Due diligence

Svar 1 Story ⇒ Tema: Ekonomi

due diligence

Due diligence - ofta förkortat "DD" - handlar om att undersöka ett objekt före en affärstransaktion. I svenska Wikipedia används termen Företagsbesiktning ↓ men begreppet DD kan också omfatta en husaffär eller annan större affär.

En due diligence utförs ofta av advokater, revisorer och andra transaktionsexperter. Målet är att "vända på alla stenar" och hitta fel som kan påverka objektets nuvarande eller kommande värde beroende på inbyggda problem. Ett uppmärksammat fall nyligen var när Elon Musk ville hoppa av sitt erbjudande att köpa Twitter då han hävdade att det framkommit att många Twitterkonton var automatregistrerade och gav felaktiga data om antalet användare. I detta fallet hade en DD inte gjorts före uppköpserbjudandet - ett dyrt misstag så här långt - vilket föranledde att Musk ansåg sig tvingad att köpa Twitter för 44 miljarder USD. Hans bedömning var att att han var på väg att förlora en domstolsprocess i Delaware som skulle tvinga honom att fullfölja affären i vilket fall.

I Svar 2: AI-svar om att due diligence är en process för riskminimering.

En due diligence process kan vara ganska omfattande och fungerar i praktiken ofta som en serie frågor och svar mellan köparnas, ofta inhyrda, experter och säljaren och dennes experter. Resultaten av denna dialog kan i större eller mindre omfattning bli ett av underlagen i den kommersiella förhandlingen.

Det engelska ordet due diligence ↓ kan förslagsvis översättas med begreppet tillbörlig aktsamhet vilket säger mycket vad en sådan process går ut på.

Elon Musk gjorde en så dålig due diligence inför sitt erbjudande att köpa Twitter att senare invändningar blev så svaga att han tvngades köpa Twitter.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.10   
Uppdaterad senast: 10 oktober 2023.


Svar 2 AI

Fråga 1: vad är "due diligence"?

"Due diligence" är en term som ofta används inom juridik och finans, och syftar på en noggrann granskning som utförs innan ett avtal ingås, speciellt inom områden som företagsköp, investeringar och fastighetstransaktioner.

I ett företagsförvärv innebär due diligence att köparen granskar alla aspekter av företaget som ska köpas. Det kan innebära att man går igenom företagets finansiella rapporter, kundregister, avtal, ägandestruktur, miljöfrågor, och mycket mer. Syftet är att säkerställa att det inte finns några dolda problem som skulle kunna påverka företagets värde eller skapa risker i framtiden.

Inom fastighetsbranschen kan due diligence innebära att man granskar byggnadens skick, rättigheter och restriktioner, miljöfrågor, och finansiella aspekter som hyresnivåer och driftskostnader.

I finansvärlden kan due diligence innebära en grundlig granskning av en potentiell investering, inklusive företagets ekonomi, affärsmodell, konkurrenssituation, ledning, och mycket mer.

Så, due diligence är i grunden en process för att minimera risk genom att samla in och analysera så mycket information som möjligt innan ett affärsbeslut fattas.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 (version mars 23) 23.05.09 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.10   Uppdaterad senast: 10 maj 2023 Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®