NPOV

SVAR 1 [AI]

NPOV står för "Neutral Point of View" och det innebär att en text eller en redigering på en Wikipedia-sida ska beskriva olika perspektiv på ett ämne på ett neutralt och opartiskt sätt. Det betyder att alla relevanta perspektiv ska representeras rättvist och att ingen synpunkt ska värderas högre än en annan. Målet är att ge läsaren tillräckligt med information för att bilda sin egen åsikt om ämnet.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.01.14 och är accepterad av redaktionen.

Publicerades: 2023.01.14   
Uppdaterad senast: 14 januari 2023


SVAR 2 [Notis]

Wikipedia har en officiell sida för NPOV ↓ som beskriver hur ett ord i Wikipedia bör formuleras och anger gränser för vad som är tillåtet och inte. Som sammanfattning sägs att Wikipedia ska återge relevanta och verifierbara fakta och idéer utan att själv ta ställning.

Riktlinjerna prsenterar både grunderna för NPOV, utvecklar delar i denna och visar några exempel.

Att skriva från en neutral synvinkel innebär att skriva med balans och saklighet, och utan snedvridning.
Neutralitet innebär inte att det går att skriva en helt objektiv artikel, vilket torde vara omöjligt. Istället gäller det att rättvist redogöra för alla sidor i en konflikt genom att inte låta artiklar konstatera, antyda eller insinuera att den ena sidan har rätt. En central del av Wikipedia är att användarna arbetar tillsammans för att uppnå detta mål.

Wikipedias koncept "Otillbörlig vikt" är intressant att känna till för att förstå balansen i en artikel.

Begreppet "Otillbörlig vikt" kallas även ibland för OVIKT. Att skriva utifrån en neutral utgångspunkt innebär att artikeln på ett rättvist sätt ska redovisa alla relevanta synpunkter som har publicerats av tillförlitliga källor, och ges proportionerligt utrymme i relation till relevansen av var och en av dessa. Artiklar som framför olika synpunkter på ett ämne, ska inte ge minoritetsåsikter lika stort och detaljerat utrymme som mer vedertagna synpunkter och ska inte inkludera mycket marginella minoriteters åsikter alls.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB

Publicerades: 2023.01.14   
Uppdaterad senast: 14 januari 2023


SVAR 3 [Story]

Det ligger i ett uppslagsverks natur att det inte klär tydligt subjektiva uppfattningar och åsikter i förment neutrala kläder. Uppslagsverket NE säger att det är Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet ( Källa:)

Detta är ett helt annat sätt än Wikipedia för att formulera anspråken på neutralitet och objektivitet. Det finns ingen policy eller text på Wikipedia som framhäver Wikipedia som ett lands "främsta uppslagsverk". Att NE gör detta är både osant och ett brott mot den svenska Marknadsföringslagen. Stopp: hur objektiv är denna utsaga?

Enligt ett domslut i ett liknande ärende med ett påstående om att bolaget X:s tjänster var "främst" fastslogs att ordet främst kunde likställas med bäst och att den svarande inte kunnat styrka detta. Det kan hävdas som en objektiv utsaga att NE inte skulle kunnat försvara att man är Sveriges bästa uppslagsverk.

I en marknadsföringstext för NE, se referensen nedan, skrev bolaget Med NE slipper du fundera om källan är trovärdig ... Skönt, eller hur? Formuleringen är intressant som en självbild för hur NE uppfattar sig. Att meningen belyser att NE är omodernt är en annan aspekt.

Objektivitet, neutralitet och transparens

Vad som ska eller kan menas med objektivitet och värdeneutralitet har skiftat över åren både i de vetenskapliga diskussionerna ↓ och hur allmänheten uppfattar dessa koncept.

För att ett uppslagsverk inte ska bli en komplicerad och överlastad text måste den presentera ett urval av möjliga fakta och synvinklar. Denna process kan inte vara objektiv i någon absolut mening.

Uppslagsverket BiBB har en annan modell för 'neutralitet' än NE och Wikipedia. Den grundar sig på transparens, flera svar på varje ord och att svaren har olika karaktär - kallat kategorier.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB

Publicerades: 2023.01.14   
Uppdaterad senast: 14 januari 2023 Upptäck fler ORD.      Dina synpunkter är välkomna. Sänd SMS till 070 576 20 15 eller mejla.