Teleskopord

Svar 1 [Story]

I svenska Wikipedia beskrivs teleskopord ↓ som en form av nyord som ...

... ord, oftast två, har kombinerats till ett, så att bara början av det ena och slutet av det andra återstår och delar i mitten faller bort eller överlappar mellan de ingående orden. Ett exempel är ordet flextid, som är bildat av flexibel och arbetstid. Det kan också användas för ord som är sammansatta av tre delar, där mittendelen har fallit bort, som tefat av tekopp och fat. (Wikipedia).

På engelska Wikipedia motsvaras teleskopord av Portmanteau ↓ och texten är väsentligt bättre än den svenska versionen. Exempel på portmanteaus som nämns är orden Oxbridge för att beteckna universiteten Oxford och Cambridge, och Brexit för att beteckna Englands utträde ur EU.

Artikeln har en intressant beskrivning av ordets historia och anger att det kommer från Lewis Carrols bok "Through the Looking-Glass" (1871-72). Humpty Dumpty förklarar för Alice om orden som används i nonsenspoemet "Jabberwocky".

Slithy means "slimy and lithe" and mimsy means "miserable and flimsy". Humpty Dumpty explains to Alice the practice of combining words in various ways, comparing it to the then-common type of luggage, which opens into two equal parts: You see it's like a portmanteau—there are two meanings packed up into one word.

En portmanteau är enligt ordboken Oxford English Dictionary (OED) a) To combine (two or more ideas, proposals, etc.); to combine elements and meanings of (two or more words) to form a single word. b) ett fransk låneord: A case or bag for carrying clothing and other belongings when travelling; (originally) one of a form suitable for carrying on horseback; (now esp.) one in the form of a stiff leather case hinged at the back to open into two equal parts.

I modern franska är en portmanteau (av 'porter'=bära och 'manteau'=rock) en rockhängare eller vanligen idag på svenska en klädhängare. Från portmanteau fick vi rockvaktmästare, ett ord som glidit ur tiden.

Chokladen Toblerone ORD är också ett exempel på ett teleskopord.

Blend words

En vanlig beteckning för teleskopord på engelska och i språkforskning är Blend words eller blends.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.11   
Uppdaterad senast: 20 mars 2023.


Svar 3 [Story]

Forskning om teleskopord

Teleskopord har fångat flera forskares (på olika nivåer) intresse i Sverige såväl som internationellt. 2012 publicerade Johan Sunegård en uppsats om Teleskopord ↓ på Göteborgs universitet.

Huvudsyftet i den här uppsatsen är att definiera, beskriva och tydliggöra begreppet teleskopord, genom att jämföra olika definitioner och exempel. De definitioner som jag hittar i svenska ordböcker, grammatikor och lexikon är ofta bristfälliga och motsägelsefulla. (Sunegård)

Uppsatsen syftar till en mer enhetlig definition av begreppet teleskopord och innehåller ett flertal exempel på teleskopord. Nya ordsammanställningar "dyker upp" hela tiden och man (forskare) kan diskutera om dessa är riktiga teleskopord eller hör hemma under ett annat paraply.

Daniel Kjellanders avhandling ↓ Ambiguity at Work Lexical Blends in an American English Web News Contex - pressmeddelande från Umeå universitet ↓ - är ett senare och mycket tyngre arbete om teleskopord.

Daniel Kjellander säger att kunna analysera och utvärdera språkliga uttryckssätt framstår som en alltmer viktig kompetens i 2000-talets accelererande informationskultur, och han har i sitt doktorandprojekt tittat specifikt på ordsammansättningar där ett eller flera av de ursprungliga orden förkortats och smälts ihop. (Pressmeddelande).

Som exempel nämns ord som brunch, brexit och hemester.

Att skapa nya begrepp är nästan en akademisk paradgren (ej från pressmedelandet) men författaren lyfter fram att ...

Teleskopord brukar beskrivas som effektiva medel att fånga uppmärksamhet, vilket kan sättas i samband med dess popularitet i marknadsföring och opinionsbildning. (Pressmeddelande).

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.11   Uppdaterad senast: 11 mars 2023


SVAR 3 [Ai]

Fråga till ChatGPT: Vad är teleskopord?

Ett teleskopord är ett ord som bildats genom att kombinera två befintliga ord till ett nytt ord. Det ena ordet utgör en del av det andra ordet och fungerar som en slags förkortning. Detta skapar ett nytt ord som kan ha en annan eller mer specifik betydelse än de ursprungliga orden.
Ett exempel på ett teleskopord är "smog", som bildats genom att kombinera orden "rök" och "dimma". Ett annat exempel är "brunch", som bildats genom att kombinera orden "breakfast" och "lunch".

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.03.15. Accepterad av redaktionen. Denna beskrivning av teleskopord via ChatGPT skiljer sig väsentligt från det svar som ChatGPT gav baserad på en tidigare programversion. Se svar 4.

Publicerades: 2023.03.15   
Uppdaterad senast: 15 mars 2023


SVAR 4 [Ai]

Fråga till ChatGPT: Vad är teleskopord? Obs: äldre svar.

Teleskopord, även känt som sammansatta ord, är ord som består av två eller fler separata ord som har kombinerats för att skapa ett nytt ord med en specifik betydelse. Teleskopord är vanliga i många språk, inklusive svenska.
Ett exempel på ett teleskopord på svenska är "datornörd", som består av orden "dator" och "nörd". Ordet "datornörd" refererar till någon som är extremt intresserad av datorer och har en hög nivå av teknisk kunskap på området.
Andra exempel på svenska teleskopord inkluderar "morgontrött" (trött på morgonen), "kortvarsel" (kort varsel), "mobiltelefon" (en bärbar telefon), och "måndagsträning" (träning som sker på måndagar).

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.03.11. Accepterad av redaktionen. Beskrivningen av teleskopord via Chat GPT bedöms som mindre korrekt än vad forskare och ordböcker som OED menar med ordet.

OBSERVERA att detta svar är gammalt men finns kvar som exempel på förändring genom en uppdatering av ChatGPT ORD som släpptes den 13 mars 2023.

Publicerades: 2023.03.11   
Uppdaterad senast: 15 mars 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.