COARA

'Coalition for Advancing Research Assessment'

COARA

COARA ↓ är en koalition av huvudsakligen europeiska universitet och forskningsorganisationer som baserat på ett av medlemmarna signerat manifest verkar för ...

... en gemensam riktning för förändringar av bedömningspraxis för forskning, forskare och forskningsutförande organisationer, med det övergripande målet att maximera forskningens kvalitet och genomslagskraft. (Ibid.)

Problemens kärna

Det finns sedan många år en bred diskussion i forskarsamhället i vid mening om ett antal problem och brister inom området. Det kan gälla bedömning av forskning, publiceringsindustrins inflytande, karriärmöjligheter, forskningens trovärdighet och påverkan med mera.

COARA är ett projekt som vill finna gemensamma lösningar på många av dessa frågor man kan kalla både problem och utmaningar.

Mål för överenskommelsen COARA

Det övergripande målet med överenskommelsen är att maximera forskningens kvalitet och genomslag. En reform anses nödvändig eftersom dagens bedömningssystem ofta använder olämpliga och smala metoder för att bedöma kvalitet, som mått på antal publiceringar och citeringar – samtidigt som mångfalden av forskningsuppgifter har ökat och forskningsprodukterna inte längre utgörs av bara artiklar och böcker. (Artikel i Curie ↓)

Överenskommelsen ↓ har tio punkter. Några exempel ...

Signatärer av COARA

Idag är det cirka 400 Signatärer ↓ bakom COARA. Om man ögnar igenom listan ser man ett stort antal av Europas mest kända universitet och forskningsfinansiärer.

I Sverige finns cirka 25 signatärer, bland annat universiteten i Linköping, Lund, Malmö, Umeå och Stockholm och forskningsfinansiärerna Formas, Forte Vetenskapsrådet och Vinnova. Plus UKÄ.

Artikel i curie

En artikel i tidningen Curie ↓ i december 2022 tar upp projektet COARA och inerevjuar ett antal forskare om deras syn på initiativet. En grundhållning hos de som intervjuas är att det inte är helt givet hur delar i överenskommelsen ska tolkas. Några oroar sig mer för vad COARA kan leda till än de problem som driver initiativtagarna till en stark önskan om förändring.


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

 1. Signatärerna skriver under ett gemensamt dokument men har full autonomi att genomföra de förändringar man själv önskar inom varje land och varje universitet.
 2. Man kan tänka sig att COARA blir föremål för en del diskussioner i Sverige men det krävs några eldsjälar för att koalitionens mål ska omsättas i synbara resultat inom de närmsta åren.
 3. I denna story ska vi följa och återkomma till vad som händer på universiteten och högskolorna i Sverige. Det första steget är att finna en "COARA-ansvarig" på respektive högskola och lista dessa här. Stay tuned.
 4. Kontaktpersoner för COARA:
  Högskolan Dalarna: Vicerektor Maria Jansdotter Samuelsson
  Högskolan i Gävle: Johan Edqvist, Samordnare forskning och forskarutbildning
  Linköpings universitet: vicerektor Per-Olof Brehmer
  Malmö universitet: vicerektor Thomas Arnebrant
  KK-stiftelsen: Yvonne Fors, Fil Dr, Programansvarig
  X

Referenser

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerad: 23 Januari 2023   Uppdaterad: 28 januari, 2023You know a lot, we may add a little®