BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Jämställdhet vid norska universitet

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har nyligen publicerat en databaserad analys av ett antal frågor i Norge. Fokus i denna spaning är data från universitetssektorn.

jämställdhetsanalys vid norska universitet

Diagrammet visar Antalet forskare och professionell FoU-personal vid norska universitet och andelen kvinnor 1989-2019. Källa ↓.

Diagrammet visar tydligt att det för närvarande finns en könsbalans bland professionell personal. Det är dock inte ett mått för den interna fördelningen på alla nivåer.

Åldersfördelning av doktorander vid disputationen

Medelåldern - tjock svart linje - har genom åren varit ganska konstant runt 38 år. Matematik och teknik-doktoranderna är några år yngre när de når "mållinjen", medan doktorander inom medicin och samhällsvetenskap ligger några år över medelåldern.

genomsnittsålder för nyblivna doktorer i Norge


Kommentar: 2021.07.06 // Johan Schlasberg.

Jämställdhet vid universitet är mer komplex än det relativa antalet män och kvinnor. Man kan ställa den allmänna frågan om vad en acceptabel könsfördelning skulle vara? Om man antar att en fördelning på 40 till 60% - av endera könet och riktningen - är OK, betyder det då att debatten och ansträngningarna kommer att vända sig till andra potentiella könsaspekter som lön, finansiering eller citeringar?

Finns det en ideal tidslinje för doktorandstudier som tar hänsyn till när de "bör" startas och när de "ska vara färdiga"? Universitet kan ha ett perspektiv men det varierar i verkligheten beroende på faktorer som forskningsområde, intresse för att bedriva en akademisk karriär och många andra. Vilka lärdomar lär vi oss av diagrammet ovan?

Källa: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), juni 2021.  Alla sidor på NIFU kan automatiskt översättas till ett stort antal språk.

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerad: Juni 2021   Uppdaterad: 9 juli, 2021