Högskolebibliotek för seniora akademiker

Bibsam

Det är en förlorad möjlighet för högskolor och många personer, att de som pensioneras från sin anställning på en högskola inte längre har enkel tillgång till högskolebibliotekens e-resurser. Rullgardinen dras ner. Det är dags för en ny morgon och en ny modell.

BiBB Academys 'Rullgardinsprojekt' verkar för en ny modell där intresserade lärare och forskare även efter avslutad anställning vid en högskola eller universitet ska få samma tillgång till elektroniska resurser som de hade tidigare.

BiBB Academys Rullgardinsprojekt

'Rullgardinsprojektet' är vårt namn på projektet för att vidga tillgången till universitetsbibliotekens e-resurser. Även om pensionerade lärare och forskare vid högskolan är projektets första prioritet kan man tänka sig fler kategorier personer i ett senare skede. En grupp kan vara forskare och utvecklare på företag. Intresse och kostnader får avgöra.

Alla har rätt att besöka ett högskole- eller universitetsbibliotek och där fritt läsa artiklar, låna böcker med mera. Det är nog många som inte känner till detta. Läs mer om 'Walk-in-users' ↓.

Högskolans vinst i ny modell för tillgång till e-resurser

Det borde vara i högskolornas - i varje fall en del institutioners - intresse om en grupp som är extra engagerade inom sitt område erbjuds möjlighet att lätt(are) följa med kunskapsläget inom sitt område.

Några har föreslagit att äldre forskare är väl ägnade åt att arbeta med högskolans samverkansuppgift. Denna viktiga uppgift, som fått ökat tyngd i den 2021 uppdaterade Högskolelagen Kap. 1 §2 kan skötas än bättre när man lätt kan följa den vetenskapliga utvecklingen och dess diskussioner.

Covid 19 viruset och dess effekter är ännu en faktor som pekar på vikten av att utveckla modellen för tillgång till högskolebibliotekens e-resurser.

Administrativa aspekter

Högskolornas bibliotek och IT-avdelningar är serviceorganisationer. Om dessa ska engagera sig i Rullgardinsprojektet krävs troligen att ledningarna på universitet och högskolor markerar sitt intresse och i de fall där så behövs tillskjuter extra resurser till respektive serviceenheter. Att skapa en administrativ modell för att hantera en eller flera "extra" kategorier är inte något större problem har det framkommit efter diskussion med IT-avdelningen på Lunds Universitetsbibliotek.

Givetvis ska dessa en eller flera "extra" kategoriers tillgång till högskolans e-resurser följa de avtal som finns med såväl högskolebibliotekens avtal med Bibsam-konsortiet ↓ som med andra leverantörer. Några avtal kan behöva uppdateras.

Ett sätt att följa antalet "extra" användare är att de som önskar en access fyller i ett enkelt webbformulär och att den registreringen är spårbar och mätbar.

Prestation och motprestation

Om högskolorna får extra kostnader för att vidga läsekretsen enligt detta projekt skulle detta kanske kunna kopplas till någon form av motprestation beroende på kostnaden. Kanske betalning - förslagsvis 1.000 - 1.500 kr per år - eller extra handledning, review-arbete eller annat. I en pilotstudie ↓ på en intresserad högskola (Din?) kan kalkylen konkretiseras.

Enskilda personers vinst i en ny modell

Självklart finns det högskoleanställda som efter att sin anställning säger tack och hej till den perioden och de tidigare intressområdena. Det finns andra saker att göra i livet.

Men säg att tjugo procent vill ha en fortsatt aktiv kontakt med vad som händer inom deras område. Kan de bara behålla sin katalogadress på högskolan - i Lund kallad LUCAT? Högskolan behöver kanske en strategi för att klargöra sin policy. Och en plan för hur man skulle kunna uppmuntra ökat användarintresse.

Tillgången till fortsatta e-resurser ska inte som citeras nedan ↓ vara beroende av enskilda prefekter eller institutioner. Rimligast är att frågan hanteras och beslutas centralt på respektive högskola.

Användarregler och utmaningar

Universitetsbibliotekens regler för elektronisk access

lunds universitetsbibliotek regler

Bilden visar en del av de regler som möter en besökare på Lunds Universitets inloggningssida. Efter rubriken Instruktioner för användning av användarkonton vid Lunds universitet säger de tre första punkterna ...

att all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar,  att användarkonton lånas ut till innehavaren under tiden denne är verksam vid universitetet och kommer därefter att avaktiveras,  att användarkonton, lösenord och koder är personliga och endast får användas av innehavaren. Längre citat

Om man bryter mot reglerna kan ens användarkonto spärras och eventuella disciplinära åtgärder vidtas. Det finns således all anledning att ta reglerna på allvar. Det kan antas att reglerna på andra högskole- och universitetsbibliotek är liknande.

Enskilda bibliotek inom en högskola köper in såväl fysiska som elektroniska resurser från flera håll. Ibland gör man detta lokalt och ibland i samverkan med en central högskoleresurs eller inköpsorganisationen Bibsam.

Vilken roll kan Bibsam spela i Rullgardinsprojektet?

Bibsam-konsortiet, som sköts av Kungliga Biblioteket, har för deltagande universitet, högskolor och myndigheter (såsom Livsmedelsverket) tecknat avtal med ett större antal globala och nationella leverantörer av elektronisk tillgänglig forskning som tidskrifter och e-böcker. Är Bibsam-konsortiet en del i Rullgardinsproblemet eller vill man bli en del av lösningen?

Bibsam-konsortiets verksamhetsberättelse 2020 - ladda ner en Pdf.

Jag kontaktade Bibsam för att diskutera frågan om vidgad tillgång till universitetens e-resurser. Man svarade att Bibsam och Kungliga Biblioteket (KB) verkade för publicering i Open access-tidskrifter. Nästa mejl med samma fråga om vidgad tillgång fick inget svar alls. Fler kontaktförsök med Bibsam kommer.

Walk in users

I flertalet avtal mellan högskolebiblioteken och leverantörerna finns en paragraf som reglerar rätten för personer att använda de elektroniska resurser när någon fysiskt infinner sig på ett anslutet högskolebibliotek. Läs mer om detta regelverk

"Walk-in-user" är en vanlig term för personer som får använda ett högskolebibliotek men som annars inte ingår i organisationen - t.ex. ett högskolebibliotek kan ha en överenskommelse att allmänheten kan få tillgång till bibliotekets resurser om de kommer in i biblioteksbyggnaderna. (Ibid.) Original

Leverantörsperspektivet

Utgångspunkten är att förlagen kommer att var positiva till flertalet förslag som ökar deras lönsamhet. Kan de se en utökad försäljning i ett Rullgardinsprojekt? Alla förlag tänker inte lika och det kan till exempel vara skillnad mellan de små förlagen och de globala dominanterna.

Förlaget Elsevier - som står för cirka 30% av Bibsams kostnadsbudgetꜜ på närmare 500 MSEK - hade 2019 en vinst på drygt 10 miljarder SEK. . För att ge en volymuppfattning kan noteras att Elsevier 2019 redovisade over two million articles submitted and one billion articles consumed by researchers. Det är inte ovanligt att det kostar 30-40+ USD att läsa - (köpa en Pdf av) - en enda artikel i flertalet av Elseviers tidskrifter om man inte är knuten till ett universitet.

Process för genomförande av Rullgardinsprojekt

Vilka problem och utmaningar måste hanteras för att projektet ska bli framgångsrikt?

Är det kostnaden för att säg 50.000 - 100.000 personer årligen skulle vilja ha samma tillgång till universitens e-resurser som tidigare, var än de är?

Är det ett administrativt problem i högskolornas access-system?

Är det förlagen som även om de fick mer betalt inte är intresserade av att vidga läsekretsen?

Pågående faktainsamling och tester

Arbete pågår för att skaffa ett bättre sifferunderlag i frågan och bättre förstå "problemet". Hör gärna av dig. Mer om vägarna framåt kommer efterhand.

Vad skulle du vilja betala, om så krävdes, för en likartad biblioteksaccess som den du hade tidigare?

Pilotstudie

En pilotstudie med någon eller några högskolor skulle förtydliga en del frågor i projektet.

Om inte Bibsam och högskolorna kan lösa detta utvidgade accessproblem skulle det kanske kunna bli en tjänst som BiBB Academy - i någon form - erbjuder.

Publicerades: maj 2021   Uppdaterad: 14 november 2022