Paretooptimalitet

1 Notis

En situation kan sägas vara Paretooptimal när inga fler utbyten - av en vara - mellan parter kan göras utan att någon annan part får det sämre. Begreppet är i grunden en ekonomisk term som har fått sitt namn av den italienske ingenjören, ekonomen, sociologen med mera Vilfredo Pareto (1848-1923). Pareto gjorde centrala studier om ekonomisk effektivitet och ett samhälles inkomstfördelning. Inkomstfördelningen mellan länder beräknas idag genom att kalkylera ett så kallat Gini index eller Ginikoefficient.

Svar 2 Om paretooptimalitet i en vardaglig situation. Svar 3 AI-svar om paretooptimalitet och dess svagheter.

Paretooptimalitet är inte ett mått på rättvisa och en djupare diskussion om begreppet och kritik av detta finns nedanꜜi engelska Wikipedia.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.13

Uppdaterades: 2023.08.03


2 Story

Man kan tillämpa begreppet paretooptimal även i vardagliga situationer även om fåtalet lär komma att använda just det uttrycket. A och B är på ett fik och ska dela på en frukostfralla. När de satt sig ner säger A att jag tar gärna överdelen. Om B då hellre tar underdelen eller inte bryr sig ger ett byte en paretoptimal situation. Bytet har gjort att någon (A) fått det bättre utan att någon annan (B) fått det sämre.

Då mellanmänskliga situationer ofta är mer komplicerade kan man tolka en situation som denna på mer än en nivå.

Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.13
Uppdaterades: 2023.08.06


3 AI

Fråga: vad är paretooptimalitet?

Paretooptimalitet är en koncept inom ekonomi och samhällsvetenskap som beskriver en situation där ingen part kan bli bättre utan att någon annan part gör sig sämre. Det är en mätning på måluppfyllelse och effektivitet i beslutsfattande situationer där flera mål och begränsningar är involverade.

En lösning är Pareto-optimal om det inte finns någon annan lösning som gör en part bättre utan att någon annan part blir sämre. Pareto-optimalitet används ofta som en benchmark för att mäta effektiviteten i samhället, där det antas att samhället är effektivt om det inte finns några fler förbättringar som kan göras utan att någon annan part förvärrar sin situation.

Det är viktigt att notera att Pareto-optimalitet inte nödvändigtvis leder till rättvisa eller jämlikhet, eftersom det endast tar hänsyn till effektiviteten och inte andra viktiga faktorer som rättvisa eller jämlikhet.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.02.12 och är accepterad av redaktionen i BiBB®. Texten har en del fel som inte korrigerats, exempel: "... annan part gör sig sämre ..". Bättre hade varit 'får det sämre...' och liknande. En fråga på engelska och sedan en översättning hade kanske givit en bättre text. Det är viktigt att också ta med exempel på AI-genererade texter som inte är "optimala" då tjänste komeer att användas av många och att man bör vara medveten om svarens begränsningar.

Publicerades: 2023.02.13
Uppdaterades: ....

Ekonomi

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®