Referensstatus

1 Story 1 TEMAꜜ

referensstatus
Fig. Johan Schlasberg

Begreppet Referensstatusꜜ som beteckning för trovärdighet och tillförlitlig information myntades 2016 av Johan Schlasberg i avhandlingen "Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar".

Referensstatus är en valuta vars värde skiftar över tiden. Den är volatil. Begreppet referensstatus är en utveckling och en modernisering av kognitiv auktoritet ORD som myntades av bibliotekarien och informationsspecialisten Patrick Wilsonꜜ för cirka 50 år sedan.

SVAR 2: Om källkritik som investering.   SVAR 3: Referensstatus för universitet och uppslagsverk.

Kognitiv auktoritet är som ordet antyder kopplat till kunskap och ofta en person som med auktoritet kan yttra sig om ett specialområde. Det behöver inte vara en professor på ett universitet, det kan också vara en erfaren trädgårdsmästare, en skeppare eller en bibliotekarie som inom sina områden har både bildning och tyst kunskap. Även en text eller ett uppslagsverk kan åtnjuta mer eller mindre hög kognitiv auktoritet.

Referensstatus däremot behöver inte vara kopplad till kunskap utan kan bero på helt andra faktorer. Även en utstuderad lögnare som Donald Trump ORD åtnjuter hög referensstatus hos miljoner människor i USA. Uppslagsverket NE hade förr hög referensstatus men denna passerade sin högsta höjd för många år sedan, även i sin online version. Tidens tand nöter även om den ibland polerar fram högre värde.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.05.11

Uppdaterades: ....


2 Notis

Källkritik som investering

I begreppet källkritik ingår både att vara kritisk i meningen granskande, ifrågasättande och att lita på en källa - källtillit. Om man litar på en källa vare sig den är en vetenskaplig artikel, en lärobok eller en myndighet är en komplicerad fråga som beror på en rad faktorer. Några av dessa ryms i begreppet Epistemisk närhetꜜ.

Vidden och djupet av den källkritik som en person är beredd att investera i varierar mycket beroende på situation och avsikt.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.11
Uppdaterades: 2023.12.26


3 Notis

Referensstatus för universitet och uppslagsverk

Det anses vedertaget att en examen från till exempel Harvard, MIT och London School of Economics har högre signalvärde - referensstatus - än en "likartad" examen från Ekonomihögskolan i Lund (Lunds universitet) eller Jönköpings högskola.

För att stärka sin referensstatus använder universiteten ett flertal strategier. Att erhålla en eller flera ackrediteringar är en vanlig strategi. En annan är att lägga resurser på att komma högt på några ledande rankingföretags årliga rankinglistor. Forskningskommunikation är en expanderande aktivitet för att höja ett universitets referensstatus.

För uppslagsverks referensstatus gäller i grunden samma tröghet i deras relativa referensstatus. Det tar vanligen lång tid innan någons eller någots referensstatus förändras i en större allmänhets ögon. Även om många känner till Wikipedia är det fortfarande mycket vanligt att skolelever får citera NE men inte Wikipedia. Detta trots att Wikipedia och dess källor är en väsentligt mer trovärdig och användbar källa än NEꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.14
Uppdaterades: ....

Universitet och utbildningLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®