NPOV

SVAR 1  Notis

NPOV är Wikipedias policy som beskriver hur en artikel i Wikipedia bör formuleras och anger gränser för vad som är tillåtet och inte. Se officiell sida för NPOVꜜ. Som sammanfattning sägs att Wikipedia ska återge relevanta och verifierbara fakta och idéer utan att själv ta ställning.

Svar 2↓ Om uppslagsverk och deras anspråk på objektivitet och värdeneutralitet.   Svar 3↓ AI-svar om vad NPOV i Wikipedia är.

Riktlinjerna presenterar både grunderna för NPOV, utvecklar delar i denna och visar några exempel.

Att skriva från en neutral synvinkel innebär att skriva med balans och saklighet, och utan snedvridning.
Neutralitet innebär inte att det går att skriva en helt objektiv artikel, vilket torde vara omöjligt. Istället gäller det att rättvist redogöra för alla sidor i en konflikt genom att inte låta artiklar konstatera, antyda eller insinuera att den ena sidan har rätt. En central del av Wikipedia är att användarna arbetar tillsammans för att uppnå detta mål.

Wikipedias koncept "Otillbörlig vikt" är intressant att känna till för att förstå balansen i en artikel.

Begreppet "Otillbörlig vikt" kallas även ibland för OVIKT. Att skriva utifrån en neutral utgångspunkt innebär att artikeln på ett rättvist sätt ska redovisa alla relevanta synpunkter som har publicerats av tillförlitliga källor, och ges proportionerligt utrymme i relation till relevansen av var och en av dessa. Artiklar som framför olika synpunkter på ett ämne, ska inte ge minoritetsåsikter lika stort och detaljerat utrymme som mer vedertagna synpunkter och ska inte inkludera mycket marginella minoriteters åsikter alls.

Jämför med Falsk balansꜜ.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.14   
Uppdaterad senast: 21 september 2023Föreslå ett nytt ORD i uppslagsverket BiBB®.
250+ exempel.


SVAR 2  Story

Det ligger i ett uppslagsverks natur att det inte klär tydligt subjektiva uppfattningar och åsikter i förment neutrala kläder. Uppslagsverket NE säger att det är Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet ( Källa:)

Detta är ett helt annat sätt än Wikipedia för att formulera anspråken på neutralitet och objektivitet. Det finns ingen policy eller text på Wikipedia som framhäver Wikipedia som ett lands "främsta uppslagsverk". Att NE gör detta är både osant och ett brott mot den svenska Marknadsföringslagen.

Enligt ett domslut i ett liknande ärende med ett påstående om att bolaget X:s tjänster var "främst" fastslogs att ordet främst kunde likställas med bäst och att den svarande inte kunnat styrka detta. Det är mycket sannolikt att NE online inte skulle kunnat försvara att man är Sveriges bästa uppslagsverk.

I en marknadsföringstext för NE, se referensen nedan, skrev bolaget Med NE slipper du fundera om källan är trovärdig ... Skönt, eller hur? Formuleringen är intressant som en självbild för hur NE uppfattar sig. Att meningen belyser att NE är omodernt är en annan aspekt.

Objektivitet, neutralitet och transparens

Vad som ska eller kan menas med objektivitet och värdeneutralitet har skiftat över åren både i de vetenskapliga diskussionernaꜜ och hur allmänheten uppfattar dessa koncept.

För att ett uppslagsverk inte ska bli en komplicerad och överlastad text måste den presentera ett urval av möjliga fakta och synvinklar. Denna process kan inte vara objektiv i någon absolut mening.

Uppslagsverket BiBB har en annan modell för 'neutralitet' än NE och Wikipedia. Den grundar sig på transparens, flera svar på varje ord och att svaren har olika karaktär - kallat kategorier.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.14   
Uppdaterad senast: 21 september 2023


SVAR 3  AI

Fråga 1: Vad är NPOV?

NPOV står för "Neutral Point of View," vilket på svenska kan översättas till "Neutral synvinkel" eller "Neutral ståndpunkt." NPOV är ett viktigt koncept inom journalistik, vetenskaplig skrivande och även inom Wikipedia och andra samarbetsbaserade uppslagsverk eller källor.

Grundtanken bakom NPOV är att information ska presenteras objektivt och opartiskt, utan att ta ställning för eller emot en viss åsikt, partiskhet eller intresse. Det innebär att författaren eller journalisten inte bör uttrycka personliga åsikter eller värderingar i det material de producerar. Istället ska de sträva efter att rapportera fakta och olika perspektiv på ett rättvist och balanserat sätt, så att läsaren eller mottagaren av informationen kan bilda sin egen uppfattning.

Inom Wikipedia är principen om neutral synvinkel central, och redaktörer uppmanas att skapa och redigera artiklar med NPOV i åtanke. Det innebär att artiklar ska vara fria från partiskhet och representera olika perspektiv på ämnet om det finns kontroversiella eller omtvistade frågor.

Sammanfattningsvis är NPOV ett viktigt koncept för att säkerställa att information presenteras på ett rättvist och opartiskt sätt, vilket är avgörande för trovärdig journalistik och informativa resurser som Wikipedia.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 3 aug. 23) 23.09.21 Och accepterad av redaktionen i BiBB®. Dagens svar är mycket annorlunda än dett som Chat-GPT gav i januari 2023.

Publicerades: 2023.01.14   
Uppdaterad senast: 21 september 2023You know a lot, we may add a little®