Modell för ORD i BiBB

ORD kan ha fyra kategorier av svar

Alla ORD i BiBB har flera svar och de är inte rangordnade.

Svaren är indelade i kategorierna Stories, Notiser, AI och artiklar.

Alla ORD har sin kombination av svar.

Alla svar har publicerings- och uppdateringsdatum, anger skribent och har ofta externa länkar. Svaren måste accepteras av redaktionen.

A) STORIES

Stories har en lite friare form. Texten ska vara informativ och saklig men kan vara lite personligare och innehålla oväntade inslag.

B) NOTISER

Notiser är oftast kortare texter som ibland skrivs av BiBBs redaktion. En notis i ett ORD är ofta kombinerad med andra svar.

C) AI

I en del ORD finns det ett AI-genererat svar (som ett av flera) via tjänsten ChatGPT ORD . Ett 'AI-svar' är dynamiskt och uppdateras ibland tack vare ökad datamängd och algoritmförbättringar. BiBB kommer inte att producera eller presentera AI-genererade bilder.

D) ARTIKLAR

Artiklar är vanligen lite längre och skrivs av experter inom området. Se Medverka i BiBB. En artikel har en utformning som är mer lik traditionella uppslagsverk.


Informationsbekvämlighet - 'information convenience'

BiBB strävar efter att göra det lättare för alla att få veta mer och inspirera till mer läsning och vetande, inom och utanför BiBB. Letandet efter mer information och kunskap är situationsanpassat. Man vill olika saker vid olika tillfällen. Att göra något lättare för intresserade sker idag inom nästan alla områden från färdigmat till e-handel. Convenience är en Megatrend.

Neutralitet och objektivitet

Uppslagsverk försöker undvika värderingar och hävdar 'objektivitet' - vilket NE gör oriktigt, eller som Wikipedia som har en policy för 'a neutral point of view', NPOV ORD. Då värderingar smyger sig in i det mesta bör man reflektera över vad som kan menas med att uppslagsverk är "neutrala". Redan urvalet av fakta är inte värderingsfritt.

I digitala uppslagsverk skapas trovärdighet på ett annat sätt än i bokformatet. Läsarnas förväntningar är genom teknisk utveckling annorlunda. Transparens om ett svars skribent, första publicering och eventuella uppdateringar är viktiga både för att hantera värderingsfrågor och Referensstatus.

Paris är Frankrikes huvudstad i alla uppslagsverk men om Paris är modets eller konstens huvudstad kan man ha olika uppfattning, Men även i neutrala termer kan man skriva mycket olika om Paris. En karta med stadens grönområden uppfattar nog de flesta som neutral information. En karta över var i staden de med de 5% högsta och de lägsta inkomsterna bor skulle av många kunna uppfattas som kontroversiell. I USA skulle en sådan karta av många republikaner troligen uppfattas som woke ORD - ett begrepp de använder för 'allt' de inte gillar.

Kontroversiella svar

Det går inte att undvika att några kommer att uppfatta vissa svar i en del ORD som kontroversiella i en eller annan mening. Några kanske anser att ett svar är Woke (ORD) medan andra blir 'irriterade' av andra skäl. Kan man ha ett ORD om Putin utan att ett av svaren tydligt säger att Putin beordrade ett anfallskrig mot grannlandet Ukraina? Eller ett ORD om Donald Trump utan ett av svaren säger att Trump ljuger rakt upp och ner om hur han förlorade presidentvalet 2020?

BiBB har en innehållspolicy om saklighet och verifierbar information. Men också att ha relativt högt i tak för kontroversiella svar. Dit hör inte svar som till exempel försvarar kreationism, konspirationsteorier och propaganda med mera. I sista hand avgör Redaktionen i BiBB.

I USA har många frågor och svar allt mer polariserats efter politisk färg. Nästann allt många reublikaner inte gillar betecknas med kodordet Woke ORD. Något liknande kommer säkert också att "drabba" en del ORD i BiBB. Till exempel ORDen om energi. Detta är ett tidens tecken.

Uppdatering av ORD - viktigt i BiBB

I tryckta uppslagsverk var utmaningen att ha en tillräckligt stor volym, att urvalet av uppslagsord var relevant för sin tid och att texterna hade hög Referensstatus. I digitala uppslagsverk har tillkommit att ORDen ska vara relativt uppdaterade för att både upplagsverket i sig och enskilda ORD ska behålla sin Referensstatus över tiden.

Transparens om publiceringsdatum och uppdateringar är ett första steg. I BiBBs lista över alla ORD markeras de som uppdateras oftare vilket ger läsaren en viss vägledning. ORdet "Longitudproblemet" behöver inte uppdateras lika ofta som ORDet ChatGPT.

Relation till Wikipedia och fria källor

Tryckta uppslagsverk var tänkta att fungera som en fristående helhet. Således måste alla ha med ha med ganska mycket om att Paris är Frankrikes huvudstad och berätta att Marie Curie fick två nobelpris - i kemi 1903 och i fysik 1911. Digitala uppslagsverk kan välja att både fungera som en fristående enhet och att designas för att samverka med andra uppslagsverk och källor.

BiBB är designat för att samverka med Wikipedia och andra fria källor.

En notis om Marie Curie i BiBB skulle kunna börja med några få meningar om henne och sedan föreslå - länka till - mervetande i svenska och franska Wikipedia och andra fria källor. En story om Marie Curie är fylligare och är en fördjupning som kanske lyfter fram några speciella fakta eller händelser.

Wikipedia är inte ETT uppslagsverk utan långt över hundra genom att artiklarna är unika i varje språk. Detta är bakgrunden till länkar till flera versioner av Wikipedia. Engelska Wikipedia är ofta väsentligt bättre än svenska Wikipedia. Ett exempel är Rysk-ortodoxa kyrkan ORD.

Svenska Akademins ordbok och ordlista - svenska.se - är ett utmärkt exempel på en fri källa, en "public service".

Ett ORD i BiBB är mer en början på flera möjliga svar än ett "så här är det". Svaren ger inte bara en del fakta utan också en relativt bekväm / enkel ingång till mer vetande i andra källor.

Volym av ORD

Ett uppslagsverks volym av ORD har betydelse för dess användbarhet. Är det specialiserat på filosofi, schack eller fjärilar är några tusen ORD relativt tillräckligt medan ett mer generellt uppslagsverk nog behöver sikta mot minst 100.000 ORD. Den som söker ska 'veta' att sannolikheten för ett Svar är ganska eller mycket stort. Man kan (delvis) jämföra med att man alltid får ett (oftast många) svar på Google och Amazon. Studier visar att sannolikheten att hitta tillräckligt bra köpinformation är så stor på Amazon att många inte längre börjar med att söka på Google.

Det är lite för tidigt att få veta hur många som minskar sitt Google-sök och börjar använda det man kan kalla en "AI-dialog" till exempel via ChatGPT ORD och liknande tjänster

Volymen av ORD i BiBB är idag i första hand ett sätt att utveckla vår modell för ORD och få kommentarer. Volymen kommer att öka väsentligt när fler skriver och när det finns en smart mall som många kan använda.

Sökoptimering och "findability"

Att söka ord/svar via Google och troligen allt vanligare via Bing är standard för många. Svaren i BiBB är delvis optimerade för sökmotorer. Detta betyder i första hand att svaren sammantaget ska ge läsaren rimligt bra och sakliga svar på sökordet.

Dock är det många andra faktorer som avgör placeringen och ett ORDs "findability" - sannolikheten att någon hittar ett ORD - via en sökmotor. Att NE-ord ofta kommer högt på Google förklaras inte av innehållet - oftast en kortversion vars främsta syfte är reklam för tjänsten - utan i första hand av den stora volymen ord och att många omnämnanden (kanske länkar) i högt rankade sajter som universitet och dagstidningar.

Sponsrade ORD och svar

Uppslagsverk - vilket är viktigt i deras policy - är känsliga för texter som innehåller eller kan se ut som reklam. BiBB är inte lika känsligt då gränsen mellan saklig information och marknadsföring ofta är diffus. Genom angivande av källor informeras läsaren vilket ger ökad transparens. Denna policy ökar möjligheten till finansiering av BiBB via sponsring.

Ordböcker, Uppslagsverk och Sök

Det finns stora olikheter mellan ordböcker som Oxford English Dictionary (OED), Svenska Akademins Ordbok (SAOB), ordlistan (SAOL) och uppslagsverk. De förra lär oss om ordens härkomst, betydelse och användning genom tiderna. Uppslagverken är mer omfattande och har traditionellt ett 'uppslagsverksspråk'. Uppslagsverket BiBB har ambitionen att låna inspiration från bägge formaten och att presentera en ny modell för vidgat vetande.

Sökmotorerna blir allt bättre på att till skillnad från enskilda ord tolka ett flertal ord (en söksträng, en mening) och därmed ge mer situationsanpassade svar.

Kan ett svenskt uppslagsverk ha engelska ORD? Dessa kan vara anglicismer ORD eller direkt engelska ORD - till exempel TED Talks ORD. I BIBB kommer det att finnas bägge typer av dessa ORD. Även om flertalet citat presenteras på svenska i alla ORD är så inte alltid fallet. För ett antal ORD förväntas läsaren kunna tillräckligt bra engelska. Några ORD erbjuder automatiskt en originalversion. Google translate är en möjlighet för alla.

BiBB kombinerar de olika koncepten för ORD och MENINGAR. Och SPRÅK.

Uppslagsverket BiBB och BiBB Academy

BiBB ett koncept för ett modernt transparent uppslagsverk med ett flertal Svar.
I strategin ingår att uppslagsverket är del i en bredare plattform.

Databasen i BiBB är idag relativt enkel. Planering för nya lösningar pågår. Parallellt introduceras en del idéer för att göra BiBB "blåare". (Läs annorlunda).

Dina synpunkter är välkomna.

Publicerades: 2022.   Uppdaterad senast: 6 juni 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.