Nimby

1 Notis

Nimby är en engelsk akronymORD som ofta betecknar något man är positiv till men inte om det ska placeras i närheten av där man själv bor. Exempel: en fabrik, ett vind- eller kärnkraftverk, ett konstverk, en väg eller ett höghus. Nimby - Not In My Backyard (inte på min bakgård) skrivs ibland som NIMBY.

Svar 2 AI-dialog vad menas med Nimby och hur kan den övervinnas? Svar 3 Legala tillståndsprocesser - exempel vind och kärnkraft och Nimby som rättighetskonflikt. Konstexempel.

Nimby återspeglar en intressekonflikt med många aspekter. De kan vara ekonomiska, estetiska, emotionella eller andra variationer av förändringars osäkerheter. Dessa konflikter kan informeras om men kräver ofta lösningar via myndighets- och domstolsbeslut.

Nimby kan leda till långa juridiska processer om tillstånd för att få starta ett projekt. Här kan uppkomma motsättningar mellan legala regelverk och politiska mål på olika nivåer. Ett exempel på det senare är frågor om det kommunala vetot i plan- och miljöfrågor.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.10.28

Uppdaterades: ....


2 AI-dialog

Fråga 1: Vad menas med NIMBY?

"NIMBY" står för "Not In My Backyard", och det används oftast för att beskriva människors motstånd mot att ha oönskade eller olämpliga projekt eller verksamheter i sitt närområde. Det kan vara allt från byggprojekt och industrianläggningar till avfallsdeponier. NIMBY-reflexen innebär att människor kan vara för en idé eller projekt i allmänhet, men när det kommer till att placera det nära deras eget bostadsområde eller "bakgård", blir de motståndare.

Fråga 2: Finns det strategier för att övervinna NIMBY?

Att hantera NIMBY-reaktioner kan vara utmanande, men det finns några strategier som kan hjälpa till att mildra motståndet:

1. Tydlig kommunikation: Försök kommunicera tydligt och öppet om syftet med projektet, dess fördelar och de åtgärder som vidtas för att minimera negativa effekter.

2. Deltagande och samråd: Inkludera lokalsamhället i beslutsprocessen. Genom att låta invånarna delta och uttrycka sina åsikter kan du skapa en känsla av delaktighet och minska motståndet.

3. Utbildning: Tillhandahåll information och utbildning om projektets faktiska påverkan. Många gånger baseras NIMBY-reaktioner på missförstånd eller brist på korrekt information.

4. Designanpassningar: Överväg att göra anpassningar i designen av projektet för att minska påverkan på lokalsamhället. Det kan vara arkitektoniska förändringar eller grönområden för att förbättra estetiken.

5. Ekonomiska incitament: Erbjud ekonomiska fördelar till det lokala samhället, som bidrag till skolor eller infrastrukturprojekt. Det kan göra det mer lockande för invånarna att stödja projektet.

6. Ökad medvetenhet om behovet: Framhäv de övergripande samhällsnyttiga aspekterna av projektet och varför det är viktigt för det bredare samhället.

7. Planering för miljövänlighet: Visa hur projektet planeras och implementeras med hänsyn till miljövänliga metoder och hållbarhet.

Det är viktigt att notera att ingen enskild strategi fungerar för alla situationer, och kombinationen av flera kan vara mest effektiv. Att bygga förtroende och skapa öppen kommunikation är nyckelfaktorer i att hantera NIMBY-reaktioner.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 (version 23.09.25) 23.10.29 Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.10.28
Uppdaterades: ....


3 Story

I en uppsats av Jenni Ståhlꜜ finns en utmärkt genomgång av lagreglerna kring etableringen av ny vindkraft. En aspekt handlar om rättsosäkerhet.

Syftet med förevarande uppsats är att analysera hur långtgående kommunernas inflytande över vindkraftsetableringar är och bör vara. (Ståhl s. 7)

Om dagen lagstiftning skriver författaren att

Bestämmelsen [paragraf i Miljöbalken, red.] innebär att kommunerna när som helst under en projektering kan välja att inte tillstyrka en ansökan. Beslutet är inte överklagbart i sak. Det går endast att överklaga under de förutsättningar som ges genom laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725). Beslutet behöver heller inte motiveras. Detta föga rättssäkra förfarande vållar stora problem och leder ibland till att projektörer får se fleråriga projekt gå om intet. (Ståhl s. 6)

Några rubriker i uppsatsens sammanfattning är 5.1 Den kommunala självstyrelsen är inte obegränsad, 5.2 Vindkraften är en nationell angelägenhet, 5.3 Hur stort inflytande över vindkraften bör de svenska kommunerna ha? och 5.4 Politiska aspekter – ett hinder för förändring?

Artikel om NIMBY

I en artikel av Lars Löfquistꜜ, docent i etik, behandlas hur vi kan förstå och hantera rättighetskonflikter gällande etableringen av lokaliseringen av vind- och kärnkraftverk. Hur balansera enskilda personers intressen med samhällsintressen?

Frågorna belyses främst utifrån ett rättighetsperspektiv och författaren för en diskussion om "restplikt" det vill säga om en "förlorande part" ska ha rätt till kompensation.

NIMBY och en känd skulptur i Malmö

Marie-Louise Ekman är en av Sveriges mera kända konstnärer och hon gjorde i början på 2000-talet en skulptur i naturli storlek ">Det svenska tungsinnetꜜ" som är porträttlikt Gösta Ekman och var tänkt att placeras i Limhamn i södra Malmö.

Efter upprop och protester flyttades skulpturen till Altonaparken i centrala Malmö. Detta visar att NIMBY-situationer kan uppstå även i vad man kan kalla vardagliga situationer. Konflikthanteringen kan och bör se olika ut beroende på objekt och situation.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.28
Uppdaterades: ....

Odefinierat

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®