


Svar 3 [Notis]

Begreppet transaktionskostnad inom nationalekonomi kan sägas ha börjat på 1930-talet i USA där John R. Commons räknas som en av de första att vetenskapligt utveckla dessa tankegångar.

Dessa individuella handlingar är egentligen transaktioner istället för antingen individuellt beteende eller "utbyte" av varor. Det är denna övergång från varor och individer till transaktioner och arbetsregler för kollektiva åtgärder som markerar övergången från de klassiska och hedoniska skolorna till de institutionella skolorna för ekonomiskt tänkande. (Commons, 1931.) Original

En intressant del i Williamsons forskning handlar om det han kallar "information impactedness", och det faktum att aktörer har olika och ojämlik (unequal) tillgång till information. Detta begrepp är applicerbart inte bara mellan företag och organisationer utan också i hög grad inom handel med aktier och råvararor av många slag. För börshandel finns ett antal regler för att inte ge vissa orimlig och oskälig informationsöverlägsenhet till exempel i form av insiderhandel.

Ronald Coase ↓ fick "Nobelpriset" i ekonomi 1991. Han är mest känd för sina artiklar "The Nature of the Firm" (1937), which introduces the concept of transaction costs to explain the nature and limits of firms; and "The Problem of Social Cost" (1960)

Oliver E. Williamson ↓ är en senare teoretiker inom det som kallas institutionell ekonomi. Han har skrivit mycket om "Transaction cost economics" (TCE) och fick "Nobelpriset" i ekonomi 2009. Se referensen för en omfattande biografi.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.03.05   Uppdaterad senast: 3 mars 2023


Svar 4 [Notis]

Begreppet transaktion är också mycket använt inom psykologi.

Transaktion är i psykologiska framställningar en typ av samspel mellan två personer, grupper eller andra enheter, där det inte bara är fråga om en interaktion mellan två parter som utbyter information utan om en transaktion i betydelsen handling som innefattar båda parter i en gemensam överindividuell process som förändrar bådas sätt att uppfatta, tolka och förstå det eller de fenomen som de utbyter tankar om. (Psykologiguiden ↓)

Transaktionsanalys ↓ är en typ av analys och behandling inom vad som lite löst kallas "humanistisk psykologi". Modellen var vanligare förr, inte minst i USA, än idag.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.03.03   Uppdaterad senast: 3 mars 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.