BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Kurser och internutbildning

BiBB

BIBB Academy är i en utvecklingsfas för att ge några kurser. 'Forskningskommunikation',     'Forskningsetik'  och  'Forskningens webbifiering'.

Dessutom erbjuder vi en internutbildning på temat Vem ska vi lära av?

De två första ämnena har det gemensamt att de redan ges på några högskolor men att de når alltför få personer. På Lunds universitet är det sedan 2020/21 obligstoriskt för alla nya doktorander att gå en kurs i forskningsetik.

Örebro universitet har hösten 2021 en pilotkurs för doktorander om forskningskommunikation. Man har ambitioner, påhejade av bland andra Vetenskapsrådet, att en sådan kurs ska bli obligatorisk för alla doktorander.

Hur ska dessa kurser skalas upp
om högskoleledningarna anser att de är viktiga - för alla?

Uppskalning av universitetskurser och tidsfaktorn

När riskkapitalister utvärderar nya projekt är en av de centrala frågorna "How does it scale?" Den frågan tycker kanske många i Akademin är mindre viktig, men även i Akademin är man troligen intresserad av att goda idéer sprider sig. Högskolorna måste öka förändringsakten - i varje fall inom vissa områden - för att fortsatt vara relevanta på samma sätt som förr.

I Sverige börjar varje år cirka 3.000 personer sina doktorandstudier. Hur många år kommer det att ta innan säg 50% av de examinerade doktoranderna har gått igenom en kurs i forskningskommunikation? Och hur ska alla de forskare som passerat doktorsexamen lära sig mer om forskningsetik och forskningskommunikation?

Det är inte ovanligt att forskare säger att "forskning måste få ta tid". Om vi här bortser från att tidshorsionten är olika inom olika ämnesområden bör man fråga vad detta ska eller bör betyda? Hur många vill utbilda sig på ett universitet där man framhäver att man är "slow"? Utmaningen är nog mer att vara "slow at speed".

Vad vet vi om Onlinekurser?

För ett drygt tiotal år sedan introducerades MOOC's, Massive Open Online CoursessvW, som en tjänst som skulle sprida kunskap till "massorna". Forskning har dock visat att MOOC's fungerar mycket sämre ämn förväntat. Se 'The MOOC pivot', (Reich J., och Ruipérez-ValienteJosé J., 2019)

Det är under 10% som fullföljer en MOOC-kurs. Däremot var det redan för några år, enligt data från Google, över 500 miljoner visningar per år av innehåll på YouTube som kan hänföras till lärande. Slutsats; lärplattformarna ökar i antal och användning. Situationsanpassning är troligen ett av nyckelkoncepten. Man vill lära sig mer när man behöver det, på ett sätt som passar.

Kursmodell i BiBB Academy

BiBB Academys kurser är inte av MOOC-modell. Olika kurser kan behöva olika modeller och affärsmodeller, men även samma eller nästan samma kurs kan ha olika modeller beroende på vilka som ska delta.

Exempel forskningskommunikation. En grupp kan ha fokus på att helt enkelt bli bättre på forskningskommunikation men de är inte intresserade av högskolepoäng men kanske av ett kursbevis. För en annan grupp är det intressant att få högskolepoäng.

BiBB Academys kurser är en betaltjänst. Ett kursdeltagande kan betalas antingen av den som följer kursen eller en sponsor. En modell är att det kostar en relativt låg summa för att få tillgång till basmaterialet. Om man vill tillgodräkna sig högskolepoäng krävs att man skriver en uppsats och betalar för att denna läses och korrigeras. Här krävs samarbete med en eller flera högskolor. Om BiBB Academy i framtiden kommer att ägas av en ideell organisation där Sveriges högskolor är stora intressenter förenklas examinationsmöjligheterna.

Pedagogisk modell för kurser i BiBB Academy

Den pedagogiska modellen i BiBB Academys kurser baseras på Cohort learning = inlärning i grupp, 'community building' och handledarstödd interaktivitet. Kurserna, som kan upprepas ofta, har ett startdatum och ett slutdatum. Läs mer om The rise of cohort-based courses.

Den modellen har blivit allt vanligare och visat sig vara framgångsrik.

Samarbetspartners

Gemensamt för alla våra kurser är att vi letar efter intresserade och lämpliga samarbetspartners. Det vare sig behöver eller kommer att vara samma för våra kurser i forskningskommunikation, forskningsetik eller forskningens webbifiering. Läs mer i respektive kurs.


Synpunkter och frågor

Synpunkter på kurser och internutbildning eller andra frågor är mycket välkomna.

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 8 augusti 2021