Ny kärnkraft i Sverige

1 Notis TEMA: Energi

borgerliga partiledare

Om ny kärnkraft i "Tidöavtalet"

Texterna i Tidöavtalet om ny kärnkraft i Sverigeꜜ anger den nuvarande politiska viljan och inriktningen. Ordet kärnkraft ger 18 träffar i avtalstexten och uttrycker en tydlig inriktning att underlätta och stödja mer ny kärnkraft i Sverige.

Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier uppgående till 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system. Avgränsningarna i dagens system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för nybyggnation av kärnkraft.

[...] Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. Teknikneutraliteten återställs, där inget hållbart kraftslag diskrimineras i målformuleringen. [...] Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser. (Ibid.)

SVAR 2: Om leverantörer av kärnkrafsteknologi.   SVAR 3: Om tidsaspekter, politik, kostnader och risker.

En rad myndigheter kommer att arbeta för att dessa mål förverkligas. Ny information kan förväntas löpande. Ett exempel är ett pressmeddelande i januari 2023ꜜ om förslag till ändrad lagstiftning för kärnkraftverk.

Sverige behöver mer el. Fossilfri, billig el på rätt plats, vid rätt tid. Det behövs för jobbens, konkurrenskraftens och för den gröna omställningens skull. Kärnkraften är en nödvändig bas i den energimix som bygger svenskt energisystem starkt igen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

[...] Planerbar el och en stabil elproduktion är en nödvändig förutsättning för det långsiktiga klimatarbetet i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Bland regeringens motiv för ökad kärnkraft i Sverige finns Klimatmålet och ett beräknat stort elbehov i bland annat flera stora industriprojekt som Hybrit (grönt stål) och batteritillverkning.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.04.12   
Uppdaterad senast: 12 april 2023.


2 Story

Leverantörer av kärnkraftsteknologi

Som visats i SMR Små Modulära Kärnkraftverk ORD pågår en intensiv internationell utveckling av nya kärnkraftskonstruktioner. Området får betydande utvecklingsstöd i många länder och internationell export är ett av målen för många leverantörer. Svensk industris roll blir i ett sådant perspektiv begränsat. Men det finns ett i huvudsak svenskt bolag - Leadcold - som vill använda egenutvecklad teknologi för att bygga SMR-enheter i Sverige.

Bolaget Leadcold baseras på mångårig forskning av Janne Wallenius, professor i reaktorfysik och verksam vid KTH i Stockholm, och några medarbetare som också är medgrundare av bolaget Blykalla AB. Deras och bolagets vision är att leverera en säker, skalbar och kolfri baslastkraft baserad på sin egen teknologi ...

Leadcold har utvecklat en teknik för att använda bly som kylvätska. Att använda bly gör det möjligt att uppnå passiv säkerhet i sin mest kompakta form – LeadColds reaktorer blir 5 meter höga jämfört med vattenkylda SMR som vanligtvis är 20 meter höga. Detta positionerar LeadCold för seriell fabrikstillverkning av reaktorer. Förutom den kompakta storleken har användning av bly viktiga fördelar vad gäller säkerhet och systemförenklingar. (Ibid.) Original

Sveriges Radio

I mars 2023 intervjuades Janne Walleniusꜜ om utvecklingen av bolaget Leadcold. SRs ingresstext är [..] Janne Wallenius plan att bygga en blykyld kärnreaktor i Sverige kan komma att försenas på grund av Rysslands angrepp på Ukraina.
Huvudfrågan i intervjun handlar om Leadcolds relation till det ryska företaget Rosatom som är intressant för Leadcold då det på ett effektivare sätt än andra kan testa den legering av stål och aluminium som Leadcold avser använda i sina SMR-enheter. Det fanns inget alternativ säger Wallenius, ett sådant experiment tar flera år att förbereda. Rosatom är dessutom en tänkt leverantör av reaktorbränslet höganrikat uran. Men som Wallenius säger i intervjun Vi väntar på att kriget tar slut.

Reportern Marcus Hansson konstaterar att Rosatom enligt säkerhetspolitiska forskare har beskrivits som ett verktyg för Kreml att uppnå utrikespolitiska mål. Precis som för kol, olja och gas använder Putin kärnenergi i det geopolitiska spelet.. (intervjun)

Men Wallenius och Leadcold (Blykalla-bolagen) Vi väntar på att kriget tar slut.

Det som idag är svensk forsknings största satsning på att utveckla en helt ny kärnkraftsteknik och där flera universitet är med och där svensk stålindustri utvecklat materialet och bolaget Uniper är en viktig parter så är man ytterst beroende av rysk inblandning. (intervjun)

Reportern lyfter också fram att ett ytterligare problem för Leadcold är tillgång till ett speciellt höganrikat uran där Rosatom är den enda tillverkaren i världen idag. Arbete pågår internationellt för att utveckla andra leverantörer med detta kommer att ta tid.

Den svenska Energimyndigheten - se pressmeddelandeꜜ har givit ett bidrag till Leadcold på 99 MSEK för att bygga en elektriskt driven testreaktor i Oskarshamn baserad på Leadcolds teknologi.

Wallenius framför att man redan nu borde börja bygga en fabrik för att serietillverka SMR-enheter innan man vet om den nya stållegeringen klarar nödvändiga korrosionstest och svällningstest. Det senare kan orsaka att materialet blir sprött och oanvändbart.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.04.12   
Uppdaterad senast: 13 april 2023.


3 Story

Tid, politik, risker och kostnader

Mot bakgrund av Rysslands angreppskrig på Ukraina torde Rosatom som samarbetspartner och leverantör vara omöjligt för svenska SMR-projekt under flera decennier framöver. Det är skillnad på länder som Frankrike som sedan många år köpt - gjort sig beroende av - bränsleleveranser från Rosatom och helt nya projekt.

Vad denna politiska effekt får för inverkan på Leadcolds planer kommer att visa sig. Väsentliga tidsförskjutningar kan vara ett av de mindre problemen. Efter intervjun har Leadcold meddelat att man ska inleda materialtest i Belgien. I intervjun sades att test i den anläggningen skulle kräva väsentligt fler år än i Rosatoms starkare anläggning.

Nya studier får utvisa hur dessa problem kommer att påverka tidigare tidplaner för en möjlig svensk SMR-industri. Från politiskt håll är det inte osannolikt att man måste inleda diskussioner med internationella leverantörer för att leva upp till sina löften och ambitioner om ny kärnkraft till de många pågående industriprojekten. Med bakslagen för Leadcold behövs också nya kostnadsberäkningar.

Det finns anledning att vidare studera vilken industriell och annan kompetens som utvecklas i Sverige om eventuella SMR-enheter ska köpas från USA, England eller annsat land.

En artikel i DNꜜ i april 2023 ledde till att en av Leadcolds största ägare "tvingades" lämna styrelsen i bolaget då det framkommit att DN avslöjade att en av bolagets ägare är med och driver en klimatförnekande organisation.

DN kunde under lördagen avslöja att en företrädare för bolaget är en av de drivande bakom gruppen Klimatsans, som av flera experter DN varit i kontakt med beskrivs som en av de mest extrema klimatförnekande organisationerna i Sverige.

Det handlar om Olof Lindberg, som med sina 24 procent är näst största ägare och även styrelseledamot i Blykalla AB. Fram till i fjol var han vd. Olof Lindberg har sedan 2017 varit administratör för gruppen Klimatsans på Facebook, som har 11 000 följare. (DN)

Bolaget Leadcold/Blykalla har meddelat att Lindberg, som är skriven i Dubai, avgår från styrelsen men kvarstår som ägare.

Bolaget Vattenfall AB

Som dominerande aktör i det svenska energisystemet och i kraft av att det är ett statligt bolag är det intressant att följa bolagets långsiktiga energiplaner, test och verklighetsbeskrivningar.

I juni 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelandeꜜ att Vattenfall inleder en förstudie om två SMR-enheter vid Ringhals.

En rapport från 2021 tar upp frågor om regelverkenꜜ för större och mindre kärnkraftsanläggningar. Acceptans av SMR:er kräver lagändringar.

I Uppsala finns ett kompetenscentrum för kärnteknik kallat ANItA ...

ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future) är ett kompetenscentrum vars syfte är att samla akademisk och industriell kärnteknisk kompetens inom såväl tekniska som icke-tekniska områden. ANItA finansieras initialt av svensk akademi, svensk kärnkraftsindustri och Energimyndigheten. (Ibid.)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.12   Uppdaterad senast: 7 februari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®