Policyinstitutet

Svar 1: Story
Tema: Ekonomi Tema: Energi

Skandinaviska Policyinstitutet
J.S.

Skandinaviska Policyinstitutet är en stiftelse som ska ägna sig åt forskning och policyfrågor inom tre huvudområden. 'Självförsörjning och utanförskap', 'Industripolitik och omställning', och för det tredje 'Rikets styrning och effektiva regler'.

Institutet har startats av Sydsvenska handelskammaren vilket gjort att namnet här infogats i en skånsk flagga och att förleden "Skandinaviska" ej upprepas. Det som hittills publicerats pekar på ett svenskt och inte ett skandinaviskt perspektiv. Någon forskning inom områdena ett och tre har ännu inte publicerats.

Svar 2↓ Verksamhet inom området 'Industripolitik och omställning' med fokus på "Grönt stål".   Svar 3↓ stiftelsens föremålsparagraf.

Sydsvenska Handelskammaren är instiftare, det vill säga har startat institutet. Bakgrunden är att det är frågor som bedrivs bättre med separat finansiering och organiseras i en separat och oberoende stiftelse. (Sydsvenska Handelskammaren)

Policyinstitutet finansierasꜜ idag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Axel och Margret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och en rad kända finanspersoner såsom Rune Andersson och Christer Gardell med flera.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.22   Uppdaterad senast: 22 februari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Story

Industripolitik och omställning

De rapporter som Policyinstitutet hittills publicerats inom området har en mycket kritisk grundton mot de mycket stora satsningarna i Norrland på tillverkning av "grönt stål" och dess mycket stora elbehov. I rapporterna framförs att elpriserna kan komma att öka i sådan omfattning att såväl projekten som andra delar av näringslivet och allmänheten drabbas.

Man lyfter också fram bristen på kompetens i Sverige och inte minst i Norrland tillgänglig sådan. Det krävs betydande infrastrukturella satsningar som väsentligt ökar kapitalrisknivåerna i flera kommuner. I en rapport görs jämförelser med det havererade projektet Stålverk 80.

De åsyftade rapporternaꜜ är skrivna av etablerade forskare inom ekonomi och ekonomisk historia. Projektledare för denna rapportserie är Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, som säger ...

Jag har i snart tre år ställt frågan: var ska elen komma ifrån? Nu har vi svart på vitt att det inte kommer fungera och att hushåll och företag i hela Norden kommer att råka illa ut.(Magnus Henrekson)

I en kommande bok De norrländska stålsatsningarna – frälsare eller gökunge?ꜜ finns kapitel om flera aspekter på bokens rubrik.

Rapportserien har, som förväntat, mött kritik från bland annat LKABꜜ som i en artikel i DN avfärdade rapporterna som kommande från verklighetsokunniga akademiker och partsinlagor för Sydsverige gentemot en grön industrialisering av Norrland. Kritiken besvarades i denna artikel i DNꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.22   Uppdaterad senast: 22 februari 2024


Svar 3: Notis

Policystiftelsens föremålsparagraf

Stiftelsens ändamål skall vara att främja tillämpad ekonomisk forskning, analys och informationsspridning om policyfrågor med betydelse för näringslivets utveckling. Stiftelsen skall vidare verka för att utgöra en länk mellan forskning, näringsliv och beslutsfattare, samt företräda näringslivets intressen i förhållande till det allmänna. Stiftelsen verkar för ändamål: (1) genom att stödja, bedriva och skapa förutsättningar för nationalekonomiska och samhällsvetenskapliga forskningsprogram baserade på vetenskaplig grund med syfte att producera operativ och tillämpbar kunskap; (2) genom att göra analyser och forskningsresultat lättillgängliga; (3) genom att initiera nätverk, (4) genom utbildning; (5) genom att bedriva verksamhet såväl i Sverige som internationellt.

Här är inte platsen för diskussion om Policyinstitutets strategi och verksamhet. Dock kan sägas att "näringslivet" inte är en homogen biljardboll utan rymmer många verksamheter med ofta olika och direkt motsatta intressen.

Skribent

Redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2024.02.22   Uppdaterad senast: 22 februari 2024You know a lot, we may add a little®