Nationalencyklopedin

1 Story

Nationalencyklopedin
Johan Schlasberg

Nationalencyklopedin är ett tryckt uppslagsverk som i första hand är av historiskt intresse. Det var det sista i sitt slag i Sverige med föregångare som Nordisk familjebok och Bonniers Lexikon.

Svar 2 Om vem som skriver i NE online. Svar 3 Om kritikstormen mot NE:s beslut att ta bort artiklarnas författarnamn och vad som då hände. Svar 4 Om bolaget NE:s vilseledande marknadsföring.

Nationalencyklopedin är ett av Sveriges största bokprojekt i modern tid och troligen det finansiellt mest misslyckade, förlusterna översteg 500 miljoner.

SOU om ett nytt svenskt upslagsverk
beskuret omslag

Mot slutet av 1970-talet tyckte många att Sverige behövde ett nytt uppslagsverk och en utredning tillsattes. Utredningen SOU 1980:26ꜜ från den så kallade Uppslagsverkskommittén fick den spännande titeln "Mot Bättre Vetande". I kapitel tre skrev man ...

Vi konstaterar där att det finns ett utbildnings- och kulturpolitiskt motiverat behov av ett nytt stort svenskt uppslagsverk. Avsaknaden av ett sådant verk utgör en kännbar brist i kunskaps- och informationsförmedlingen. Vid en internationell jämförelse står Sverige idag mycket dåligt rustat i detta avseende. (SOU 1980:26)

Första bandet kom ut 1989 och det sista 1996. Verkets 20 band trycktes i olika bindningar i cirka 180.000 exemplar. Försäljningen sköt tidigt fart och verket tillkom utan statliga finansiella bidrag. Namnet till trots har Nationalencyklopedin aldrig varit ett statligt ägt bolag.

Ekonomin försämrades dock dramatiskt efter några år och risken för konkurs var överhängande. Det skånska förlaget "Bra Böcker" räddades genom att det 1994 förvärvades av den skånska Tönnessongruppenꜜ.

Det tryckta uppslagsverket Nationalencyklopedin har idag inget ekonomiskt värde. Enligt artiklar i flera tidningar kan de inte ens skänkas till hjälporganisationer som Myrorna och Erikshjälpen. Den digitala tsunamin förpassade dessa i grunden vackra och välgjorda bokband till minnen av en svunnen tid och tippen.

Den nye ägaren gjorde ett flertal försök att få ekonomisk lönsamhet men detta uppnåddes egentligen först när man bolaget NE bytte fokus från uppslagsverk till att bli ett läromedelsföretag.

Man kan diskutera om uppslagsverket NE online är en digital version av sin tryckta föregångare eller ska ses som en ny kategori. Här framförs att det senare är en väsentligt bättre beteckning då villkoren för att nå trovärdighet i den analoga och den digitala världen är mycket olika.

Idag är det endast cirka 12% av Sveriges folkbibliotekꜜ som abonnerar på NE online. Detta trots att abonnemanget innehåller stödjande tjänster som Korsordshjälp och några ordböcker.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.12.20

Uppdaterades: ....


2 Story

Vem skriver i NE?

Frågan har två delar med mycket olika svar. Vem skrev i den tryckta Nationalencyklopedin och vem skriver i det digitala uppslagsverket NE online?

Bolaget NE framför regelbundet - och sedan länge - att innehållet i uppslagsverket NE är baserat på artiklar av 4.500 experter och sakkunniga. Detta kan ha gällt för några decennier sedan när innehållet till bokverket Nationalencyklopedin skapades, men det gäller inte längre.

I NE online skrivs cirka 90% av alla nya artiklarꜜ av företagets redaktion utan angivande av källor eller skribenter.

Expertgrunden bör bedömas i relation till NÄR en artikel skrevs, av VEM och när den eventuellt UPPDATERADES. Och vilka referenser som anges. Ett uppslagsverk som är transparent anger detta på ett sätt som är enkelt för läsarna att ta reda på och läsa mer om, om man vill. Bolaget NE undviker detta genom att säga ...

Hur kan jag se när en viss artikel uppdaterades senast?
Vi har valt att inte uppge datum för senaste uppdatering. Många artiklar har flera författare och ofta kan en del av en längre artikel vara uppdaterad medan en annan del är den ursprungliga versionen. Därför blir en angivelse av uppdateringsdatum inte helt relevant. Däremot anger vi oftast årtal för faktauppgifter som inte är statiska. (Källa: NE, 2023.12.19ꜜ)

Den sista meningen förefaller behöva en uppdatering då man kan tro att det just är statiska uppgifter (när X föddes och dog) och inte hur många som idag bor i Paris eller var Sverige hamnar i PISA-mätningarna som är enkla att ange i ett uppslagsverk.

Frågan om HUR man gör ett modernt uppslagsverk har många dimensioner. Uppslagsverket BiBB har en helt en annan modellꜜ än uppslagsverket NE online.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.20
Uppdaterades: ....


3 Notis

Bolaget NE ville ta bort alla författarnamn.

2018 meddelade bolaget NE att man nu upphörde med att ange vilka som skrivit alla artiklar i ne online. Detta gjorde ett antal författare och bidragsgivare till NE online mycket upprörda som berättas om i denna artikelꜜ

Nationalencyklopedin har beslutat att ta bort skribenternas namn under artiklarna – vilket kan vara ett upphovsrättsbrott. Uppslagsverket kan därför tvingas radera tusentals texter.
De skulle kunna få ett antal stämningar på halsen, säger experten Nils Funcke. (Källa: artikel i SVT)

Bolaget NE valde inför massiv kritik att behålla författarnamnen. Dock syns dessa inte längre automatiskt utan kräver att man klickar på en "Visa mer" ikon. Någon förklaring till försöket att ta bort författarnamnen gavs inte, ej heller varför man än idag har dessa bakom en till synes onödig extra knapptryckning.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.20
Uppdaterades: ....


4 Story

Bolaget NE bryter mot Marknadsföringslagen.

Bolaget NE framför nedanstående på sin hemsida ...

reklam från NE
Skärmdump från ne.se 2023.12.19

Nationalencyklopedin, NE, är Sveriges enda faktagranskade uppslagsverk.(Källa: ne.seꜜ)

Att marknadsföring ibland överdriver en varas eller tjänsts fördelar är normalt, men gränserna för detta regleras bland annat i Marknadsföringslagen. Säljaren måste kunna styrka sina påståenden och det man framför får inte vara direkt vilseledande.

Bolaget NE skulle inte kunna styrka reklamtexten ovan då den större konkurrenten Wikipedia baseras på omfattande och ständig faktagranskning. Uppdateringar i Wikipedia sker väsentligt oftare än vad de gör i NE online. I Wikipedia finns en versionshistorik som envar kan följa. Dessutom innehåler uppslagsverket NE stora mängder fel.

NE om vetenskaplig grund
Från ne.se 23.12.19

NE hävdar att uppslagsverket NE idag är "baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet". Vad bolaget kan mena med detta är mycket oklart. Som framgår av referensen om NE och marknadsföringslagenꜜ lever över 90% av NE:s artiklar de senaste åren inte upp till normala krav på vetenskaplighet: om vem som har skrivit en text, vilka referenser som finns och när en text skrevs. Dessutom är det missvisande att en artikel i ett uppslagsverk är värdeneutral. Frågan om "värdeneutralitet" i ett uppslagsverk är inte en fråga om ja eller nej. Se till exempel denna text om kontroversiella svarꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.20
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Universitet och utbildning

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®