Albedo

Svar 1 [Notis]

Albedo är ett mått på en ytas reflexionsförmåga. En åker eller gräsmatta med nyfallen snö refekterar mer ljus än lera och sommargräs. Cyklister i mörka kläder och utan lampor och reflexer har låg albedo och har således högre risk att bli påkörda och hamna i rum med hög albedo - ett sjukhusrum.

Man mäter reflexionsförmågan på en skala mellan 0 och 1. Vid 0,00 albedo reflekteras inget ljus. Begreppet albedo används med olika betydelser inom astronomi, meterologi och kärnfysik. Ordet albedo kommer av latinska albe´do 'vithet'; till al´bus 'vit'.

Nyfallen snö kan ha en albedo på 0.9 medan gammal snö kan ha en albedo på ner mot 0,4. En kolbit som är bland det svartaste vi känner till kan ett albedo på 0,04.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.03   
Uppdaterad senast: 20 mars 2023.


Svar 2 [Ai]

Albedo är en mätning av den mängd solljus som reflekteras från en yta. Det används ofta för att beskriva hur mycket solenergi som reflekteras från en planets ytor tillbaka till rymden. Albedo mäts som en bråkdel av den mängd solljus som träffar ytan och reflekteras tillbaka till rymden.
Viktiga faktorer som påverkar albedo inkluderar ytans färg, textur och sammansättning. Ljusa ytor som snö och is har hög albedo, eftersom de reflekterar mer solljus än de tar upp. Mörka ytor som skogar och mark har lägre albedo, eftersom de tar upp mer solljus än de reflekterar.
Albedo har en stor inverkan på klimatet och energi balansen på en planet. Ljusa ytor som snö och is reflekterar mer solljus tillbaka till rymden, vilket minskar den mängd energi som absorberas av planeten. Detta kan leda till sänkt global temperatur och bidra till klimatförändringar. Mörka ytor, å andra sidan, absorberar mer solljus och bidrar till att höja planetens temperatur.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.02.03. Och är accepterad av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.03   
Uppdaterad senast: 3 februari 2023.


Svar 3 [Story]

Reflexion av solljus på is och hav
Foto: Exploratorium

Figuren visar att 90% av solljuset mot is reflekteras mot 6% i havet och att 10 respektive 94 procent absorberas som värme. Den är hämtad från Exploratorium i San Francisco som är ett public learning laboratory exploring the world through science, art, and human perception. Sajten har en omfattande dokumentation och forskning om vår miljö. Mycket pedagogiskt.

När istäckena vid polerna och på andra platser minskar i utbredning kommer mer solljus att absorberas av hav och jord vilket bidrar till jordens uppvärming. Förlusten av ismassor räknas i miljoner ton (gigaton) per år. Till exempel har istäcket i Antarktis förlorat förlorat mer än 1.000 gigaton is sedan 2002, enligt mätningar från NASAs GRACE satelliter. Referens ↓

Det är viktigt för både allmänhet och beslutsfattare att öka sin kunskap om albedoeffektens inhflytande på jordens ekosystem och våra livsvillkor.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.02.03   Uppdaterad senast: 3 februari 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.