Forskning allt mindre nyskapande

allt färre disruptiva forskningsresultat

Storyn baseras på en artikel i Natureꜜ i januari 2023 med titeln Papers and patents are becoming less disruptive over time. Figuren visar en sjunkande kurva för disruptiva forskningsartiklar mellan 1945 och 2010. En liknande kurva presenteras för patent.

Trots stark tillväxt av universitet i världen och ökade investeringar av resurser i forskning - vars resultat är publicerbara i kvalitativa vetenskapliga tidskrifter - visar resultaten en sjunkande Return on Investment (RoI) i form av radikalt nyskapande.

Studien baseras på en genomgång av 45 miljoner vetenskapliga artiklar från 1945-2010 och 3.9 miljoner patent från 1976-2010.

Studiens slutsatser

Vi framför att de observerade minskningarna sannolikt inte har orsakats av förändringar i kvaliteten på publicerad vetenskap, citeringsmetoder eller områdesspecifika faktorer. Sammantaget tyder våra resultat på att den sjunkande förekomsten av disruptiv forskning kan återspegla en grundläggande förändring i naturvetenskap och teknik. Original

Studien visar att nedgången i disruptivORD (omvälvande) forskning också gäller patent. En detalj är att tiden mellan en disruptiv upptäckt och dess Nobelpris ökar vilket sägs bero på bristen på eminenta rön.

Artiklar, patent och till och med anslagsansökningar har blivit mindre radikalt nya i förhållande till tidigare arbeten och mindre benägna att koppla samman olika kunskapsområden, vilket bägge är föregångare till innovation. Original.   Se kommentarꜜ.

Forskningsmetod

Studiens metod använder ett så kallat "CD-index" (efter en artikel i Management Science 2016 'A Dynamic Network Measure of Technological Change'av Funk et al.)

... vi utvecklar nya index över i vilken utsträckning en ny uppfinning konsoliderar eller destabiliserar befintliga teknikströmmar. Vi tillämpar dessa index i analyser av kommersialisering av universitetsforskning och finner att även om federal forskningsfinansiering driver universiten att skapa uppfinningar som är mer destabiliserande, leder djupare kommersiella band dem till att producera teknologier som konsoliderar status quo. Original (Ibid.)

Även mätning av språklig mångfald i artiklar stärker huvudtesen

Studiens författare har också analyserat frekvensen av ord i de använda databaserna och antar att ett radikalt nyskapande också skulle kunna avläsas i en ökande språklig mångfald. Data visar dock att frekvensen av "nya ord och begrepp" följer en likartad och sjunkande kurva, som för andra data, över mätperioden. Resultaten visas bland annat i några grafer i artikeln. Man har analyserat frevensen av både substantiv och verb och finner samma mönster.

Referenser


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. Vad kan denna studie komma att betyda för statsmakternas och högskolornas organisation av forskning i vid mening? Jag kommenterar detta i min bloggpost om denna fråga
  2. Även om man i statistiken ser likartade nedgångar av disruptiva resultat i akademisk forskning och patent finns det anledning att separera analyserna. Patent styrs av en annan logik än forskning vid universitet och högskolor. Och att försöka vända trenderna kräver olika åtgärder för forskning och patent.
  3. Att koppla samman olika forskningsområden kallas ibland tvärvetenskap men innan dess finns vad jag i min avhandling kallar tvärvetenskapliga ansatser (Kap. 6.2). I en akademisk forskningsmiljö som allt mer producerar specialiserad och smal forskning är risken betydande att redan en ansats att låna in och testa koncept från andra områden bedöms negativt.
  4. Artikeln i Nature är kommenterad av Ulf Danielsson, prof i teoretisk fysik | DN 2023.02.17 | $? | Den har titeln Den vetenskapliga utvecklingen har avstannat. Underrubriken är Genuin kreativitet är på tillbakagång.
  5. De stora idéerna blir allt färre i modern forskning, artikel på DN Debatt (23.03.26) Eva Regårdh, forskningsprojektledare vid Ångströmlaboratoriet.

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerad: 15 februari 2023   Uppdaterad: 26 mars 2023

     You know a lot, we may add a little®