Subsidiaritetsprincipen

1

Subsidiaritetsprincipen är en beslutsmodell för att avgöra på vilken nivå beslut inom EU ska fattas.

Genom subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen), som har skrivits in i fördraget om Europeiska unionen, fastställs villkoren för när det är att föredra att EU agerar i stället för medlemsstaterna på områden där unionen inte har exklusiv befogenhet. (Europaparlamentet)

Svar 2 Om utvärderingar av subsidiaritetsprincipen och EU-forskning. Svar 3 EU-irritation och EU-anekdoter.

Närhetsprincipen innebär att beslut ska fattas på så låg nivå som är ändamålsenligt. I engelska Wikipediaꜜ finns en kort översikt över de tre beslutsnivåerna. Exklusiv behörighet - Delad behörighet och Stödjande kompetens.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.28

Uppdaterades: ....


2 Story

Om utvärderingar av subsidiaritetsprincipen och EU-forskning

Det görs inom flertalet medlemsländer årliga utvärderingar av hur enskilda frågor hanteras enligt subsidiaritetsprincipen. Dessa kan göras av departement på uppdrag av en regering - se svenskt exempelꜜ - eller initieras av ett politiskt parti som anser att ett förslag eller beslut på EU-nivå bryter mot subsidiaritetsprincipen.

EU-kommissionen publicerar en årlig rapportꜜ som ett led i dialogen med medlemsländerna.

Forskare i flera länder publicerar analyser och data inom utifrån respektive fackområde. Uppsala universitet har publicerat en guideꜜ till EU-forskning på svenska universitet. Se referenserna för fler länkar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.28
Uppdaterades: ....


3 Story

EU-irritation och EU-anekdoter

Att avgöra vilka frågor som ska beslutas på vilken nivå är en mycket komplex uppgift och att ändra regelverk är en komplicerad process.

Sverige är ett av de länder som anför flest klagomål mot EU. Några exempel kan läsas i Europaportalenꜜ. Ett ofta diskuterat område är arbetsmarknadsfrågor. Ett annat gäller problematiken kring det svenska detaljhandelsmonopolet för försäljning av alkohol. Det råder stor debatt i Sverige om Gårdsförsäljning av alkoholꜜ.

I (sociala) media är det inte ovanligt att det framförs att EU lägger sig i alltför mycket.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.28
Uppdaterades: ....

Odefinierat

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®