ChatGPT

Svar 1 [Ai]

ChatGPT är en prat- eller chattbaserad AI-modell utvecklad av OpenAI. Det är en avancerad textgenereringsmodell som är tränad på en stor mängd textdata från internet. ChatGPT använder sig av tekniken transformer-neurala nätverk för att generera svarsmöjligheter. ChatGPT är utformad för att vara så naturlig och mänsklig som möjligt i sin kommunikation och för att svara på en mängd olika frågor och ämnen. Det används i ett antal olika applikationer, som virtuella assistenter, chattbotar, samtalssystem och svarstjänster.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.01.28. Och är accepterad av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   
Uppdaterad senast: 28 januari 2023.


Svar 2 [Notis]

ChatGPT är en produkt eller snarare en tjänst från det i Californien baserade företaget OpenAI. Företaget grundades 2015 och har producerat flera ai-baserade tjänster inklusive arbete inom Robotics där man bland annat tränade en robot att hålla en Rubiks kub i handen och manipulera den rätt, video finns på bolagets hemsida. 2020 publicerades modellen "GPT-3" och den öppna källkoden gjorde det möjligt för andra forskare att integrera denna i sin egen forskning.

GPT står för Generative Pre-trained Transformer.

I november 2022 öppnade bolaget tjänsten ChatGPT baserad på den underliggande modellen GPT-3.5. Detta tog världen med viss häpnad och redan den första veckan hade över en miljon registrerat sig för att testa tjänsten. Krönikörer och journalister inom nästan alla områden testade och många publicerade texter skrivna av ChatGPT. Enligt The Economist (februari 2023) har hittills cirka 100 miljoner personer testat ChatGPT.

ChatGPT kan inte bara ge svar på frågor utan också generera förslag på en kombination av "önskemål". ChatGPT kan också lösa problem bland annat rena kodproblem i ett dataprogram.

Dagens ChatGPT är tränad på ett mycket stort datamaterial (44 Terrabyte) fram till juni 2021. Detta kan jämföras med sökmotorer som Google och Bing som kan generera dagsaktuella svar. Det ryktas att det under 2023 kommer en version GPT-4.

Uppdatering:

Den 14 mars 2023 släppte företaget OpenAI version 4 av ChatGPT. Den är väsentligt mer kraftfull än tidigare version och bygger på en väsentligt större databas. OpenAI säger att ChatGPT-4 är...

40% more likely to produce factual responses than GPT-3.5 on our internal evaluations.

Företaget är medvetet om olika typer av kritik som riktats mot ChatGPT och säger ...

GPT-4 har fortfarande många kända begränsningar som vi arbetar för att åtgärda, såsom sociala fördomar, hallucinationer och motstridiga uppmaningar. Vi uppmuntrar och underlättar transparens, användarutbildning och bredare AI-kunskap när samhället anammar dessa modeller. Vi strävar också efter att utöka möjligheterna för input som människor har när det gäller att forma våra modeller. (Ibid.) Original

ChatGPT-4 och BiBB

Denna och kommande uppdateringar gör att AI-svaren i BiBB blir allt bättre. Som exempel på skillnader har BiBB i några ORD med svar även från en tidigare version av ChatGPT (3.5). För exempel se Teleskopord ORD.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.29   
Uppdaterad senast: 29 januari 2023.


Svar 3 [Story]

Många artiklar har skrivits om tjänstens möjligheter och hot. Skol- och universitetsvärlden befarar ökat fusk, en del har skrivit att Googles intäkter kommer att falla dramatiskt och andra att nu är även kvalificerade kontors- och forskningjobb hotade.

2019 investerade Microsoft en miljard USD i företaget OpenAI. Huvuddelen av denna investering var i form av "fri" datorkapacitet. 2023 blev det klart att Microsoft investerat ytterligare 10 miljarder USD i företaget Open AI.

Självklart ökar detta trycket på de andra stora aktörerna som till exempel Alphabet (Googles moderbolag), Meta (Facebook) och Apple.

Konsekvenser för forskning

En artikel i den vetenskapliga tidskiften Nature ↓ i februari 2023 diskuterar hur ChatGPT och andra Large Language Models (LLM:s) kan komma att påverka hur forskning bedrivs, uvärderas med mera. Dörfattarna skriver ...

Conversational AI kommer sannolikt att revolutionera forskningsmetoder och publicering och skapa både möjligheter och problem. Det kan påskynda innovationsprocessen, förkorta tiden till publicering och, genom att hjälpa människor att skriva flytande, göra vetenskapen mer rättvis och öka mångfalden av vetenskapliga perspektiv. Men det kan också försämra forskningens kvalitet och transparens och i grunden förändra vår autonomi som mänskliga forskare. ChatGPT och andra LLM:er producerar text som är övertygande, men ofta felaktig, så deras användning kan förvränga vetenskapliga fakta och sprida felaktig information. (Artikel i Nature).

Artikelns författare anser att introduktionen av AI-program som ChatGPT är oundvikliga i den akademiska forskningsvärlden men framför att det finns många viktiga frågor att diskutera. Programmen (brist på) transparens är en. Att Utvecklinge sryrs av ett fåtal mycket resursstarka privata företag är ett annat problem. Denna läsvärda artikel avslutas med 10 diskussionspunkter.

ChatGPT i uppslagsverket BiBB

Policyn i BiBB är att ChatGPT är ett intressant verktyg men att svarstexterna måste läsas och godkännas före publicering. Ett uppslagsverk dominerat av svar via ChatGPT skulle få väsentligt lägre Referensstatus.

Noam Chomsky kritisk mot ChatGPT

Den världberömde språkteoretikern Noam Chomsky publicerade artikel ↓ i New York Times som är kritisk mot ChatGPT. Han avslutar artikeln med stycket ...

Kort sagt, ChatGPT och dess bröder är konstitutionellt oförmögna att balansera kreativitet med behärsknin. De övergenererar antingen (framställer både sanningar och osanningar, stödjer både etiska och oetiska beslut) eller undergenererar (uppvisar icke-engagemang till några beslut och likgiltighet för konsekvenser). Med tanke på dessa systems omoraliska, falska vetenskap och språkliga inkompetens kan vi bara skratta eller gråta åt deras popularitet. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.01.29   Uppdaterad senast: 9 mars 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.