BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Kurs i forskningsetik

BiBB Academy kurs i forskningsetik

BIBB Academy är i en utvecklingsfas för att ge några kurser - se introduktion till kurser och internutbildning - forskningsetik är en av dessa.

You know a lot, we may add a little.

På Lunds universitet är det sedan 2020/21 obligtoriskt för doktorander att gå en kurs i forskningsetik. Den omfattar två veckors studier (80 timmar), 3 högskolepoäng. Uppföljande artikel från Lunds universitet, mars 2021.

Jag ser flera fördelar med en gemensam obligatorisk utbildning. Dels säkerställer vi kvaliteten och genomförandet, dels säkerställer vi att alla som fullföljer universitetets forskarutbildning får kunskaper i etik och forskningsintegritet samt vilka regler som gäller. Därmed förebyggs framtida oegentligheter och forskningsskandaler, säger Lunds universitets [förre, vår anm.] rektor Torbjörn von Schantz.

Vår uppfattning är att Lunds universitetskurs i forskningsetik behöver en nystart och radikal förändring av innehållet. En omstart skulle kunna ha som mål att - givet att man behåller omfånget två veckor - innehålla tre moduler:

Kursen bör ges så snart som möjligt - LU anser att den ska ges en bit in i forskarutbildningen - när man påbörjat sin doktorandutbildning. Om man ska inkludera ämnet forskningskommunikation krävs ytterligare en utbildningsvecka. Etikkursen bör byta namn och kanske heta något som 'Introduktionskurs för doktorander'?

Etikkursen i Lund tillkom bland annat beroende på en allvarlig forskningsetisk konflikt inom medicinforskningen som blev mycket omtalad i media. Till skillnad från exempelvis ekonomi och humaniora genomgår alla medicinstuderande sedan länge en utbildning i etik. Detta har dock uppenbarligen inte "förebyggt framtida oegentligheter". Macchiariniskandalen på KI blev en internationellt uppmärksammad fråga.

Den modell som Lunds universitet har idag för sin obligatoriska doktorandkurs i forskningsetik skulle kosta närmare 100 miljoner om året om den infördes på landets samtliga högskolor. Denna kostnad måste gå att reducera! Det kommer att ta några decennier innan man ens inom Lunds universitet har kommit upp till att 70-80% av de inom LU anställda forskarna gått en doktorandkurs i forskningsetik. Här finns en utmaning som man har löst på ett mindre optimalt sätt.

Vem ska gå vilken kurs?

För att de forskningsetiska frågor ska få genomslag inom rimlig tid krävs en annan modell än den Lunds universitet har valt att införa. Därmed inte sagt att alla måste gå en kurs - jämför med Tillitsdelegationens krav på en lagstadgad obligatorisk kurs i tillit. Spaningen om denna i BiBB Academy har titeln 'Utbildning i tillit'.

Kurs i forskningsetik - med mera

BiBB Academy kan bidra på två sätt. För det första kan vi kanske påverka hur andra högskolor ser på och lägger upp sin, eventuella, doktorandkurs (etik) 'introduktionskurs för doktorander'. För det andra kan BiBB Academy ge en egen kurs i forskningsetik eller hur kursen nu kan komma att rubriceras. Forskningsetik för företagsekonomer är väsentligt annorlunda än för medicinare.

Det möjligt att denna kurs ska utvecklas i samarbete med Svenska kyrkan, det vore en intressant samarbetspartner.

Forskningsetik i allmänhetens perspektiv

Det finns två sidor av området forskningsetik, det inomakademiska perspektivet och hur en bredare allmänhet uppfattar frågan. Det senare är nära kopplat till forskningens trovärdighet vilket i sin tur bland annat är en fråga om forskningskommunikation.

Som framgår av en intressant debatt i Sydsvenskan om medias publicering av forskning har publicering av forskningsrön minskat väsentligt. Det förefaller som om problem och konflikter får större medialt utrymme.

Parallellt med en intern utbildning för forskare bör högskolorna gemensamt bygga upp en för många lätt navigerbar sajt om forskningsetiska frågor. Då gemensamma beslut tar lång tid är det en möjlighet att till exempel LÖunds universitet gör detta. En annan möjlighet är att BiBB, i samarbete med en partner, gör det.

Samarbetspartners

Vem kan vara intresserad av ett samarbete med BiBB Academy om en kurs i forskningsetik? Kanske Svenska kyrkan och / eller ett universitet eller högskola?


Synpunkter och frågor

Synpunkter på kurser och internutbildning eller andra frågor är mycket välkomna.

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 7 augusti 2021