Kontraband

Svar 1 Notis ⇒ Tema: Ryssland-Ukraina

Kontraband är vanligen synonymt med smuggelgods och är kopplat till brott mot sanktioner och legala förbud. Vapen och narkotika är exempel på kontraband och smugglas i betydande omfattning. Men även människor och annat smugglas, berikar få och fördärvar för många.

Smuggling förekommer i många former och av olika starka aktörer. Från enskilda personer som stoppar ner några extra flaskor sprit och annat i semesterväskan till företag som kringgår exportsanktioner och rent kriminella organisationer. Illegal överföring av pengar är en annan typ av kontraband.

I Svar 2: Ordets historik och om Tullverket.   Svar 3: DN-reportage om otillåten export till Ryssland av svenska bolag.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.10.21   Uppdaterad senast: 21 oktober 2023


Svar 2 Notis

Historik för ordet kontraband: belagt sedan 1697; av ita. contrabbando 'smugglande; smuggelgods', till contra- 'emot' och bando 'befallning' se Svenska.se ↓

Tullverket - "Bara godkända varor över gränsen"

Tullverket arbetar för ett samhälle fritt från varor som hotar miljön eller människors hälsa och trygghet och där näringslivet konkurrerar på lika villkor. (Tullverkets hemsida)

Varor som exporteras från Sverige har en så kallad KN-kod (Kombinerade Nomenklaturen) som noteras i exportdokumnenten. Där anges också mottagande land. Detta ger dels statistik i Sverige och möjlighet för tullen i mottagarlandet att se varans ursprung och klass med mera. I flertalet transaktioner är denna process transparent och problemfri.

Men problem kan uppstå när någon eller några parter på varans väg från producent till slutkonsument - i detta fall vanligen företag - medvetet eller genom svag kontroll bryter mot lagar och regler. Ett exempel är de speciella regler som antagits på EU-nivå om Ukrainakriget och tullhanteringen ↓

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.10.21   Uppdaterad senast: 21 oktober 2023


Svar 3 Story

Dagens Nyheter: reportage om sanktionsbrott av svenska bolag

I oktober 2023 publicerade två journalister en serie reportage ↓ som visade att exportvaror från stora svenska bolag slutligen hamnade i Ryssland i strid mot gällande sanktioner.

DN har fått tillgång till stora mängder data från de ryska tullmyndigheterna. Där framgår hur produkter från svenska storbolag har fortsatt strömma in i Ryssland.

Reportagen nämner bolag som låsföretaget AssaAbloy, verkstadsföretaget Atlas Copco, stålbolaget SSAB, lastbilstillverkaren Scania, säkerhetsföretaget Securitas och verkstadsföretaget Trelleborg AB.

När reportrarna visar företagen att varor från dessa företag fortsatt införts i Ryssland förklarar man att detta skett mot interna regler och att man nu avbrutit sådana leveranser och bland annat sagt upp avtal med lokala partners i flera länder för att förhindra att varor når Ryssland eller Belarus via mellanhänder.

Vilka slutsatser kan man dra av detta? Att många företag säger ett och medvetet gör ett annat för att tjäna pengar eller att man inte tagit riskerna att bryta mot gällande sanktioner på tillräckligt stort allvar? En förklaring kan vara att exportvolymerna är så stora att en del leveranser som inte borde ha skett slinker igenom?

En tydlig slutsats är dock att journalister som gör grundliga reportage väsentligt bidrar till att kasta ljus över olika sanktioners och exportreglers efterlevnad. I reportagen förklarar journalisterna hur de arbetat och hur företagen reagerat.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB.

Publicerades: 2023.10.21   Uppdaterad senast: 21 oktober 2023 Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.