Marginalnytta

1 Notis 1 TEMAꜜ

Marginalnytta är ursprungligen en ekonomisk term men den går att använda i många sammanhang. I (national)ekonomi används och förklaras begreppet som nyttan (värdet) av att en person konsumerar ytterligare en enhet av en vara. Är man törstig är det första glaset mycket efterlängtat, det andra kanske inte är så dumt men ett tredje eller fjärde kan vänta eller avvaras.

Den brittiske ekonomen Alfred Marshall [1842-1924] trodde att ju mer du har av något, desto mindre av det vill du ha. Detta fenomen hänvisas till som avtagande marginalnytta av ekonomer. (enWꜜ)

SVAR 2: AI-svar om marginalnytta.   SVAR 3: Om avtagande marginalnytta av forskning och akademisk publicering.

Begreppen marginalnytta och avtagande marginalnytta är mycket beforskade och diskuterade begrepp inte bara i nationalekonomi utan också inom sociologi och psykologi. Marginalnyttan kan variera beroende på till exempel social bakgrund, livssituation och geografi. Enskilda personer kan ha mycket olika uppfattning av värdet av "mer". Från nöjd till skrytkonsumtion och girighet.

Marginalnytta

Kurvan i figuren visar hur den relativa extra nyttan avtar med ökat antal enheter. I referensenꜜ visas dynamiskt hur kurvans värde förändras. Man hade kunnat göra en kurva som dynamiskt visade förändringen i varje steg och denna hade då visat förändringen mellan två punkter som ett tal (deltafaktorn), i denna graf minskande. En sådan kurva hade börjat i den övre vänstra kvadranten och gått ner mot och in i den högra nedre kvadranten.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.19

Uppdaterades: 2023.08.03


2 AI

Fråga: vad är marginalnytta?

Marginalnytta är ett begrepp inom ekonomi som syftar på den ökning av nytta eller tillfredsställelse som en person eller ett företag upplever när de konsumerar eller producerar en extra enhet av en viss vara eller tjänst. Marginalnyttan är alltså skillnaden i nytta mellan att konsumera/produera en viss mängd av en vara och att konsumera/produera en extra enhet av samma vara.
Marginalnyttan är viktig eftersom den hjälper oss att avgöra när vi bör sluta öka konsumtionen eller produktionen av en viss vara. När marginalnyttan avtar och inte längre överstiger kostnaden av att konsumera/produera ytterligare en enhet av varan, är det inte längre lönsamt att fortsätta.
Marginalnyttan kan variera beroende på individer, företag och situationer, och kan påverkas av faktorer som pris, tillgång och personliga preferenser.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.02.15. Och accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.02.19
Uppdaterades: ....


3 Story

Avtagande marginalnytta av forskning och patent

I januari 2023 publicerade högt ansedda tidskriften Nature en vetenskaplig artikel som hävdade att det finns data som visar att den forskning och de patent som beviljats blivit allt mindre banbrytande och att denna avtagande marginalnytta har pågått under lång tid. Om artikeln finns en storyꜜ i BiBB Akademi.

Både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv måste man undra om det finns "bra" förklaringar på denna trend. Troligen finns det olika förklaringar på utvecklingen inom akademiskt publicerad forskning och beviljade patent.

Inom mjukvaruutveckling är det ofta av kommersiella skäl inte en fördel att söka patent och det är en komplicerad fråga om mindre företags möjlighet att upprätthålla kraften i ett beviljat patent. Att juridiskt processa om eventuella eller ens uppenbara patentintrång är - inte minst i internationella fall - en utdragen och kostsam affär.

Om universitetsforskning endast ger inkrementella (små) bidrag bör (kan) detta få betydande konsekvenser i diskussioner om och satsningar på universitetsforskning och hur den bedrivs.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.19
Uppdaterades: 2023.03.19

EkonomiLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®