Modeller för ord i BiBB

Uppslagsverket BiBB bygger på vår normativa modell för fria moderna uppslagsverk baserade på signerade artiklar. Här presenteras hur detta kan se ut helt konkret. Vi börjar med att ta upp de för uppslagsverk intressanta frågorna om värderingar och upprepningar. Ha överseende med att utveckling pågår.

Uppslagverk och neutralitet

Uppslagsverk hanterar värderingsfrågor olika och inte sällan genom att försöka undvika värderingar och hävda 'objektivitet' (NE) eller som Wikipedia som har en policy för 'a neutral point of view', NPOV' svW där man bland anna kan läsa ...

Att skriva från en neutral synvinkel (engelska neutral point of view, ofta förkortat NPOV) är en policy på svenskspråkiga Wikipedia, som innebär en ambition om att redovisa fakta och idéer på ett sådant sätt att representanter för alla åsiktsinriktningar kan vara överens om formuleringen. [...] Påståenden som inte är neutralt formulerade blir sällan långlivade. Det ligger därför i en artikelförfattares eget intresse att skriva tillräckligt neutralt för att eventuella meningsmotståndare inte ska ha något att invända. (Ibid)

Då värderingar smyger sig in i 'det mesta' kanske man inte ska trycka alltför hårt på att ett uppslagsverk är värderingsfria. Alla tryckta uppslagsverk och även digitala har EN artikel per uppslagsord, BiBB har ambitionen att för vissa ord ha mer än en artikel. Detta är en möjlighet som finns i den digitala världen som inte fanns i bokformatet. Transparens om en artikels författare, första publicering och eventuella uppdateringar är viktiga både för att hantera värderingsfrågor och referensstatus.

Paris är Frankrikes huvudstad i alla uppslagsverk men om Paris är modets eller konstens huvudstad kan man ha olika uppfattning, Men om Paris kan man även i neutrala termer skriva mycket olika. En karta med stadens grönområden uppfattar nog de flesta som en neutral information medan en karta över var i staden de med de 5% högsta och lägsta inkomsterna bor skulle av många uppfattas som kontroversiell. I USA skulle den troligen uppfattas av många republikaner som "woke" - ett samlingsbegrepp för 'allt' dom inte gillar.

Uppslagverk, upprepning och urval

Tryckta uppslagsverk var tänkta att fungera som en fristående helhet. Således måsta alla ha med något om att Paris är Frankrikes huvudstad och att Marie Curie fick två nobelpris - i kemi 1903 och i fysik 1911. Digitala uppslagsverk kan välja att både fungera som en fristående enhet och att designas för att samverka med andra uppslagsverk. Uppslagsverket BiBB är designat för att samverka med Wikipedia.

Tre kategorier av ord

Karegorierna är Notiser, Artiklar och Stories.

A) NOTISER

Notiser är korta texter som ofta saknar författare ocxh skrivs av BiBBs redaktion.

B) ARTIKLAR

Artiklar är längre texter som alltid har en författare och info om hen.

C) STORIES

Stories har en kort intro följt av länkar till Wikipedia och andra fria tjänster samt en text som ska vara saklig men kan vara lite personligare. En story har alltid en författare.

Relation till Wikipedia

En story om Marie Curie i BiBB skulle kunna börja med några få meningar om henne och sedan föreslå - länka till - mervetande i svenska och franska Wikipedia och andra. Därefter kan det följa en text som inte är lika 'torr' som uppslagsord ofta är. Texten och hela artikeln ska vara 'serös'.

text

Publicerades: 2022.   Uppdaterad senast: 25 november 202233 kommentarer. Din är välkommen.