Gårdsförsäljning av alkohol

1 Story

Gårdsförsäljning av alkohol i Sverige är en fråga som väcker mycket olika åsikter. Den har behandlats i flera utredningar och ett nytt lagförslag håller 2024 på att utarbetas i Socialdepartementet. Viss uppgifter har läckt ut till media. Förslaget lär innehålla villkor som krav på egen produktion av spannmål och att alkoholhalten inte får vara högre än 15 volymproducent.

Svar 2 Om gårdsförsäljning och risk för ökade skador och kriminalitet.

Förespråkarna av gårdsförsäljning av alkohol är mycket upprörda och pekar bland annat på att Tidöpartierna lovade acceptera gårdsförsäljning och att de läckta kraven i princip omöjliggör detta. Huruvida den offentliga debatten och interna politiska påtryckningar kan komma att påverka det slutliga lagförslaget återstår att se.

Bland förespråkarna för gårdsförsäljning finns intresseorganisationer som Visita som talar för turistnäringen (här vinturism) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). En annan kategori är de som ser gårdsförsäljning som en naturlig del i fri företagssamhetꜜ, upplevelseindustrin och lokal innovationskraft. Flera politiker har genom åren motionerat för gårdsförsäljning - Se exempelꜜ.

Motståndarna till gårdsförsäljning är av i varje fall två kategorier: de som är bekymrade över att gårdsförsäljning, om än med begränsningar, kan riskera det svenska monopolsystemet och de som anser att alkoholkonsumtion generellt bör minskaꜜ (ett flertal artiklar) snarare än underlättas.

I september 2023 intervjuades socialminister Jakob Forssmedꜜ om ett kommande lagförslag om gårdsförsäljning av alkohol.

Systembolaget framför att de har ett särskilt ansvarꜜ för försäljning av alkoholhaltiga drycker och att gårdshandel kan riskera deras detaljhandelsmonopol.

Frågan om gårdsförsäljning har ett flertal tydliga konfliktpunkter där bland annat kommersiella intressen och ideologiska ståndpunkter ställs mot hälsoaspekter och risker för att detaljhandelsmonopolet tvingas upphöra.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.04.29

Uppdaterades: ....


2 Story

Gårdsförsäljning och alkholskador

Den av flertalet forskare omfattade uppfattningen är idag att alkohol även i mindre mängder än man tidigare ansåg har skadeverkningar. Detta har till exempel lett till Socialstyrelsens nyligen uppdaterade rekommendation för alkoholintag. Tidigare rekommenderade Socialstyrelsen olika gränser för män och kvinnor för icke skadlig alkoholkonsumtion. Den skillnaden finns ej längre.

Individers hälsorelaterade skador är en kategori och alkoholens skadeverkningar i familjer, i trafiken och på arbetsplatser är andra kategorier.

Förespråkarna för gårdsförsäljning anser att individeffekter och andra konsekvenser av alkoholförsäljning på gårdar inte kommer att ha negativa effekter i någon nämnvärd omfattning. I varje fall inte som är större än de positiva.

Gårdsförsäljning och Kriminalitet

Alkohol har en lång historia av kriminalitet. Förbudstiden i USA är ett känt exempel och spritsmuggling har en lång historia från enskildas överimport till systematisk bussresor med kurirer till köpcentra i norra Tyskland.

Kan gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, inte minst drycker med över 15 volymproducent alkohol, ha några kriminella aspekter? Först bör man skilja mellan gråzonsaktiviteter och ren kriminalitet. Om stora alkoholföretag på ett eller annat sätt kan marknadsföra och sälja sina produkter via "gårdsförsäljning" bryter detta mot en eventuell ny lags intentioner. Att lagföra gråzonsfall kan vara problematiskt.

Under senare år har vi i Sverige fått en kraftigt ökad gängkriminalisering som med kreativitet, förslagenhet, våldskapital och resurser skaffat sig inflytande både i sina lokala miljöer och tyvärr även i några myndigheter. Vad säger de som kan bedöma riskerna att dessa grupper drar fördel av ett eventuellt tillstånd för gårdsförsäljning av alkohol?

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.04.29
Uppdaterades: 2024.05.01

Ekonomi Hälsa och livsstil Kontroversiella ORD

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®