Cement

1 Story

grön cement
Cementfabrikremix J.S.

Tillverkningen av cement står för 7-8% av de globala utsläppen av koldioxid. Det är tre gångerꜜ större utsläpp än flyget och ett viktigt område för nya lösningar. Dessa kan delas in i två huvudkategorier: a) att fånga in den koldioxid som uppstår vid tillverkningen och b) att genom förändrade produktionsmetoder inklusive återvinning minska restprodukten koldioxid.

Cementindustrin är självklart medveten om behovet av en grönare produktion och logistik och har därför skapat en gemensam organisationꜜ för en grönare cementtillverkning. Parallellt med detta finns ett ökande antal unga bolag som har presenterat nya teknologier för grönare cement. Ett svenskt exempel är Cemvisionꜜ, ett annat är Green Cement Inc.ꜜ

Svar 2 En artikel av David Ho om behovet av ett nytt NarrativORD för cementproduktion. Svar 3 Info och referenser till vad cement är och dess intressanta historia.

Då tillverkningen av cement i större skala är mycket kapitalintensiv är det förenat med avsevärda svårigheter för nya bolag att få en volym som har "avgörande" betydelse för industrins totala utsläpp av koldioxid inte minst mot bakgrund av att industrin prognosticerar starkt ökade volymer. Om någon stor aktör förvärvar nya teknologier har detta troligen större impact men en sådan ekvation har många bottnar.

I en debattartikelꜜ i Svenska Dagbladet i augusti 2023 lyfter en miljöforskare på KTH, Nils Johansson, fram skillnaden mellan att bygga en ny cementfabrik i Slite på Gotlandꜜ där koldioxidutsläppen ska minskas genom storskalig infångning av koldioxid till skillnad från en strategi att först - och prioriterat - minska dessa utsläpp genom en förändrad tillverkningsprocess. Producentens, Heidelberg Materials (tidigare Cementa) nya fabrik kommer enligt uppgift att kräva 1 TWh mer el per år än idag och i första hand använda sig av infångning av koldioxid. En av hans åberopade källor är en artikelꜜ av professor David Ho.

Bolaget replikeradeꜜ att infångning av koldioxid bara är en av industrins lösningar på problemet men lät förstå att detta var bolagets huvudstrategi och att denna hade stöd såväl av svenska politiker som på EU-nivå. I slutreplikenꜜ säger Johansson

En lösning som vore mer i linje med FN:s klimatorgan (IPCC) och det internationella energirådet (IEA) syn på koldioxidinfångning vore att först minska koldioxidutsläppen i produktion och konsumtion så långt som det är möjligt. För att först därefter fånga in och lagra eventuella kvarvarande utsläpp. [...]

Koldioxidinfångning bör vara en lösning för de allra svårtillgängligaste och dyraste utsläppen. Planer på att gömma undan utsläpp får inte bli en bekväm undanflykt för att undvika de djupgående förändringarna som krävs.

Flera referenser finns bakom en betalvägg. BiBB har en text om detta problem.

En fördjupad förståelse av cementindustrins strategier i förhållande till miljöaspekterna kräver analyser av lönsamhetskalkyler, kommersiella och andra risker. En ingång till dessa frågor är en rapportꜜ av det globala managementkonsultföretaget McKinsey.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.09.05

Uppdaterades: 2024.01.08


2 Story

David Ho är professor i oceanografi vid University of Hawaii at Manoa. Han publicerade en artikel 2023 i den vetenskapliga tidskriften Nature om att det behövs ett nytt narrativ om cementindustrins framtid. Rubriken är Carbon dioxide removal is an ineffective time machine - att fånga koldioxid är en ineffektiv tidsmaskin.

Att införa ett tidsperspektiv är en intressant aspekt på problemet koldioxid i cementindustrin. Om Heidelberg Materials nya cementfabrik i Slite på Gotland skulle byggas enligt nu kända planer hur mycket skulle detta påverka tidplanen för de globala utsläppsmålen för koldioxidreduktion? Svaret är att det handlar om några minuters vinst.

Professor Ho har varit rådgivare i ett stort antal projekt om återvinning av koldioxid och säger, utöver att det är bra att man utvecklar sådan teknik att ...

Men det är klart för mig att använda dem för att avlägsna CO2 från atmosfären är meningslöst tills samhället nästan helt har eliminerats dess förorenande verksamhet. (Ibid.) Original

Genom att införa ett tidsperspektiv, en tidsmaskin, kan man se hur lite olika försök att fånga in koldioxid påverkar den globala nivån av utsläpp. Effekten av att planera en miljard träd är närmast försumbar - 43 timmars tidsförskjutning - när träden väl vuxit sig stora. Ho skriver att det behövs ett nytt narrativORD, en ny berättelse, ett nytt sätt att formulera och lösa problemen.

Att vi måste ändra narrativet är en brådskande fråga. Pengar kommer att strömma in i klimatlösningar de kommande åren och vi måste styra dessa väl. Vi måste sluta talar om att infångning av koldioxid (CDR) som en lösning idag när utsläppen förblir höga — som om det på något sätt ersätter radikala och omedelbara utsläppsminskningar.(Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.09.05
Uppdaterades: 2023.09.25


3 Notis

Cement har en lång historia. Det är i grunden ett slags kemiskt kitt, ett bindemedel, som gör att man kan skapa betongꜜ. Cement utgör ungefär 10% av massan i betong. I Romarriket användes cement skapat av vulkanisk aska/puzzolanꜜ.

Det är lite märkligt att denna teknik föll i glömska när Romarriket gick under och inte kom till användning förrän i mitten på 1400-talet. Romarna kallade dessa byggnadsverk 'Opus caementicium' och därav kallar vi materialet idag cement.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.09.05
Uppdaterades: ....

Energi Kontroversiella ORD

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®