Algblomning

1 Notis 1 TEMAꜜ

Algblomning
Algblomning i USA foto NOOA

Med algblomning menar man vanligen den snabba tillväxten av mikroskopiska encelliga alger, inte makroskopiska alger som sjögräs och kelp. Den algblomning som orsakar mest bekymmer för de som badar i sjöar och hav är den skadliga (harmful algblomningen. Denna känns ofta igen på sin gröna färg som den fått av toxiner (gifter) som utsöndras från cyanobakterier. Algblomning är en naturlig företeelse i sjöar och hav och är en del i ett fungerande ekosystem.

Hur farligt är algblomning för människor och djur?

... Man kan få symtom genom att bada i vatten med pågående algblomning men också genom att förtära vatten eller fisk (speciellt fisklever) från sjöar med algblomning. Djur (kor, hundar med fler) kan också bli sjuka om de dricker av vatten där algblomning förekommer. Smitta från person till person förekommer inte. Folkhälsomyndighetenꜜ

SVAR 2: AI-svar.   SVAR 3: Om skydd för ålfiske och utbildning i ekotoxikologi med mera.

Att man (och hundar) undviker att bada i vatten som är eller förefaller innehålla skadliga alger är en normal försiktighetsåtgärd. Folkhälsomyndighetens sida, se referens nedan, innehåller mer information om symtom med mera.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.02

Uppdaterades: 2023.09.18


2 AI

Fråga: Vad är algblomning?

Algblomning beskriver en tillväxtexplosion av alger i en vattenmiljö. Det kan orsakas av faktorer som ökade nivåer av kväve och fosfor i vattnet, högre temperaturer, och lägre vattenflöden. Algblomningar kan ha negativa effekter på ekosystemet, eftersom de kan orsaka syrebrist i vattnet och därmed skada fiskar och andra vattenlevande organismer.

Algblomningar kan också påverka vattnets utseende, lukt, och smak, vilket kan göra det svårt att använda vattnet som källa till dricksvatten eller för rekreation. De kan också ge upphov till potentiellt giftiga (stoffer) ämnen som kan vara skadliga för människor och djur som utsätts för dem.

För att förebygga algblomningar och bevara vattenkvaliteten är det viktigt att ta bort överskott av näringsämnen från avloppsvatten och jordbruksmarker, samt begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel. Det är också viktigt att öka vattenflöden och säkerställa att vattnets temperatur hålls inom normala gränser.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.02.01. Och är accepterad av redaktionen i BiBB®. Mindre ändring.

Publicerades: 2023.02.01
Uppdaterades: ....


3 Story

Algblomning är bara ett av de områden inom vilket det pågår spännande marin forskning i Sverige. Ett exempel är Stockholms universitets Östersjöcentrumꜜ Deras hemsida är en ingång till resurser som ett 'Webbmagasin', en specialsajt 'havet.nu', en Östersjöpodd och ett 'Centrum för kustekosystem och klimatforskning'.

Man deltar också i den offentliga debatten inom sina områden. Ett aktuellt exempel är kritik mot Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) för deras handläggning av frågan om skydd för ålfiske.

Mot bakgrund av de skärpta forskarrekommendationer om totalstopp för allt ålfiske i hela Europa har EU:s ministerråd beslutat att förbudsperioderna mot att fiska ål i medlemsländerna ska förlängas från tre månader, som varit gällande de senaste åren, till sex månader. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu att det svenska stoppet förläggs till perioden oktober-mars.
– Det är så fräckt så man häpnar. HaV:s förslag innebär att förlängningen inte får någon som helst effekt på det svenska fisket, eller den europeiska ålen. Under januari och februari fiskas ingen ål i Sverige. Då ligger ålen stilla, säger fiskeforskare Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.(Se referens nedanꜜ)

Utbildning

Högre utbildning inom marin biologi bedrivs bland annat i Stockholm och Göteborg.

Institutionen för marina vetenskaper [i Göteborg] samlar marin forskning och utbildning inom biologi, geologi, kemi, oceanografi och marin kulturvård. (hemsidanꜜ)

En aktuell och spännande nyhet publicerades i december 2022 om en Ny expedition till området för gasläckorna i södra Östersjön (som någon åstadkom genom sprängning).

Vill man utbilda sig för att till exempel kunna arbeta med algblomning och hur näringsämnen från jordbruk, industrier och hushåll påverkar våra akvatiska miljöer kan man som en möjlighet studera akvatisk ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Dagens moderna samhälle är beroende av ett stort antal kemikalier och aldrig tidigare har användningen av kemikalier varit större än idag. Hundratusentals kemikalier används för myriader av kommersiella syften runt om i världen varje dag.

Ekotoxikologi tillhandahåller strategier och verktyg för att bedöma toxiciteten hos dessa kemikalier och konsumentprodukter, och för att upptäcka effekter i ekosystem orsakade av föroreningar. (Göteborgs universitet)

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.02
Uppdaterades: 2023.09.18

Natur och klimatLista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®