ChatGPT

1 Story

ChatGPT är en produkt eller snarare en tjänst från det i Californien baserade företaget OpenAI. Företaget grundades 2015 och har producerat flera AI-baserade tjänster inklusive arbete inom Robotics där man bland annat tränade en robot att hålla en Rubiks kub i handen och manipulera den rätt, video finns på bolagets hemsida. 2020 publicerades modellen "GPT-3" och den öppna källkoden gjorde det möjligt för andra forskare att integrera denna i sin egen forskning.

GPT står för Generative Pre-trained Transformer.

I november 2022 öppnade bolaget tjänsten ChatGPT baserad på den underliggande modellen GPT-3.5. Detta tog världen med viss häpnad och redan den första veckan hade över en miljon registrerat sig för att testa tjänsten. Krönikörer och journalister inom nästan alla områden testade och många publicerade texter skrivna av ChatGPT. Enligt The Economist (februari 2023) har hittills cirka 100 miljoner personer testat ChatGPT.

Svar 2 AI-svar om vad ChatGPT är. Svar 3 Investeringar i och några konsekvenser av ChatGPT. Svar 4 OA Open Access: Artikel som heter "ChatGPT is bullshit".

ChatGPT kan inte bara ge svar på frågor utan också generera förslag på en kombination av "önskemål". ChatGPT kan också lösa problem bland annat rena kodproblem i ett dataprogram.

Dagens ChatGPT är tränad på ett mycket stort datamaterial (44 Terrabyte) fram till juni 2021. Detta kan jämföras med sökmotorer som Google och Bing som kan generera dagsaktuella svar. I mars 2023 kom en versionen GPT-4.

Uppdatering:

Den 14 mars 2023 släppte företaget OpenAI version 4 av ChatGPT. Den är väsentligt mer kraftfull än tidigare version och bygger på en väsentligt större databas. OpenAI säger att ChatGPT-4 är...

40% more likely to produce factual responses than GPT-3.5 on our internal evaluations.

Företaget är medvetet om olika typer av kritik som riktats mot ChatGPT och säger

GPT-4 har fortfarande många kända begränsningar som vi arbetar för att åtgärda, såsom sociala fördomar, hallucinationer och motstridiga uppmaningar. Vi uppmuntrar och underlättar transparens, användarutbildning och bredare AI-kunskap när samhället anammar dessa modeller. Vi strävar också efter att utöka möjligheterna för input som människor har när det gäller att forma våra modeller. (Ibid.) Original

ChatGPT-4 och BiBB

Denna och kommande uppdateringar gör att AI-svaren i BiBB blir allt bättre. Vi har sett så stora skillnader, läsa förbättringar, att vi nu uppdaterar tidigare svar via ChatGPT.

Forskare om ChatGPT-4

I denna video gör Sébastien Bubeckꜜ, leads the Machine Learning Foundations group at Microsoft Research Redmond, en genomgång av starka och svaga sidor i ChatGPT-4. Den är svagare i matematik än man nog hade förväntat.

Om ChatGPT, företaget OpenAI och öppenhet

Nedanstående citat kommer från den tekniska rapport som bolaget OpenAI publicerade i samband med lanseringen av ChatGPT-4

Med tanke på både det konkurrensutsatta landskapet och säkerhetskonsekvenserna av storskaliga modeller som GPT-4 innehåller denna rapport inga ytterligare detaljer om arkitekturen (inklusive modellstorlek), hårdvara, träningsberäkning, datauppsättningskonstruktion, träningsmetod eller liknande. (Ibid.) Originalꜜ

EXTRA 23.03.29: Den ideella organisation Future for Life publicerade idag ett Öppet brev" med uppmaning att under sex månader stoppa all vidareutveckling av AI-program med senare teknologier än ChatGPT-4.

Avancerad AI kan medföra en djupgående förändring i livets historia på jorden, och bör planeras för och hanteras med lämplig omsorg och resurser. Tyvärr sker inte denna nivå av planering och ledning och de senaste månaderna har vi sett AI-laboratorier låsta i ett out-of-control race för att utveckla och distribuera allt kraftfullare digitala "hjärnor" som ingen – inte ens deras skapare – kan förstå, förutsäga eller på ett tillförlitligt sätt kontrollera.[...]

Därför uppmanar vi alla AI-labb att omedelbart pausa i minst 6 månader utvecklingen av AI-system som är kraftfullare än GPT-4. Denna paus bör vara offentlig och verifierbar och omfatta alla nyckelaktörer. Om en sådan paus inte kan genomföras snabbt, bör regeringar gå in och införa ett moratorium. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.01.29

Uppdaterades: 2024.o4.30


2 AI

Fråga: vad är ChatGPT?

ChatGPT, eller Conversationally Generative Pretrained Transformer, är en språkmodell utvecklad av OpenAI. Modellen tränades ursprungligen på internettext, men kan inte direkt åtkomma internet eller hämta ny information utöver den kunskap som den ursprungligen tränades på fram till september 2021.

Modellen använder sig av maskinlärning, specifikt en variant av en transformerarkitektur, för att förstå och generera text. Genom att matas med en rad olika texter, inklusive böcker, artiklar och webbsidor, har ChatGPT tränats för att svara på olika typer av förfrågningar, från att hjälpa till med hemläxor till att skriva kreativa historier.

Trots dess imponerande prestanda, är det viktigt att komma ihåg att ChatGPT inte har någon medvetenhet eller förståelse för vad det "säger". Det genererar svar baserat på mönster det lärt sig under sin träningsprocess, men det har ingen egen känsla eller medvetenhet..

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 (version 3 maj 23) 23.05.12 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.28
Uppdaterades: 2023.05.12


3 Story

Många artiklar har skrivits om tjänstens möjligheter och hot. Skol- och universitetsvärlden befarar ökat fusk, en del har skrivit att Googles intäkter kommer att falla dramatiskt och andra att nu är även kvalificerade kontors- och forskningsjobb hotade.

2019 investerade Microsoft en miljard USD i företaget OpenAI. Huvuddelen av denna investering var i form av "fri" datorkapacitet. 2023 blev det klart att Microsoft investerat ytterligare 10 miljarder USD i företaget Open AI.

Självklart ökar detta trycket på de andra stora aktörerna som till exempel Alphabet (Googles moderbolag), Meta (Facebook) och Apple.

Konsekvenser för forskning

En artikel i den vetenskapliga tidskiften Natureꜜ i februari 2023 diskuterar hur ChatGPT och andra Large Language Models (LLM:s) kan komma att påverka hur forskning bedrivs, utvärderas med mera. Författarna skriver ...

Conversational AI kommer sannolikt att revolutionera forskningsmetoder och publicering och skapa både möjligheter och problem. Det kan påskynda innovationsprocessen, förkorta tiden till publicering och, genom att hjälpa människor att skriva flytande, göra vetenskapen mer rättvis och öka mångfalden av vetenskapliga perspektiv. Men det kan också försämra forskningens kvalitet och transparens och i grunden förändra vår autonomi som mänskliga forskare. ChatGPT och andra LLM:er producerar text som är övertygande, men ofta felaktig, så deras användning kan förvränga vetenskapliga fakta och sprida felaktig information. (Artikel i Nature).

Artikelns författare anser att introduktionen av AI-program som ChatGPT är oundvikliga i den akademiska forskningsvärlden men framför att det finns många viktiga frågor att diskutera. Programmen (brist på) transparens är en. Att utvecklingen styrs av ett fåtal mycket resursstarka privata företag är ett annat problem. Denna läsvärda artikel avslutas med 10 diskussionspunkter.

ChatGPT i uppslagsverket BiBB

Policyn i BiBB är att ChatGPT är ett intressant verktyg men att svarstexterna måste läsas och godkännas före publicering. Ett uppslagsverk dominerat av svar via ChatGPT skulle få väsentligt lägre Referensstatus.

Noam Chomsky kritisk mot ChatGPT

Den världsberömde språkteoretikern Noam Chomsky publicerade artikelꜜ i New York Times som är kritisk mot ChatGPT. Han avslutar artikeln med stycket ...

Kort sagt, ChatGPT och dess bröder är konstitutionellt oförmögna att balansera kreativitet med behärskning. De övergenererar antingen (framställer både sanningar och osanningar, stödjer både etiska och oetiska beslut) eller undergenererar (uppvisar icke-engagemang till beslut och likgiltighet för konsekvenser). Med tanke på dessa systems omoraliska, falska vetenskap och språkliga inkompetens kan vi bara skratta eller gråta åt deras popularitet. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.29
Uppdaterades: 2023.03.09


4 Open Access

Denna text baseras på en artikelꜜ i Ethics and Information Technology.

Artikelns inledning

På senare tid har det funnits ett stort intresse för stora språkmodeller: maskininlärningssystem som producerar människoliknande text och dialog. Tillämpningar av dessa system har plågats av ihållande felaktigheter i deras produktion; dessa kallas ofta "AI-hallucinationer". Vi hävdar att dessa falskheter, och den övergripande aktiviteten hos stora språkmodeller, bättre förstås som bullshit i den mening som utforskats av Frankfurt (On Bullshit, Princeton, 2005): modellerna är på ett viktigt sätt likgiltiga för sanningen i deras resultat. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.07.04
Uppdaterades: ....

IT

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®