Blogg och nyheter om BiBB Academy

Blogg om BiBB Academy

Bloggen handlar om utvecklingen av BiBB Academy och våra tjänster, men också om nyheter och spaningar i högskolevärlden i Sverige och internationellt. Synpunkter och kommentarer är mycket välkomna. Och behövda:)


2022.02.15:( 8 svenska spaningar) Ska universiteten ta över Sv. Akademins ordbok (SAOB)?

insamling till SAOB

Svenska Akademin har utlöst en krissituation för SAOB och har medelat att man inte längre har råd att finansiera SAOB. Många har krävt att staten ska ta över, men kulturminister Jeanette Gustafsdotter (s) är tveksam och talar om att Staten inte får riskera bli "normerande" för språket och bör hålla sig på "armlängds avstånd". Om detta är en rimlig beskrivning av Ordbokens roll kan diskuteras. Jag anser som många andra att Ordbokens roll är deskriptiv.

Diskussioner om alternativ finansiering pågår. Akademin (universitet och högskolor) behöver stärka sin ställning som kunskapsproducent och då passar det utmärkt att ta över ORDBOKEN. I det projektet är det närliggande att skapa ett nytt artikelbaserat uppslagsverk enligt den modell som BiBB Academy presenterat och driver.
Läs spaningen och kommentarerna

2022.02.11: ( 8 svenska spaningar) Från latin till engelska i högskolevärlden

engelska som huvudspråk i forskning

Den statliga myndigheten 'Institutet för språk och fornminnen' (ISOF) publicerade 2022 rapporten 'Språkval och internationalisering. Den visar att engelska blir allt mer dominerande som både undervisnings- och publiceringsspråk på universitet och högskolor. En gång var latin ett slags 'lingua franca' i universitetsvärlden, nu är det 'bad English' som gäller. Finns det några val och vilka konsekvenser kan detta ha?
Läs spaningen och kommentarerna.

2021.11.09: BiBB Academy startar Mediafond för Samverkansuppgiften

Universitet och högskolor borde investera mer i Samverkansuppgiften. Kampen om verkligheten har hårdnat väsentligt de senaste åren - USA är ett mycket oroande exempel - och högskolorna behöver bli mer aktiva på flera nya sätt. Vår Mediafond som hoppas få medel från donatorer och sponsorer - alla medel förvaltas av en advokatbyrå till vars klientmedelskonto vi inte har tillgång - är fokuserad på att köpa utrymme i svensk dagspress. I tidningar och deras digitala utgåvor. Läs mer om vår Mediafond för högskolornas Samverkansuppgift.

2021.11.01: ( 8 svenska spaningar) RQ20 - utvärdering av Lunds universitets forskning

RQ20 - utvärdering av forskning vid Lunds universitet

Senhösten 2020 landade en omfattande internationell utvärdering - RQ20 - på dagordningen för strategiska frågor och organisation på Lunds universitet. Den är spännande läsning och blickar mer framåt än delar ut betyg för gjorda bedrifter.

Denna spaning innehåller en del generella observationer i utvärderingen men har fokus på rapportens analys och förslag för Ekonomihögskolan i Lund (EHL). Utvärderarna har flera positiva saker att säga om EHL, men de tycker i ljuset av de stora omvärldsförändringarna att EHL saknar 'a sense of urgency'.
Läs spaningen och kommentarerna.

2021.10.21: Teman som ny strategi för forskningsberättelser

BiBB Academy inleder idag ett arbete för att presentera berättelser om forskning via Teman. Vårt första exempel och test är 'Fiskarnas rike', en film som finns på SvT Play. Ingången till forskning och mer fakta på BiBB Academy blir via ett ökande antal teman.

Det finns tusentals berättelser om forskning och forskningskommunikation blir allt viktigare för universitet och högskolor. Merparten organiseras och publiceras "inom" varje högskola och inte sällan inom institutionernas indelning. Men en bred allmänhet söker inte forskning efter den modellen. Att möjliggöra sökning via Teman är delvis en annan väg.

2021.10.12: (1 av 100 fria resurser i BiBBlioteket)Marginal Revolution University

Marginal Revolution University är en fri sajt med mycket välgjorda korta kurser i det man på universitetet ofta kallar nationalekonomi. Men där finns mycket som är lärorikt i allas vardag. Direktlänk till resursen i BiBBlioteket. Många ordförklaringar och kurser är så bra att vi nu planerar att lägga in några i BiBB:s uppslagsverk.

2021.10.09: ( 8 svenska spaningar) Om undran inför företagsekonomin

Om undran inför företagsekonomin

I spaningen Om undran inför företagsekonomin recenseras och kommenteras boken med samma titel. Det är ett tiotal företagsekonomer som uppmärksammat att det var 50 år sedan Johan Asplunds klassiker 'Om undran inför samhället' publicerades. Några essäer är klart läsvärda medan andra nog hade passat bättre i en annan bok.

2021.10.08: ( 4 internationella spaningar) 200 miljarder till marknadsföring av utbildning

I spaningen Miljarder till marknadsföring berättas att universitet och högskolor i USA spenderar närmare 200 miljarder SEK per år på olika former av marknadsföring. Varför gör man detta och vilka konsekvenser kan det få på utbildning och forskning?

2021.07.26: ( 8 svenska spaningar) Utbildning i tillit - SOU 2020:40

stämpel för godkänd universitetsutbildning

Regeringens 'Tillitsdelegation' presenterar i SOU 2020:40 ett förslag om en lagstadgad obligatorisk kurs i tillit för 260.000 statligt anställda. Kursens innehåll ska bestämmas av en myndighet och genomföras av ett universitet. Många remissvar från högskolevärlden är mycket kritiska.

Förslaget är ett skolexempel på hur byråkratin utvecklas även om de förväntade resultaten är mycket oklara och kursen ger ett stort antal problem. Läs spaningen ...

2021.07.21: ( 8 svenska spaningar) Bra snedrekrytering till högskolan?

Naturlig snedfördelning

Denna story har sin bas i en rapport från UKÄ om ökad snedrekrytering av studerande till högskolorna uner det första pandemiåret. Denna snedrekrytering anses av politiker och många inom andra vara ett stort problem och ett som högskolorna - som bland annat hävdas i en debattartikel från Malmö universitet - måste arbeta aktivt med.

Men frågan kanske inte är ett så stort problem som det utmålas som och att dess lösningar med fördel kan ses i ett annat perspektiv. Läs spaningen ...

2021.06.18: Om forskningskommunikation

forskningskommunikation

Forskningskommunikation är både intressant och viktigt. Och något som allt fler ägnar sig åt. Utbudet är enormt men vem läser och vilken betydelse har all forskningskommunikation? Vi ställer frågor om vem, var, hur och ger exempel på debatten och forskningen. Har forskningen mer att säga om forskningskommunikation än vad de större reklambyråerna övat sig på i decennier? Det är skillnad på att Sända och att bli Hittad och läst.

Man kan se forskningskommunikationens största drivkraft som marknadsföring av högskolor och universitet. Läs mer om forskningskommunikation ...

2021.06.17: Om BiBB Academys kursutbud och internutbildning

BiBB Academy Education

You know a lot, we may add a little. BiBB Academy erbjuder kurser i Forskningskommunikation, Forskningsetik och 'Forskningens webbifiering'. 'Vem ska man lära av' är en internutbildning för företag och organisationer. Det två förstnämnda kurserna baseras på intresset för dessa ämnen inom Akademin men de kurser som ges idag har alltför låg skalbarhet. Ambitionen är att öka denna och använda en annan modell än den som högskolan traditionellt erbjuder. Möjligheter till examination för att få högskolepoäng, om så önskas, undersöks också.

Läs mer om kurserna och internutbildningarna i BiBB Academy ...

2021.06.14: Om BiBB Academys 'Rullgardinsprojekt

Rullgardinsprojektet i BiBB Academy

När någon går i pension från sin anställning på en högskola eller ett universitet upphör också möjligheten att enkelt kunna använda högskolebibliotekens elektroniska resurser. BiBB Academy driver ett projekt för att ge intresserade personer, i första hand före detta högskoleanställda, samma access som de hade tidigare.

Detta ligger i linje med högskolans Samverkansuppgift och kan ge stora fördelar för både högskolorna och enskilda personer. Läs mer om Rullgardinsprojektet ...

2021.06.07: ( 8 svenska spaningar) Svensk spaning om Högre utbildning

Svensk flag

Denna spaning lyfter fram kapitel 10 - 'Samhällsutmaningen digitalisering' - i Regeringens forskningproposition 20/21:60. I en kommentar ställs frågan om hur stor är den digitala kompetensen - vad den nu kan sägas vara - inom högskolan? Dags för en studie, anyone? Läs spaningen ...

2021.06.04: ( 4 internationella spaningar) Radikalt nytt danskt universitet

Danisk flag

BiBB har idag publicerat sin första internationella spaning. Den är en intervju publicerat i Köpenhams universitets tidning Universitetsposten och handlar om "behovet" av ett helt nytt danskt universitet för att lösa stora aktuella samhällsproblem. Läs spaningen ...

2021.05.20: Paketering av uppslagsverk och ekosystem

unbundling circles
Paketering och unbundling

På den tiden när uppslagsverk var tryckta böcker kunde ett företag ha dessa som sin enda eller dominerande tjänst. Idag är digitala uppslagsverk vanligen en av flera delar i ett större "paket". I såväl näringslivet som i företagsekonomisk forskning kallas dessa ofta för ekosystem.

Wikipedia är en av världens mest besökta sajter men det uppslagsverket är en del i alla de tjänster som ingår i Wikipedia-familjen. Uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) är idag en digital (omodern) tjänst som i första hand är en stödresurs till bolagets försäljning av digitala läromedel för skolelever. Detta syns tydligt på bolaget NE:s hemsida och i avhandlingskapitlet 'Läromedel i skolan och uppslagsverk'

Ett centralt mål för BiBB Academy är att Sverige får ett modernt och fritt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. Men för att öka nyttan och intresset för uppslagsverket BiBB finns ett antal kringtjänster och projekt, ett ekosystem. Om eller när BiBB Academy byter ägare får BiBB Academy troligen en annan utformning. Man behåller somt, tar bort och lägger till.

2021.05.08: Sajten heter nu BiBB Academy

BiBB har utvecklats mot att bli en plattform för ett antal kunskapsresurser och projekt. Detta har lett till att vi nu heter BiBB Academy. Webbadressen bibb.se är oförändrad. Ett antal förändringar är på gång.

2020.05.04: BiBB Academy är mogen för en bredare ägarbas

BiBB är nu moget för nästa utvecklingssteg. För ett rejält genomslag krävs en ägarbas med väsentligt större tyngd än en enskild innovatör och entreprenör. BiBB är både en kanal för för skribenter att nå en publik och ett verktyg för marknadsföring av universitet och högskolor.

Läs mer om ett möjligt ägarbyte. BiBB Academy ska på sikt ägas av landets universitet och högskolor. I avvaktan på nästa steg kommer BiBB att bli allt mer innehållsrikt och bli mer känt.

2020.03.30: Samverkansprojekt med LU Innovation

Lunds universitet har en enhet - Lund Innovation - med uppgift att stödja kommersialisering av forskningsresultat - inom alla områden. BiBB är nu ett av de projekt som har ett samarbete med LU innovation.

2019.01.25: Nytt fritt uppslagsverk i Danmark

Den Store Danske (uppslagsverket) slutade uppdateras 2017, men nu ska ett nytt bolag där flera flera förlag ingå och med stöd av danska staten på 23 MDKK skapa ett nytt fritt uppslagsverk i Danmark.

2018.09.16: Separation BiBB och Johan Schlasbergs avhandling

Denna blogg kommer nu att mest handla om utvecklingen av BiBB Academy. Tidigare poster är nedtagna. Avhandlingen 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' - som är "färdig", men inte framlagd ännu - presenteras på sajten - webbavhandling.se För att få en enkel överblick - börja med förordet

Avhandlingen är tänkt att stödja utvecklingen av uppslagsverket BiBB.

Publicerades: 2011.   Uppdaterad: 15 februari 202233 kommentarer. Din är välkommen.