Peters princip

1 Notis

peters brincip bokomslag

Peters princip säger att alla i en organisation kommer att befodras till sin inkompetensnivå.

Peter och Hull avsåg att boken skulle vara en satir men den blev populär eftersom den ansågs framföra en intressant poäng om bristerna i hur människor befordras i hierarkiska organisationer. Peters princip har sedan dess varit föremål för många kommentarer och forskning. (Wikipedia.) Original

Svar 2 AI-dialog om Peters princip och dess vetenskapliga stöd. Svar 3 Om bokens tillkomst och oväntade framgång.

Boken skrevs av Raymond Hull som var författare och journalist baserad på forskning av Laurence Peter. Man kan diskutera om boken bygger på forskning då Peter inte kan anses ha en CV som organisationsforskare i akademisk mening. Däremot är Peters princip ett koncept som bygger på väl fångade iakttagelser av situationer, ledarskap och kompetens i organisationer. Boken refuseradesꜜ av många förlag innan den blev en oväntad succé. Hull skrev flera uppföljare på grundtemat.

Referenser till senare forskning om Peters princip finns i engelska Wikipedia. Ett exempel är "Promotions and the Peter Principle"ꜜ av Benson et al.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.08.16

Uppdaterades ....


2 AI-dialo

Fråga 1: Vad är Peters princip?

Peterprincipen, även känd som "Peter Principle," är en observationsbaserad teori om hierarkiska organisationers dynamik och personalledning. Teorin utvecklades av Dr. Laurence J. Peter och Raymond Hull och presenterades första gången i deras bok med samma namn, "The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong," publicerad 1969.

Huvudtanken bakom Peterprincipen är att medarbetare i en hierarkisk organisation tenderar att bli befordrade till positioner med högre ansvar och auktoritet tills de når en position där de inte längre är kompetenta. Med andra ord, människor befordras baserat på deras prestationer i nuvarande position snarare än på deras förmåga att utföra det nya jobbet som kommer med befordran. Resultatet blir att en individ kan avancera tills de når en position där de inte längre kan utföra uppgifterna på ett effektivt sätt, på grund av bristande kompetens eller kunskap för det nya ansvaret.

Eftersom Peterprincipen framför allt är en teoretisk observation har den debatterats och analyserats från olika perspektiv. Vissa anser att det finns sanning i teorin och att den kan förklara vissa av de ineffektiviteter som kan uppstå i organisationer. Andra anser att det finns andra faktorer som också påverkar personalledning och organisationers effektivitet.

Sammanfattningsvis är Peterprincipen en teori som betonar riskerna med att automatiskt befordra medarbetare utan att noga överväga om de har nödvändiga färdigheter och kompetenser för de nya arbetsuppgifterna som följer med befordran.

Fråga 2: Har Peters princip något vetenskapligt stöd?

Peter Principle har varit föremål för debatt och analys inom området för organisationsteori och personalledning. Även om teorin inte har blivit allmänt accepterad som en strikt vetenskaplig princip, har det funnits forskning och studier som har undersökt fenomenet som Peterprincipen beskriver.

Vissa studier har försökt att undersöka om det finns en koppling mellan en persons prestation i en befattning och deras förmåga att utföra uppgifterna i en högre befattning. Dessa studier har ibland funnit några tecken på att ineffektiva befordringar förekommer, men resultaten är ofta blandade och påverkas av många faktorer som kan påverka en individs prestation och framgång inom organisationen.

Det är viktigt att notera att organisatoriskt beteende och personalledning är komplexa ämnen som påverkas av en mängd faktorer, inklusive företagskultur, ledningsstruktur, individuella färdigheter och förmågor, och mer. Därför är det svårt att fastställa ett entydig orsakssamband mellan befordringar och inkompetens enligt Peterprincipen.

Även om Peterprincipen inte nödvändigtvis har starkt vetenskapligt stöd som en allmän princip, har den fortsatt att vara en tankeväckande teori som påverkar diskussioner om personalledning och organisationsdynamik.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 3 augusti 2023) 23.08.15. Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.08.16
Uppdaterades: ....


3 Story

Bokens tillkomst och oväntade säljframgång

När Laurence Hull dog 1990 publicerades en nekrolog i New York Timesꜜ. Där berättas bland annat att när Hull 1994 skickade sitt msanus till det kända förlaget McGrawHill - som tidigare hade publicerat hans bok om utbildning - fick han till svar att 'I can foresee no commercial possibilities for such a book and consequently can offer no encouragement.'. 30 refuseringar senare åtog dig förlaget William Morrow & Company att trycka 10.000 exemplar. Oväntad av nog alla såldes boken i 200.000 exemplar redan det första året och är översatt till cirka 40 språk.

Man kan anta att ett skäl till bokens framgång är att nog alla upplevt en dålig chef och undrat hur vederbörande fått det jobbet:-)

En annan känd observatör av livet i stora organisationer är den tecknade satiren Dilbertꜜ

Boken innehåller iakttagelser som än idag - även i Sverige - har hög aktualitet. Ett exempel handlar om Akademien ...

Det finns just nu en stark tendens att kräva akademisk utbildning för allt flera befattningar på allt lägre nivåer. Detta bör öka befordringsutsikterna för alla akademiker och därmed minska en prestigexamens klassvärde. (Ibid. sid. 66)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.08.16
Uppdaterades: ....

Management

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®