Kontext

1 Notis TEMA: Språkfrågor

kontext
"Miljöberoende" Bild: J. Schlasberg

Det korta svaret är att kontext betyder sammanhang. Om något ska läsas eller ses i ett visst sammanhang - i en viss situation - sägs det vara kontextuellt. Det ordet är ett adverb. Kontextuell är ett adjektiv.

SVAR 2: AI-svar om vad som menas med kontext.   SVAR 3: Exempel inom vetenskap, politik och debatt.

I Psykologiguidenꜜ finns ett flertal ord som har kontext som förled: kontextberoende, kontextualism och kontextuellt lärande med flera. I svenska Wkipediaꜜ har ordet kontext fokus på dess vetenskapliga användning: – t.ex. inom lingvistik, antropologi, annan språkbehandling. För en bredare användning kan man se engelska Wikipediaꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.08.08   Uppdaterad senast: 8 augusti 2023


2 AI

Fråga: vad menas med kontext?

Kontext hänvisar till den specifika omgivningen, situationen eller miljön där något inträffar eller uttrycks. Det är den information eller de omständigheter som omger ett visst ord, en mening, ett uttalande eller en handling, vilket ger betydelse, innebörd och förståelse åt det som sägs eller sker.

Kontext är avgörande för att tolka och förstå kommunikation på ett meningsfullt sätt. Utan lämplig kontext kan det vara svårt att förstå innebörden av en mening eller en handling. Det kan också leda till missförstånd och förvirring om kontexten inte beaktas.

Exempelvis kan samma ord ha olika betydelser beroende på sammanhanget där det används. Om någon säger "bank" kan det syfta på en finansiell institution där man förvarar pengar, eller det kan hänvisa till sidan av en flod. Utan kontext är det omöjligt att veta vilken betydelse som avses.

I olika sammanhang kan kontext vara relaterad till fysiska omgivningar, kulturella normer, sociala interaktioner och tidigare händelser. Det är därför viktigt att beakta kontexten när man kommunicerar och när man försöker förstå vad andra säger eller gör.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 23.08.08 (version 23.08.03). Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.08.08   Uppdaterad senast: 8 augusti 2023


3 Story

Exempel inom akademin

Akademin har en fäbless (en svaghet) för att använda ord som har ett signalvärde - till andra forskare - att en text är "vetenskaplig". Att tala om "kontext" när sammanhang hade varit likvärdigt är ett sådant exempel. Andra exempel är narrativ ORDför att tala om berättelse och "diskurs" för att tala om ämnesområde/samtal. Det finns en vetenskaplig tidskrift som heter Science in Contextꜜ.

Exempel inom politik

Ett vanligt trick bland politiker är att tala till sina anhängare på ett sätt som gör att det framstår som rimligt (=sant) i den gruppen ses som orimligt / korkat / okunnigt i en annan grupp eller sammanhang (kontext). Denna balansakt kan ses som en etablerad strategi för många politiker då anhängarna - exempelvis av bland andra expresident D. Trump - inte läser "main stream media" som New York Times och Washington Post. Tvärtom ses kritik från dessa snarast som bekräftelse på hur rätt Trump har när han till exempel återkommande framför att det är president Biden och Demokraterna som ligger bakom alla rättsinstansernas åtal mot honom. Som grund för detta använder han och många högerkanaler uttalanden av president Biden som är hämtade från en helt annan kontext än den som framhävs och konstruerats fram av Trump och hans anhängare. Se analys av detta exempel i FactCheckerꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.08.08   Uppdaterad senast: 16 oktober 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®