Mobiler i skolan

1 Story

Mobiler i skolan är ett redskap som accepterades med inga eller få tester. Något förenklat kan man säga att det finns tre (pedagogiska) läger. Det första lägret är de tillåtande som framför att ny teknologi alltid möter motstånd och att fördelarna i de allra flesta situationer är större än nackdelarna. Eventuella begränsningar får göras av enskilda rektorer eller enskilda lärare

Svar 2 OECD-rapport 2024 om faran med mobiler i skolan. Svar 3 Uppmärksamhetskonkurrens och mobiler. Svar 4 Open Acess forskning (2024) som varnar för mobiltelefoner i skolan.

Det andra lägret är kritiska till mobiler i klassrummet då detta stör skolarbetet och anser att de inte ska finnas i klassrummet. En grupp inom detta läger anser att det ska råda förbud mot mobiltelefonanvändning under hela skoldagen inklusive rasterna. Eleven lämnar in mobilen på morgonen och kvitterar ut den efter skolans slut. Hur detta löses praktiskt får avgöras på varje skola och kan behöva kompletteras med någon form av kontakttjänst med föräldrar som skolan har ansvar för.

Begränsning av mobilanvändning kommer att medföra synpunkter från många föräldrar vilket ger (oönskat) tryck mot enskilda lärare och skolledare. För att hantera detta krävs riktlinjer från Skolverket, kommunen och politiker.

Det tredje lägret förordar mellanvägar där elever och lärare själv kan fatta beslut. En form av frihet under ansvar.

Som beskrivs i engelska Wikipediaꜜ har olika länder olika regler. Man kan anta att dessa ändras ganska ofta.

Tidöpartierna är emot mobiler i grundskolanꜜ vilket bland annat uppmärksammast i Sveriges Radio. Lagstiftning kommer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.30

Uppdaterades: 2024.


2 Story

En ny OECD-rapport 2024ꜜ larmar om faran med mobiler i skolan. Den visar att ett en majoritet av eleverna (59%) störs av mobiler i klassrummet. Men tyvärr också att de förbud mot mobiler som finns inte efterlevs.

Resultat från PISA-rapporten visar att 'Skolstängningarna under pandemin är, som väntat, en delförklaring till de fallande resultaten. Men sambandet med elevers användning av mobiler är än starkare, enligt studien.' Neudingꜜ)

Studien ser vissa fördelar med mobiler och andra digitala hjälpmedel för lärandet i skolan. En annan aspekt visar det beroende som mobiler skapat är att ...

43 % av de franska eleverna uppgav att de kände sig nervösa eller oroliga om deras telefoner inte var nära dem. (OECD.) Original

Studien lyfter också fram problematiken att beslut om begränsning av mobiler i skolan inte efterlevs.

I en artikel i Dagens Nyheter i samband med den nya rapportenn intervjuas Andreas Schleicher som är OECD:s utbildningschef och ansvarig för Pisamätningarna ...

Sambandet mellan skolstängningarna och kunskapstappet är inte lika starkt som det samband vi ser mellan elevernas användning av mobiler och deras minskade läranderesultat. Dagens Nyheterꜜ).

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.30
Uppdaterades: 2024.06.11


3 Story

stulet fokus

Uppmärksamhetskonkurrens och mobiler

Författaren och journalisten Johann Hari har skrivit en av många hyllad bok - Stulet fokus: så har vi blivit bestulna på förmågan att koncentrera oss - om problemet att bibehålla uppmärksamheten på en sak i taget. Vi blir avbrutna, avbryter och tror att multitasking fungerar. Mobiler är ett av de verktyg som bidrar till denna situation. Boken har ett stort antal forskningsreferenser i sin beskrivning av fenomenets historik och undersöker vägar arr hantera detta dilemma.

Det kan finnas flera orsaker till att elever visar bristande uppmärksamhet i klassrummet. Sociala och personliga förhållanden kan påverka liksom språklig och annan problematik. Ointresse är ett diffust begrepp men splittrad uppmärksamhet ökar inte intresset för lärande i klassrummet.

En mobiltelefon är inte ett fysiskt objekt som en gaffel utan en rad tjänster (appar) där många typ TikTok, Instagram, Snspchat, och FB optimerats via algoritmerꜜ för att skapa beroende. Att lära sig är inte sällan lite motigt och finns då mobilen nära, väldigt nära, splittras uppmärksamheten lätt.

Appar som Tid, Kartor, Väder och Kalkyl är inte uppmärksamhetsbrytande på det sättet.

Jonathan Haidt, professor i socialpsykologi vid New York University Stern Business School, har i i boken ”The Anxious Generation: How the great rewiring of childhood is causing an epidemic in mental illness”, beskrivit hur mobiltelefoner och vissa appar är direkt skadliga för barns mentala utveckling och mognadsprocess.

De belöningssystem som techbolagens ingenjörer bygger in i spelen påverkar också ungas hjärnor på ett särskilt sätt. I stället för att stärka sin motståndskraft mot frestelser och bygga upp sin fria vilja, vänjer sig barn vid att bygga upp ett sug och tillfredsställa det med svepningar över skärmen. (Paula Neuding i SvDꜜ)

Se denna videointervjuꜜ med professor Haidt som hävdar att unga idag skadas för livet av att tidigt slussas in i en sociala media mobiltelefonbaserad värld.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.30
Uppdaterades: 2024.06.11


4 Story

Akademisk forskning om mobiler i skolan

I en artikel "Gör mobilförbud verkligen skolan bättre?"ꜜ på forskning.se diskuteras hur några forskare ser på mobiler i skolan. Som vanligt inom forskning sägs att frågan är komplex och kräver mer forskning.

En central fråga är om politikerna inte redan vet tillräckligt för att stifta lagar och regler inom området. En lag och dess efterlevnad om mobilförbud under skoldagen är en billig reform utan nämnvärda risker för elever och lärare. Att invänta mer forskning kan förväntas ge marginella kunskapstillskott.

Skolverketꜜ har publicerat en artikel med referenser till forskning om mobiler i skolan. Rubriken är Mobilförbud inte en garanti för högre skolresultat. Artikeln baseras bland annat på två refererade svenska studier. En studie är utförd vid Karlstad universitet och publicerades i en universitetsintern tidskrift 2015. Såväl denna som en senare publicerad 2020 av Kessel et al. söker samband / eller inte mellan mobiltelefonanvändning i skolan och förändrade betyg.

Studierna innehåller ett flertal Störfaktorerꜜ. För det första är, som anförts ovsv, en mobiltelefon 2014 något ganska annorlunda än en mobil 2024. Således får den typen av studier sjunkande relevans när teknik, appar ochh användarmönster förändras. För det andra, som sägs av Kessel et al., det oklart vad man mäter när flera skolor redan har ett mobilförbud.

Som diskuteras i Svar 3 är mobilanvändning hos unga klart förknippat med ökande psykisk ohäls och minskande uppmärksamhetsförmåga. Dett gör att utvärderingenn av mobiler i skolan har ytterligare en dimension utöver betygsaspekterna.

En studie Smartphone Bans, Student Outcomes and Mental Health av Sara Abramssonꜜ tar med de mentala effekterna och citatet är från studiens abstract.

Jag visar att förbud mot smartphones avsevärt minskar sjukvårdsfrekvensen för psykiska symtom och sjukdomar bland flickor. Efter förbudet minskar mobbning bland båda könen. Dessutom förbättras flickors GPA, och deras sannolikhet att gå på ett akademiskt gymnasiespår ökar. Dessa effekter är större för flickor med låg socioekonomisk bakgrund. Att förbjuda smartphones från skolan kan därför vara ett ekonomiskt verktyg för att förbättra elevernas resultat. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.30
Uppdaterades: 2024 ....

Kontroversiella ORD Universitet och utbildning

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®