Moderna uppslagsverk

transparens och trovärdighet

Trovärdighet för uppslagsverk och dess artiklar skapas inte på samma sätt i den digitala världen som för de uppslagsverk som gjordes i bokform.

Vår tids modell för uppslagsverk etablerades på 1700-talet och fungerade fram till dess att Google och Wikipedia blev marknadsledare för Sökmotorer och Uppslagsverk. Nu är en ny modell både nödvändig och möjlig.


Baskrav för hög trovärdighet och bred användarnytta

Punkterna ett (1) till fem (5) är baskrav för moderna artikelsignerade uppslagsverk. Punkterna 6 - 11 bidrar till att därutöver definiera uppslagsverket BiBB.

/1Fri och likvärdig tillgång till ett modernt uppslagsverk

Tillgänglighet och likvärdighet är centrala faktorer när man bedömer kvaliteten i Sveriges sjukvård, skola och omsorg. Samma kriterier är av nationellt värde också för ett grundläggande artikelsignerat allmänt svenskt uppslagsverk!

/2Information om artikelförfattare(n)

En viktig del i en källas trovärdighet är möjligheten att lätt få information om en namngiven författare. Mer info kan finnas i en Inforuta ꜜ som syns när man för pekaren över namnet i en dator och vara klickbart för iPads och mobiler. I rutan kan det finnas en länk för vidare information. Undantag kan göras för korta Notiser ↓.

/3Publiceringstidpunkter. När skrevs och uppdaterades en artikel?

Varje uppslagsverk har en stor utmaning i att uppdatera sitt innehåll. Första steget är att ange när en artikel eller notis skrevs. Att uppmuntra och möjliggöra en dialog med allmänheten kan här vara en viktigt hjälpmedel.

Det måste finnas en lista som berättar om nya artiklar. Graden av aktualitet är en svår fråga, men ökad aktualitet är ett bra sätt att öka det generella antalet sidvisningar.

/4Ett uppslagsverks modernitet / webbnivå

Ett digitalt uppslagsverk är mer modernt än ett fysiskt, men man kan även gradera digitala uppslagsverk. BiBB har valt att istället för grader av "modernitet" tala om ett uppslagsverks 'Webbnivå'. Detta begrepp innehåller delar som tillkomsthistoria, teknisk standard, design och interaktivitet.

Hyperlänkar eller webblänkar är bland det mest grundläggande på nätet. Alla sajter har interna länkar för att underlätta att man finner det man är intresserad av. Många uppslagsverk till exempel Wikipedia har externa länkar. NE har inga externa länkar vilket är ett tecken på låg webbnivå.

/5Metadiskussion och öppenhet

I såväl strategiska som tekniska och etiska frågor ställs ägarna och ledningen av ett uppslagsverk inför ett antal vägval. Dessa kan presenteras mer eller mindre öppet. En öppnare attityd bidrar till ökad trovärdighet. Det måste finnas en metadiskussion.


// 6 Om uppslagsverket i BiBB


6.1 Flera artiklar på samma uppslagsord

I BiBB kan det finnas flera artiklar av olika författare för samma uppslagsord. Det finns kanske två artiklar om franska revolutionen eller tre artiklar om psykoanalys eller vitaminer.

Tack vare denna modell blockeras inte ämnet av en författare. Flera röster (svar) på samma ord kan ge läsarna lite olika perspektiv.

Uppslagsverket BiBB har en mycket annorlunda modell än andra uppslagsverk som har ETT svar för alla uppslagsord.

6.2 Signerade och osignerade artiklar (Notiser)

Uppslagsverket i BiBB baseras på lite längre signerade artiklar men har också korta artiklar som kan vara osignerade. De senare kallas i BiBB för Notiser. För att kallas uppslagsverk bör det finnas en balans mellan längre och kortare artiklar. Notiserna kan till exempel beröra "dagsaktuella" ämnen.

6.3 I BiBB har artiklarna en tidsfaktor

I fria Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) ska författaren inom fyra år uppdatera sin artikel. Om detta inte är möjligt finner redaktionen en annan lösning. Grundtanken är utmärkt - jämför med min analys av 5.000 artiklar i NE 2011 som bland annat visade att NE:s artikelförfattare hade en genomsnittsålder på 70 år och att ≈21% ej längre levde. Om detta finns ingen information i NE.

//7BiBB som publiceringsplattform

Doktorander - (cirka 3.000 startar varje år) - är en intressant grupp artikelförfattare i BiBB. En idé och möjlighet är att en doktorand som en del i sina studier skriver en eller några artiklar och får ett antal högskolepoäng i sin utbildning. Dessa BiBB-artiklar kan ses som en del i högskolornas lagstadgade Samverkansuppgift. Denna uppgift har förstärkts i den nya Högskolelagen 2021.

//8 BiBBs redaktion

Vilka artiklar och stories som publiceras godkänns av en redaktion, men författaren ansvarar för artiklarnas innehåll. Innan BiBB får en anställd professionell redaktör kommer det uppdraget att skötas av Johan Schlasberg som även kommer att skriva en del artiklar, stories och spaningar i Högskolevärlden, och stories om forskning i företag.

Redaktionen i Store Norske Leksikon skriver inga egna artiklar. Cirka 90% av de nya artiklarna i NE skrivs av den egna redaktionen.

//9BiBB och Wikipedia

BiBB är inte en wiki som till exempel Wikipedia svW.

Målet för BiBB är att i första hand leverera svar från det egna uppslagsverket, men om svar saknas skulle det kunna ske en automatisk vidarekoppling till samma sökord på Wikipedia. Ord som saknas och har hög sökfrekvens är ett bra incitament för redaktionen i BiBB att arbeta för att det skapas en egen artikel. Skulle kunna kallas efterfrågepåverkad utveckling.

Varje uppslagsord i uppslagsverket BiBB kommer, om så är möjligt, att ha en länk till motsvarande eller liknande ord i Wikipedia. Vi vill göra det lätt för läsarna att få veta mera. Referenserna i Wikipedia ökar möjligheten till källkritik.

BiBB Basic vore en version som vänder sig till yngre och de som vill ha en enkel förklaring av ord och begrepp med mera.

BiBB Basic skrivs inte av forskare utan av ämneskunniga skribenter eller kanske journalister.

//10Upphovsrättsliga frågor

De doktorander, forskare och andra som skriver artiklar som publiceras på BiBB kommer att ha upphovsrätt till sina artiklar. BiBB får rätt att publicera dessa. En text kommer senare att publiceras som mer i detalj reglerar dessa frågor. En bra modell är motsvarande text i fria Stanford Encyclopedia of Philosophy.

//11Teknisk plattform och AI

Systerverksamheten IDstories har en egenutvecklad teknisk plattform. Utvärdering pågår om att inledningsvis använda denna eller skapa och installera en plattform som är mer anpassad för ett uppslagsverk.

Dataarkitekturen i uppslagsverket BiBB kommer att utvecklas i flera steg och börjar med en mycket enkel modell. På sikt kommer uppslagsverket BiBB att bli mycket mer sofistikerat och presenteras i en helt annan design än idag.

Alla artiklar och stories är kodade för att kunna läsas i såväl datorer som paddor och mobiltelefoner.

AI-utveckling

Arbete pågår för att bygga en karta - lära mer om - över hur AI på olika sätt kan bidra till att göra såväl uppslagsverket BiBB som hela BiBB Academy smartare.


Generella aspekter


///12Användbarhet

12.1  Volym och användbarhet

Ett uppslagsverks omfång är en viktig faktor när en användare bedömer ett uppslagsverks användbarhet. I den moderna nätvärlden är det välkänt att ett fåtal sajter (tjänster) inom varje kategori nästan helt dominerar marknaden. Google har ungefär 90% av världsmarknaden för Sök. Chrome är den helt dominerande webbläsaren med en global marknadsandel på cirka 65%. Facebook dominerar sociala media och Amazon.com är störst inom e-handel i USA. Allt fler börjar nu söka produkter direkt på Amazon och går inte via en sökmotor då allt fler är tillräckligt säkra på att Amazon ger relevanta och handlingsbara (actionable) svar.

Om man ser varje sökning och "klick" som en tidsinvestering är det rationellt att välja de största tjänsterna med flest produkter eller "svar". Volym föder också det man brukar kalla nätverkseffekter enW. Svenska Wikipedia är cirka 20 gånger mer omfattande, mycket bredare och växer fortare än NE.

///13Ägande, organisation och företagsmiljö

Ägarfrågan påverkar affärsmodellen och relationen till innehållsproducenterna. Ägs uppslagsverket - som till exempel Store Norske Leksikon - av en ideell organisation eller är det privatägt som NE? Vad vill ägaren med uppslagsverket och i vilket större "paket" ingår det? Kostnaderna för att driva ett ideellt ägt uppslagsverk är lägre och företagskulturerna är och blir mycket olika.

///14Användargränssnitt och användarnytta

informationssök

I webbdesign skiljer man ibland mellan "user interface" (UI) och "user experience" (UX). Det första kallas ofta användargränssnitt och kan handla om navigering, knappar, design och känsla. UX - usability/användarnytta handlar mer om besökaren får den upplevelse och nytta som var förväntad. Det finns olika synpunkter på hur överlappande dessa koncept är - read this blog at usertesting.com.

///15Referensstatus och frågor om trovärdighet

vågrörelser. Bild johan schlasberg

Johan Schlasberg har i sin avhandling formulerat begreppet referensstatus för för att beteckna en källas trovärdighet. Det bygger på ett äldre koncept om 'kognitiv auktoritet'.

Bilden visar ett hierarkiskt mönster för hur till exempel ett uppslagsverks referensstatus sprider sig neråt och horisontellt.

Källor har olika rangordning, men denna är inte absolut vare sig över tiden eller uppfattas lika av alla. Detta kan bland annat bero på graden av känndom om källan. Ju högre referensstatus en källa har desto mer refererbar är den i en positiv mening, men också i den meningen att risken för kritik av dess användning är mindre. En uppnådd referensstatus lever ofta kvar länge.

Wikipedia är en källa som har gått från låg till ökande referensstatus.
Denna process har tagit många år och den fortsätter sakta men säkert på universitet, i skolor, på bibliotek och bland allmänheten.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 1 augusti 202133 kommentarer. Din är välkommen.