Greta Thunberg och FFF

1 Story

Greta Thunberg och FFF (Fridays For Future) är bägge symboler för miljöaktivism och bägge har problem med sin framtida strategi.

Greta Thunbergs väg till internationell berömdhet började med en ung flickas (15 år) enkla och uthålliga protest mot makthavares ovilja att vidtaga konkreta och tillräckliga åtgärder för att förhindra en global miljökatastrof.

Svar 2 OA Open Acess: om strategi för miljörörelser och FFF. Svar 3 Om hur ledare inom miljörörelser hanterar misslyckande. Svar 4 Om skribentens miljöengagemang.

Som beskrivs i Wikipediaꜜ blev Greta Thunberg en medial framgång och hennes och FFF:s ständiga budskap om att "Lyssna på vetenskapen" blev en perfekt koppling mellan ungt engagemang och etablerad vetenskaplig forskning. Thunberg blev en stark röst i klimat-och miljöfrågor och namnet Greta blev för många idag lika känt som att namnet Greta för en äldre generation stod för stjärnan Garbo.

För de som forskar om gräsrotsrörelser är det välbekant att dessa efter några år drabbas av viss strategisk vilsenhet. De initiala framgångarna möter samhällets trögheter och mycket komplexa förändringsmekanismer. Kortsiktiga men starka ekonomiska intressen samlar sig till motattacker och protestvardagens slit frestar på de engagerades tålamod och ork. De inre debatterna om vägval ökar.

Greta Thunbergs och FFF:s engagemang för palestinier i Gaza - av många upplevt som ensidigt - efter terroristorganisationen Hamasꜜ angrepp på Israel den 7 oktober 2023 blev för många en vattendelare. Thunberg och FFF hävdar att de alltid varit tydliga med att miljökampen och kampen för global rättvisa varit grunden för deras engagemang. I den allmänna debatten finns många röster som framför att detta "utvidgade" program och aktioner inom ett brett fält försvagat Miljöbudskapet.

De återkommande bilderna på Greta Thunberg som släpas bort av poliser från den ena platsen efter den andra har lett till återkommande intervjuer om vart hon och FFF är på väg. Ett exempel är en artikel i DN med rubriken "Så gick Fridays for future från skolstrejk till radikala idéer om total samhällsomvandling". I artikeln säger Thunberg bland annat ...

... att hon inte har ”den blekaste aning” om vad det kommande året bär med sig. (DN-artikeln)

I artikeln intervjuas forskaren Mattias Wahlström vid Göteborgs universitet.

Också sociologen Mattias Wahlström undrar vart aktivisternas vägval leder, och i Göteborg leder han ett forskningsprojekt om klimatrörelsens visioner. Vad ser de egentligen framför sig? Kan deras framtidsvisioner få stöd i befolkningen i stort? (DN-artikeln)

Det är inte givet att FFF bäst bidrar till att stoppa Putins och Rysslands anfallskrig mot Ukraina genom att protestera mot SAAB utanför SAABs huvudkontor i Linköping i anledning av bolagsstämman i april 2024.

En generell fråga är: vilka strategier och aktioner är produktiva och vilka är Kontraproduktiva?ꜜ

Uppdatering 2024.05.14: Det lyftes fram i media att Greta Thunberg iförd palestinasjal blivit bortlyft två gånger från Eurovision Song Contest. Hon blev också omnämnd när hon deltog i protester mot Israel i Lund några dagar senare. Snart kommer media att upphöra lyfta fram Greta Thunberg. En logisk händelseutveckling i den valda strategin.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.04.19

Uppdaterades: 2024.05.14


2 Open Access

Strategifrågor för miljörörelser

I artikelnꜜ "Klimatförändringar eller vad? Prognostisk inramning av Fridays for Future-demonstranter" diskuterar författarna generella strategisk problem för gräsrotsrörelser och de mer specifika som berör organisationen Fridays For Futures.

Artikeln framför att man utöver att lyssna till vad dess ledande personer säger och gör måste man också studera hur anhängarna beskriver utvecklingen inom rörelserna. Syftet med studien är att kartlägga och förklara den prognostiska inramningen av frågan om klimatförändringar av demonstranter som deltar i de globala klimatstrejker som FFF anordnar. Begreppet "Framing" och dess rötter diskuteras i artikeln och är ett centralt analysverktyg. Om Greta Thunberg och FFF sägs ...

Men när det gäller betydande framtidsvisioner och föreslagna lösningar har dess officiella retorik varit ganska vag. Snarare än att föreslå specifika lösningar har det dominerande budskapet från rörelsen varit att politikerna ska lyssna på vetenskapen och agera utifrån den (Evensen, 2019). Ändå erkände Thunberg själv att detta kanske inte är möjligt utan grundläggande samhällsförändringar. (Ibid.) Original

Författarna har noterat att FFF-rörelsen ansträngt sig för att inte formulera sina protester i en höger-vänster retorik men ....

Men eftersom frågan om att lösa klimatkrisen blir allt mer brådskande, kommer skillnader inom rörelsen när det gäller vänster-höger-ideologi sannolikt att dyka upp och kan leda till spänningar. [...] Vi tror att dessa spänningar fångar upp kärnutmaningar för klimatrörelsen i dess fortsatta kamp. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.19
Uppdaterades: ....


3 Story

Om strategier efter misslyckande

I en artikel "Om du först inte lyckas: Strategier som används av miljöaktivisters volontärledare för att övervinna misslyckanden" intervjuades 21 ledare inom miljörörelser om hur de hanterade de utmaningar som uppkom när man inte nådde sina mål.

Miljöaktivistledare spelar en avgörande roll för att organisera gräsrotsaktivism. De gör det ofta frivilligt samtidigt som de uthärdar långa perioder av misslyckande i sin strävan att uppnå miljömål. Genom 21 intervjuer undersöker vi hur miljöaktivistiska volontärledare upplever misslyckande och vilka strategier de använder för att övervinna det. (Ibid.) Original

Forskarna lyfter också fram behovet av longitudinella studier av ledare - inklusive de som lämnat - inom miljörörelserna.

Våra data visar att även om misslyckande är vanligt bland frivilliga ledare för miljöaktivister, är strategier för att övervinna dessa misslyckanden också vanliga. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.19
Uppdaterades: ....


4 Notis

Johan Schlasberg var "freds- och miljöaktivist" i slutet på 60-talet och grundade tillsamman med ett tiotal vänner (ekonomer och teknologer) "Stiftelsen Fred och Miljö" med krav på att 5% av landets försvarsbudget skulle avsättas till miljöfrågor. Kravet grundades i att kampen om knappa och viktiga naturresurser ökar riskerna för krig. I en aktion - i huvudsak finansierad av ett arv på 10.000 kronor från J.S. morfar Erik von Kantzow och ett antal mindre gåvor från kända och okända personer - via ett stort utskick av brev till landets alla skolor inkom drygt 20.000 vykort till Sveriges riksdag med stöd för detta krav. En stor lastbil från Postverket kom och hämtade alla utskickskuverten och händelsen sändes i lokalTV.

Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.19
Uppdaterades: 2024.04.24

  Kontroversiella ORD Open Access Personer

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®