Narrativ

1 Story TEMA: Språkfrågor

Narrativ
Lika men olikaJ.S.

Narrativ används både som en synonym till berättelse och som en beskrivning av en tankefigur, en ram för hur ett ämne eller fråga diskuteras och beskrivs.

Ett exempel på det senare finns i ordet Cement ORD där en forskare säger att vi måste ändra narrativet för infångning av koldioxid när huvudfrågan är att ändra produktionen som ger dessa utsläpp.

Man kan också tala om problemformuleringsprivilegiet som är ett uttryck för att beskriva vem som har eller tar sig "rätten" att beskriva - och inte sällan dominera - hur en fråga ska framställas. Exempel på detta är vanliga i de politiska diskussionerna men förekommer också inom akademisk forskning.

SVAR 2: AI-dialog om ordet narrativ och berättelse är synonymer och en följdfråga om narrativ inom vetenskap.

Som framgår av engelska Wikipediaꜜ och svenska Wikipediaꜜ används begreppet narrativ - narratologi - också som en teoribildning inom bland annat litteraturforskning. Se också Psykologilexikonꜜ.

Falska narrativ

En del narrativ kan betecknas som medvetet falska. Hit hör merparten av konspirationsteorierna eller som de betrecknas i ett Tema i BiBB Konspirationsberättelserꜜ.

Konkursnarrativ

Begrepet narrativ kan användas inom flera områden och är intressant inte minst om det finns en konkurrens mellan olika sätt att beskriva och förklara en situation eller en händelse. Skilsmässor är ett exempel. ORDet Konkursnarrativꜜ betecknar de olika förklaringar som kan framföras av olika intressenter för att förklara varför bolaget X eller Y gick i konkurs.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.09.06   Uppdaterad senast: 17 april 2024


2 AI-dialog

Fråga 1: Är orden narrativ och berättelse att i de flesta sammanhang att betrakta som synonymer?

Ja, orden "narrativ" och "berättelse" används ofta som synonymer i många sammanhang, men de kan ha lite olika nyanser beroende på kontexten. Båda termerna hänvisar till en form av beskrivande eller förklarande struktur som används för att presentera händelser eller information på ett meningsfullt sätt.

"Narrativ" används ofta som ett adjektiv för att beskriva något som rör sig kring en berättande eller berättelsebaserad aspekt. Det kan referera till hur något presenteras eller berättas på ett sätt som fångar intresse eller förklarar en serie händelser.

"Berättelse" är ett substantiv som hänvisar till en strukturerad följd av händelser eller händelseförlopp som berättas eller presenteras i en sammanhängande form. En berättelse kan vara fiktiv eller baserad på verkliga händelser, och den kan användas för att kommunicera information, underhålla eller förmedla känslor och budskap.

Så medan de två orden i många fall kan användas utbytbart för att hänvisa till något som involverar en sammanhängande följd av händelser eller händelseförlopp, kan "narrativ" ibland betona aspekter som rör hur något presenteras eller berättas, medan "berättelse" mer direkt hänvisar till själva innehållet och strukturen av händelserna.

Fråga 2: Används ordet "narrativ" hellre i vetenskapliga sammanhang än orden "story och "berättelse"? Ange gärna något exempel.

Ja, termen "narrativ" används ofta i vetenskapliga och akademiska sammanhang när man diskuterar strukturerade beskrivningar av händelser eller händelseförlopp. Det används för att betona analysen av hur händelser presenteras och tolkas, särskilt när det gäller att studera berättelser i ett mer analytiskt eller teoretiskt sammanhang. Här är ett exempel på hur "narrativ" kan användas i en vetenskaplig kontext:

Exempel: Inom psykologi studeras ofta patienters narrativ för att förstå deras livshistoria och upplevelser. Forskare analyserar hur patienterna beskriver sina erfarenheter och utifrån detta konstrueras narrativ som ger inblick i deras kognitiva och emotionella processer. Denna forskning kan bidra till en djupare förståelse av hur människor skapar mening och tolkar sina egna liv.

Å andra sidan används orden "story" och "berättelse" mer allmänt och kan även inkludera fiktiva eller underhållande aspekter. De kan användas för att beskriva både formella och informella berättelser utan att nödvändigtvis betona den analytiska aspekten av hur händelserna presenteras. Här är ett exempel på hur "story" och "berättelse" kan användas i en mer allmän kontext:

Exempel: På konferensen delade forskarna med sig av sina berättelser om hur de övervann utmaningar i forskningsprocessen. En av forskarna berättade en gripande story om hur de fann oväntade resultat i sina experiment och hur detta ledde till en ny riktning för deras forskning.

Sammanfattningsvis används "narrativ" ofta i vetenskapliga sammanhang när man betonar analys och tolkning av händelsernas presentation, medan "story" och "berättelse" kan användas mer generellt för att beskriva berättande i olika sammanhang, inklusive vetenskapliga, personliga och fiktiva berättelser.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 3 aug. 23) 23.09.05 Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.09.06   Uppdaterad senast: 6 september 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®