Kreationism

1 AI

Fråga: Vad är kreationism?

Kreationism är en ideologi och en teori om hur världen och allt liv på jorden har skapats. Enligt kreationismen tror man att Gud skapade allt liv på jorden, inklusive människan, som det står beskrivet i bibliska skrifter, såsom Bibeln och Koranen. Denna teori motsätter sig teorin om evolution, som hävdar att allt liv på jorden har utvecklats genom naturliga processer över en lång period av tid. Kreationism är en ideologi som förekommer inom en del kristna och muslimska kretsar, men den är inte vetenskapligt accepterad inom modern biologi.

Svar 2 Om kreationism och undervisning i kreationism. Svar 3 Om tro på kreationism i USA. Svar 4 Tror skolelever i Sverige på kreationism? Svar 5 Kuriosa om NE och kreationism.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.06 och är accepterad av redaktionen i BiBB®.

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.01.06

Uppdaterades: ....


2 Notis

Om kreationism och undervisning i kreationism

Såväl svenska som engelska Wikipedia har omfattande artiklar om kreationism. I en tabell redovisas att det finns många olika och inbördes oförenliga former av kreationism. Företrädare för kreationism har i många länder - bland annat i USA - argumenterat för att denna ska undervisas om i skolorna parallellt med evolutionsteorin. Frågan har varit föremål för ett flertal juridiska processer på alla nivåer.

'Intelligent design'ꜜ kan sägas vara en ompaketerad pseudovetenskaplig form av kreationism.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.06
Uppdaterades: ....


3 Story

Om tro på kreationism i USA

kreationism trend i USA

I USA görs sedan flera decennier regelbundna mätningar av hur många som tror på kreationism versus evolutionsteorin. Figuren härrör från en forskningsstudie av Miller et al.ꜜ och visar att det över en lång tid är över 40% av amerikanarna som tror på någon form av kreationism.

Forskarna säger att Den offentliga acceptansen av evolutionen i USA är ett långvarigt problem. Med data från en serie nationella undersökningar som samlats in under de senaste 35 åren, finner vi att nivån på allmänhetens acceptans av evolutionen har ökat under det senaste decenniet efter minst två decennier där allmänhetens uppfattning varit nästan jämnt fördelad i frågan. (Källa: rapportens sammanfattning)

Analysföretaget Gallup gör regelbundna studier om kreationism. Artikeln "40% of Americans Believe in Creationism"ꜜ redogör för att en grupp tror att detta skett under en period av 10.000 år med en grupp på 33% tror att Gud skapade människan på några miljoner år. 22% tror att detta skedde över flera miljoner år utan någon guds inblandning.

Undersökningar och forskning ställer också frågan om vilka faktorer som påverkar en person uppfattning om kreationism.

De med högskoleexamen är mycket mer benägna att tro på evolution än kreationism, medan motsatsen är sant för dem utan högskoleexamen. Men även bland vuxna med en högskoleexamen tror fler att Gud hade en roll i evolutionen än att den inträffade utan Gud. Original

Ett intressant område är vilka de samhälleliga, sociala, ekonomiska och politiska effekterna är eller kan bli i USA som en följd av den utbredda tron å kreationism?

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.06
Uppdaterades: ....


4 Notis

Tror skolelever i Sverige på kreationism?

I en artikel i Sydsvenska Dagbladetꜜ i januari 2023 har journalisten Imas Hamdan intervjuat gymnasieelever och lärare på några skolor i Malmö. Även om cirka 85% av Sveriges befolkning håller Darwins evolutionsteori för sann är det många elever som är skeptiska.

Elever i Malmö ifrågasätter evolutionsteorin, ofta med hänvisning till sin tro. "Vi kommer fortfarande kunna bli läkare även om vi inte tror på evolutionsteorin fullt ut", säger natureleven Donya på Kunskapsgymnasiet.

Biologilärare och elever berättar dock att det finns en utspridd misstro gentemot evolutionsteorin på Malmös gymnasieskolor, ofta med hänvisning till religion. När Sydsvenskan frågar elever på fem slumpvis utvalda gymnasieskolor med naturprogram säger studenter i alla årskurser att de inte tror på evolutionen. Dessa skolor är Borgarskolan, Kunskapsgymnasiet, S:t Petri skola, Pauliskolan och Klara Teoretiska Gymnasium.

Biologilärare Dónal Gaynor tar upp en intressant aspekt när han säger att evolutionsteorin kallas för ”teori” ofta skapar förvirring då ”teori” används annorlunda i folkmun än inom vetenskap.

Tidningen berättar också att man i intervjun valt att ..

anonymisera en lärare eftersom hon tidigare fått starka reaktioner både från elever och föräldrar i diskussionen om evolutionsteorin.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.10
Uppdateradea: ....


Svar 5  Notis

Kuriosa om NE och kreationism

Texten om kreationism i NE online (kontrollerat 23.01.06) är nästan identisk med texten i den 1993 tryckta utgåvan, (en mening har tillkommit). Detta visar bland annat vikten - och utmaningen - med uppdateringar i ett uppslagsverk. NE har inga externa länkar.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.02.10
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®