Katter och fåglar

1 Story

katter och fåglar
Omslag LUM

Det är sedan över hundra år dokumenterat att katter dödar fåglar. På senare år har omfattande forskning både bekräftat detta och kvantifierat problemets storlek - hur många fåglar som dödas - och föreslagit åtgärder som bör vidtagas.

Bilden på katten som en Laglös jägare har hamnat på LUMs omslag för att Han Somsen nyligen tillträtt en professur i miljörätt vid Lunds universitet. Han är mest känd för sin och en kollegas studie om att EU-lagstiftningen förbjuder frigående katterꜜ

Rekommendationen att katternas fria utevistelse bör förbjudas bottnar i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. Trouwborsts och Somsens vetenskapliga artikelꜜ, som publicerades 2020 i tidskriften Journal of Environmental Law, landade i slutsatsen att EU-direktiven redan idag förbjuder tamkatters fria vistelse utomhus. (artikel i LUM)

Svar 2 AI-dialog om att katter dödar fåglar och forskning som framför detta.

Bland flera internationella studier om hur många fåglar katter dödar kan nämnas en översiktlig studie av problemetꜜ av Loss et al.

Först under de senaste femton åren har emellertid den stora omfattningen och mångfalden av de effekter som tamkatter (Felis catus) utövar på fåglar och andra vilda djur kommit i fokus, genom en serie vetenskapliga studier som visar att katter är bland de "mest allestädes närvarande och miljöskadliga invasiva rovdjur på jorden" (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.04.30
Uppdaterades: 2024.05.05


2 AI-dialog

Fråga 1: Dödar katter många fåglar?

Ja, katter är rovdjur och jaktinstinkten är naturlig för dem. Därför kan katter döda många fåglar, särskilt om de är ute och rör sig fritt utan uppsikt eller kontroll av sina ägare. Forskning har visat att katter är en av de största hoten mot vilda fåglar, och de kan påverka lokala fågelpopulationer negativt om de inte hålls under kontroll. Det är därför viktigt att ägare tar ansvar för sina katter och ser till att de inte orsakar skada på vilda djur.

Fråga 2: Finns det forskning om detta?

Ja, det finns många studier som undersöker kattens påverkan på fågelpopulationer och andra vilda djur. En stor mängd forskning har visat att katter har en betydande inverkan på lokala fågelpopulationer. En av de mest citerade studierna är en meta-analys av 90 studier som publicerades 2013 i tidskriften Nature Communications. Denna studie fann att katter dödar upp till 4,2 miljarder fåglar varje år i Nordamerika. Det finns också liknande studier från andra delar av världen, som visar att katter kan ha en liknande inverkan på fågelpopulationer i Europa och Australien.

Det finns också forskning som visar att katter kan ha en negativ inverkan på andra vilda djur, som små däggdjur och reptiler. Till exempel har en studie i Australien visat att katter dödar upp till 649 miljoner reptiler varje år.

Sammanfattningsvis finns det alltså en omfattande mängd forskning som visar att katter kan ha en betydande inverkan på lokala vilda djurpopulationer. Det är viktigt att ägare tar ansvar för sina katter och ser till att de inte orsakar skada på vilda djur.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version mars 23) 23.04.30. Accepterat av redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.04.30

Uppdaterades: 2023.10.07

Natur och klimat

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®