Teleskopord

1 Story 1 TEMAꜜ

Teleskopord beskrivs i svenska Wikipedia teleskopordꜜ som en form av nyord som ...

... ord, oftast två, har kombinerats till ett, så att bara början av det ena och slutet av det andra återstår och delar i mitten faller bort eller överlappar mellan de ingående orden. Ett exempel är ordet flextid, som är bildat av flexibel och arbetstid. Det kan också användas för ord som är sammansatta av tre delar, där mittendelen har fallit bort, som tefat av tekopp och fat. (Wikipedia).

SVAR 2: Om forskning om teleskopord.   SVAR 3: AI-svar om vad ett teleskopord är. Exempel

På engelska Wikipedia motsvaras teleskopord av Portmanteauꜜ och texten är väsentligt bättre än den svenska versionen. Exempel på portmanteaus som nämns är orden Oxbridge för att beteckna universiteten Oxford och Cambridge, och Brexit för att beteckna Englands utträde ur EU.

Artikeln har en intressant beskrivning av ordets historia och anger att det kommer från Lewis Carrols bok "Through the Looking-Glass" (1871-72). Humpty Dumpty förklarar för Alice om orden som används i nonsenspoemet "Jabberwocky".

I modern franska är en portmanteau (av 'porter'=bära och 'manteau'=rock) en rockhängare eller vanligen idag på svenska en klädhängare. Från portmanteau fick vi rockvaktmästare, ett ord som glidit ur tiden.

Blend words

En vanlig beteckning för teleskopord på engelska och i språkforskning är Blend wordsꜜ eller blends.

Fler teleskopord

Chokladen Toblerone ORD.

Den samtidiga premiären av 2023 av filmerna Barbie och Oppenheimer kallades i media för Barbenheimer ORD.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.03.11

Uppdaterades: 2023.09.06


2 Story

Forskning om teleskopord

Teleskopord har fångat flera forskares (på olika nivåer) intresse i Sverige såväl som internationellt. 2012 publicerade Johan Sunegård en uppsats om Teleskopordꜜ på Göteborgs universitet.

Huvudsyftet i den här uppsatsen är att definiera, beskriva och tydliggöra begreppet teleskopord, genom att jämföra olika definitioner och exempel. De definitioner som jag hittar i svenska ordböcker, grammatikor och lexikon är ofta bristfälliga och motsägelsefulla. (Sunegård)

Uppsatsen syftar till en mer enhetlig definition av begreppet teleskopord och innehåller ett flertal exempel på teleskopord. Nya ordsammanställningar "dyker upp" hela tiden och man (forskare) kan diskutera om dessa är riktiga teleskopord eller hör hemma under ett annat paraply.

Daniel Kjellanders avhandlingꜜ Ambiguity at Work Lexical Blends in an American English Web News Contex - pressmeddelande från Umeå universitetꜜ - är ett senare och mycket tyngre arbete om teleskopord.

Daniel Kjellander säger att kunna analysera och utvärdera språkliga uttryckssätt framstår som en alltmer viktig kompetens i 2000-talets accelererande informationskultur, och han har i sitt doktorandprojekt tittat specifikt på ordsammansättningar där ett eller flera av de ursprungliga orden förkortats och smälts ihop. (Pressmeddelande).

Som exempel nämns ord som brunch, brexit och hemester.

Att skapa nya begrepp är nästan en akademisk paradgren (ej från pressmeddelandet) men författaren lyfter fram att ...

Teleskopord brukar beskrivas som effektiva medel att fånga uppmärksamhet, vilket kan sättas i samband med dess popularitet i marknadsföring och opinionsbildning. (Pressmeddelande).

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.11
Uppdaterades: ....


3 AI

Fråga: Vad är teleskopord?

Teleskopord är sammansatta ord där en del av ett ord är identiskt med en del av ett annat ord, och de delar som är gemensamma utelämnas för att skapa ett kortare ord. Detta används ofta för att skapa mer kompakta eller förkortade uttryck.

Ett exempel på ett teleskopord är "brunch," som är en förkortning av "breakfast" (frukost) och "lunch" (lunch). Här har man tagit de första delarna av båda orden (br- från breakfast och -unch från lunch) och kombinerat dem för att skapa ett nytt ord som betecknar en måltid som ligger mellan frukost och lunch.

Teleskopord är ett sätt att effektivt uttrycka idéer eller begrepp på ett mer koncist sätt och används ofta i vardagligt språk och i olika ämnesområden och yrken för att beskriva komplexa begrepp på ett kortfattat sätt.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.10.18. (version 23.09.25) Accepterad av redaktionen i BiBB®.

Publicerades: 2023.03.15
Uppdaterades: 2023.10.18

SpråkfrågorLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®