Meme

Svar 1 Notis ⇒ Tema: Språkfrågor

Ett Meme eller mem definieras i Svensk Ordbok ↓ som ...

1) den minsta självständiga kulturenheten som kan vidareföras mellan människor; t.ex. melodier och arkitektoniska tekniker, och som kan tänkas nedärvas via traditioner, vanor m.m. (belagt sedan 2009)

2) socialt och kulturellt fenomen på internet som ofta utgörs av bild, film m.m. och som vanligtvis får stor och snabb spridning. (belagt sedan 2010)

I Svar 2: AI-svar om vad meme är och var ordet kommer ifrån. Referens till Dawkins 1976 'The selfish gene'.

I engelska Wikipdia ↓ står bland annat ...

Memes anses vara en viktig del av internetkulturen. De förekommer i en rad olika sammanhang (som marknadsföring, finans, politik, sociala rörelser, religion och sjukvård), och användning av media från olika källor kan ibland leda till problem med upphovsrätten.

I samma artikel refereras till Richard Dawkins begrepp meme från 1972 men användningen som ett internetfenomen kommer långt senare - 1993 - där Mike Godwind, advokat och författare, anges som upphovsman.

Meme och snackis

Orden meme och snackis ↓ är närliggande men har olika historik och används på lite olika sätt. Ett meme skulle kunna beskrivas som en internetsnackis.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.06   
Uppdaterad senast: 6 maj 2023.


Svar 2 AI

Fråga 1: Vad är ett meme?

Ett meme är en idé, ett koncept, en bild, en video eller ett annat medieinnehåll som sprids snabbt och ofta humoristiskt över internet. Memes kan vara allt från enkla skämt och ordvitsar till mer komplexa fenomen som sprider sig genom sociala medier, webbplatser och andra digitala plattformar. Ofta är memes baserade på populärkultur, aktuella händelser eller samhällsproblem och sprids genom delning och omarbetning av innehållet. Memes är en form av internetkultur och är ofta en källa till underhållning och humor på nätet.

Fråga 2: Varifrån kommer ordet?

Ordet "meme" kommer från den brittiska biologen Richard Dawkins bok "The Selfish Gene" från 1976. I boken använde Dawkins termen "meme" för att beskriva en kulturell enhet som kan spridas genom imitation och replikation, på samma sätt som gener sprids i biologisk evolution. Dawkins använde ordet "meme" för att betona hur kulturella idéer och beteenden kan sprida sig och utvecklas på ett liknande sätt som biologiska organismer. Ordet "meme" är en kombination av grekiska "mimema" (som betyder "imitation") och det engelska ordet "gene" (som betyder "gen"). Sedan dess har begreppet "meme" kommit att bli en viktig del av studiet av internetkultur och sociala medier.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version mars 23) 23.05.07 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.07   Uppdaterad senast: 7 maj 2023 Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®