10.000 steg?

Svar 1  Notis TEMA: Hälsa och livsstil

Från 1.000 till 10.000 steg
Stegvis förbättringFigur: J.S.

Är 10.000 steg mycket bättre än 6.000 steg? Vad är vetenskap och vad är något annat? Alla vet att det är bra att röra sig och till och med att motionera men hur mycket vetenskap behövs det för att fler ska röra sig mer?

Svar 2↓ Om att få fler att röra sig mer.   Svar 3↓ Om "störande faktorer" (confounding factors) i vetenskapliga studier.   Svar 4↓ En metastudie om 15 vetenskapliga studier om idén om 10.000 steg.

Många har återberättat historien om att det var ett företag i Japan på 1960-talet som lanserade konceptet 10.000 steg för att öka försäljningen av sina stegräknare. Smart marknadsföring som spred sig som en "löpeld" till motionspåhejare i hela världen. Då även en del forskare motionerar började det dyka upp studier om hur många steg som man egentligen behövde ta dagligen för att nå de utlovade hälsoeffekterna. Att vetenskapligt styrka detta är komplicerat. Många hälsoeffekter är mer anekdotiska än vetenskapliga. Detta gör motion inte sämre för enskilda.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.01.31   Uppdaterad senast: 31 januari 2024Föreslå ett nytt ORD i uppslagsverket BiBB®.
250+ exempel.


Svar 2  Story

Folkhälsa och din motionshälsa

Att motion i olika former stärker en persons välbefinnande och hälsa är en uppfattning som delas av både forskare, "hälsoarbetare" och många andra. På 1177.seꜜ finns en sida om att man kan få fysisk träning på recept. Inledningsvis sägs ...

Fysisk aktivitet kan ersätta eller komplettera läkemedel. Ibland består din behandling till största delen av fysisk aktivitet. När du rör dig mer och regelbundet sker förändringar i kroppen och hjärnan. Det gör att du orkar mer och mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Vidare sägs att motion ger bland annat positiva effekter på högt blodtryck, kärlkramp, övervikt, diabetes och depression.

Statliga Folkhälsomyndighetenꜜ är en central aktör för att ...

skapa samhälleliga förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor. Det gör vi genom att följa befolkningens hälsoläge och analysera dess bakomliggande faktorer. En viktig del i arbetet är också att ta fram kunskap om åtgärder och insatser som syftar till att förbättra och främja fysisk aktivitet i befolkningen. (Folkhälsomyndigheten)

Konceptet om "mikromotion" i vardagen lyfts ofta fram som ett sätt att få in lite extra motion utan att egentligen genomföra en speciell motionsaktivitet. Exempelvis att gå av bussen någon hållplats tidigare, att parkera lite längre bort, att inte åka hissen ända upp eller att ibland ha "promenadsamtal" istället för att sitta på ett fik eller i ett kontorsrum.

Det finns många enkla sätt att ge sig själv lite Hälsopluspoäng utan att registrera det. Appberoende har sina plus och minus. Nya (motions)vanor tar tid att etablera.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.02.01   Uppdaterad senast: 1 februari 2024


Svar 3  Notis

Störfaktorer (engelska confounding) i vetenskapliga studier

Artikeln i Svar 4ꜜ är en metastudie - en studie av många andra studier - över forskningsläget om betydelsen av att gå många steg. Att olika studier kommer till olika resultat kan bero på en studies omfattning i form av deltagare (och bortfall), studiens längd, frågeställningar, statistiska metoder, analyskompetens, och kontroll av förekomsten av andra faktorer som kan störa eller förvillaꜜ studiens resultat och dess slutsatser.

En annan risk hänger samman med forskares benägenhet att mycket hellre publicera "intressanta resultat" än att publicera att en studie egentligen inte gav så mycket ny kunskap. Detta kallas ofta för Publikationsbiasꜜ.

Artikeln i Svar 4ꜜ är en metastudie där forskarna analyserat 15 studier om antalet dagliga steg och dess inverkan på mortalitet - dödlighet.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.01.31   Uppdaterad senast: 1 februari 2024


Svar 4  OA-artikel OA reference

Denna text baseras på en artikelꜜ i den medicinska tidskriften The Lancet.

Background
Även om 10 000 steg per dag är allmänt marknadsfört för att ha hälsofördelar, finns det få bevis för att stödja denna rekommendation. Vårt mål var att bestämma sambandet mellan antalet steg per dag och stegfrekvensen med dödlighet av alla orsaker. (Ibid.) Original

Studierna omfattar sammanlagt närmare 50.000 personer över 18 år och omfattar sju publicerade och åtta opublicerade studier mellan 1998 och 2018. Antalet steg i den första kvartilen (fjärdedelen) var 3.553, i den andra 5.801, i den tredje 7.842 och i den fjärde 10.901.

Analysen visade progressivt minskad risk för dödlighet bland vuxna i åldern 60 år och äldre med ökande antal steg per dag till 6000–8000 steg per dag och bland vuxna yngre än 60 år fram till 8.000–10 000 steg per dag. (Ibid.) Original

Tolkning

Att ta fler steg per dag var förknippat med en successivt lägre risk för dödlighet av alla orsaker, upp till en nivå som varierade beroende på ålder. (Ibid.) Original

Kommentarer i Washington Post och Scientific American

En artikel i Washington Postꜜ handlar om motion där en av källorna är forskningsstudien ovan.

Scientific American kommenterar konceptet om 10.000 steg, omtalar dess historia och refererar aktuell forskning.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.01.31   Uppdaterad senast: 1 februari 2024You know a lot, we may add a little®