Blogg och nyheter om BiBB Academy

Blogg om BiBB Academy

Om utvecklingen av uppslagsverket BiBB, nu 070 ORD, och BiBB Academy. Bland annat spaningar i högskolevärlden i Sverige och internationellt. Synpunkter och kommentarer är mycket välkomna. Och behövda:)


2023.06.06:Ny strategi för BiBB

Efter 70 publicerade ORD var det dags att ta ett steg tillbaka och göra en strategisk översyn över BiBBs möjliga framtid och vilken betydelse olika scenarier kan få på innehåll, ägande med mera.

Huvudalternativet har tidigare varit att BiBB skulle kunna komma att förvärvas och ägas av en ideell stiftelse med universitet och högskolor som centrala intressenter. Så är det för fria Store Norske Leksikon.

Men från idag är detta bara ett alternativ bland flera andra. I grunden handlar det nog om att BiBB är på väg att bli alltför annorlunda i jämförelse med vad högskolevärldens ledningar upppfattar att ett uppslagsverk är. Strategiförändringen öppnar flera kreativa möjligheter. Läs mer om den nya strategin och dess orsaker.

2023.05.21:Volym och sajtutveckling

Att antalet publicerade ORD har ökat i "bra takt" har lett till ett behov av ännu en redesign av sajten. Den ska dels vara optimerad för de som hittar och läser (i varje fall en del) i ett ORD och även för de (än så länge färre) som är nyfikna på uppslagsverkets framtid och plattformen BiBB Academy. Ett exempel är att menyerna längst ner är olika. Sajten har också mer texter om uppslagsverk och AI.

Länken "ORD" är uppflyttad i den gula menyraden och har en ram för de som läser ett ORD. Målet är att en läsare ska bli inspirerad att läsa fler ORD. Ju störe antal ORD som publiceras desto större chans att läsaren finner något av intresse. Parallellt sker också vissa tekniska förbättringar. Då stöter man på "problemet" Teknisk skuld ORD vilket i praktiken betyder att det är lättare att - och bättre - att ändra en grunddesign nu med 70 ORD än senare med 1.000.

På sajtens startsida finns i början en länk till de 12 senast publicerade ORDen. (Idag påbörjades - nu publicerat - ett ORD Naturgas som vapen). Det har tillkommit en del intressanta spaningar om högskolevärlden.

2023.04.20:ORD organiserade i Teman

Idag introduceras en ny sida Tema där ORD som kan sägas ingå i samma område är samlade i ett tema. Ju fler ORD som publiceras desto svårare är det att med lätthet hitta närliggande ORD. I varje ORD som ingår i ett Tema, alla gör inte det, finns det längst upp till höger i Svar 1 en blå cirkel Tema: Energi (eller annat tema). Länken går till respektive Tema. Antalet teman kommer att öka efterhand.

2023.04.16:50 ORD i BiBB

I uppslagsverket BiBB finns nu 50 ORD och nya tillkommer löpande. Nästa volymmål är 100. Dessa ORD bidrar starkt till att utveckla BiBBs Modell för ORD.

2023.03.20:Endast 15% av biblioteken erbjuder idag NE

Antalet folkbibliotek som abonnerar på NE online har minskat varje år under många år. Idag är det knappt 15% som fortfarande har NE. Då bör man också notera att tjänsten innehåller flera deltjänster utöver själva det omoderna uppslagsverket.

2023.03.15:Uppdatering av ChatGPT och BiBB

I uppslagsverket BiBB finns per idag 070 ORD. En av de fyra kategorierna av Svar i ett ORD är genererat via AI-tjänsten ChatGPT ORD. Som kan läsas där presenterade företaget OpenAI en ny version av sitt program som nu bygger på versionen ChatGPT-4. Den är väsentligt mer kraftfull än den version presenterades för några månader sedan.

Ett antal test BiBB har gjort visar att svar via ChatGPT kan vara rimliga men likväl otillräckliga eller missvisande. ORD i BiBB kommer i en del fall att publicera såväl en tidigare som en senare version av ett "AI-svar" för att visa skillnader och uppmärksamma att ett "AI-svar" ingår bland flera möjliga svar - i enlighet med strategin i BiBBs Modell för ORD.

2023.01.30:BiBB har sitt första ORD inom medicin och hälsa

Ett av de vanligaste tecknen på Covid-19 är försämring av luktsinnet. Den medicinska termen för nedsatt luktfunktion är anosmi. Anosmi är nu ett ORD i uppslagsverket BiBB. Svaren i ORDet är ett exempel på att det kan finnas flera svar och att dessa har olika karaktär.

2023.01.24:Intressegrupp för BiBB

Projektet BiBB har nu kommit till en nivå där det är dags att vidga kretsen och finna intresserade personer i och utanför Akademin. Sajten berättar om visionen och strategin och det finns både ett koncept och en modell - med ett flertal exempel - för ett fritt innovativt uppslagsverk. Läs mer om intressegruppen på sidan Vänner och vinnare.

2023.01.03:Myrorna tar emot allt utom uppslagsverk

En artikel i Sydsvenskan den 1 januari 2023 berättar att Myrorna 2021 fick in 10.000 ton kläder, textil och inredning. Det man tar emot ska vara ...

Helt, rent och användbart. Och absolut inga uppslagsverk.

Det kan knappast sägas tydligare att tryckta uppslagsverk har ett "Bäst-före-datum". Men värre är att även digitala uppslagsverk nöts ner av tidens tänder om de inte underhålls och uppdateras. Ett modernt uppslagsverk som Store Norske Leksikon redovisar hur många uppdateringar man gjort varje år och detta noteras i de enskilda orden. I NE finns ingen sådan information.

Vi gjorde ett litet test av en eventuell uppdatering i NE i samband med att vi nyligen publicerade Korsord ORD i uppslagsverket BiBB. Texten i NE Online var identisk med den som trycktes 1993. Sedan dess har Google och Wikipedia tillkommit och korsordsvärlden ser mycket annorlunda ut.

2022.12.29:Vidareutveckling av modellen för ORD i BiBB

Ord i uppslagsverk baseras nästan alltid på ETT ord. Sökmotorer har efterhand blivit allt bättre på att ge svar baserade på ett flertal ord (en söksträng). Vi har nu utvecklat vår Modell för ORD i BiBB och lånat några takter från sökmotormodellen. Ett första exempel publicerades idag med Krugman om Tesla ORD. Det är både ett exempel på ett 'sammansatt' ORD och ett exempel på ett ORD med flera svar, i detta fall en Story och en Notis.

2022.12.21:Första ORDET i BiBB är nu publicerat

Nu börjar en ny etapp i utvecklingen av uppslagsverket BiBB. Det första ORD som publiceras är Artificiell intelligens ORD. Se det som ett test. Ordet är ett exempel på ORD med flera svar där ett av svaren är AI-genererat via ChatGPT ORD.

2022.12.19:Ny tjänst: rePublished

För att stärka BiBB Academy som plattform har vi idag startat en ny tjänst där forskare och andra skribenter kan återpublicera artiklar som tidigare publicerats i andra fora. Artiklarna kan vara på både svenska och engelska och publiceras i webbformat.
Läs mer om rePublished i denna Introduktion ...

2022.12.17: Språk i BIBB och på BiBB Academy

svensk flagga & engelsk flagga

Det är inte självklart vilket eller vilka språk som texter ska ha i uppslagsverket BiBB eller på BiBB Academy. Vi testar först en hybridlösning där det i sajtens meny anges att en viss text finns på både svenska och engelska. Man kan fundera på om 'inbyggd' tvåspråkighet i uppslagsverket med mera är en väg framåt? Denna kan utformas på olika sätt.

2022.11.27:Modell för ORD i uppslagsverket BiBB

Varje uppslagsverk behöver en övergripande metadiskussion om de uppslagsord man publicerar. Det ökar uppslagsverkets värde och referensstatus om denna metadiskussion är transparent. ORDen i BiBB baseras på fyra kategorier: AI, Notiser, Artiklar och Stories. Vi för en diskussion om uppslagsverks 'neutralitet', objektivitet och nåbarhet med mera. BiBB är delvis byggt för samverkan med Wikipedia. Läs mer ...

2022.11.22:BiBBs strategi visavi NE

I både Norge och Danmark har de för alla fria digitala uppslagsverken Store Norske Leksikon och Den Store Danske utvecklats med bas i befintliga tryckta föregångare. I Sverige är det ett betydande problem att NE digitalt är en betaltjänst och att ägaren inte förefaller att ha något intresse av att göra det fritt. Detta skapar en motsättning på ett annat sätt än i grannländerna och ger framför allt människor i Sverige en mycket sämre och omodernare 'uppslagsverkstjänst'.

Således måste BiBB Academy ha en strategi visavi NE. Det viktigaste är att utveckla BiBB ochh det andra att bredda kännedomen om de många svagheterna i NE.

2022.10.11:( 13 svenska spaningar) Vetenskapsrådet vill satsa på forskningskommunikation

ramverk
Ramverk eller ramvärk?

Vetenskapsrådet publicerade i september 2022 en rapport 'Ramverk för kurser i forskningskommunikation'. Den är intressant och 'droppar' många idéer men saknar strategi. Rapporten som är skriven av en expertgrupp kommunikatörer och forskare presenteras och diskuteras. I en kommentar i spaningen förordar Johan Schlasberg en alternativ modell för en mer effektiv forskningskommunikation.
Läs spaningen och kommentarerna ...

2022.02.15:( 13 svenska spaningar) Ska universiteten ta över Sv. Akademins ordbok (SAOB)?

insamling till SAOB

Svenska Akademin har utlöst en krissituation för SAOB och har medelat att man inte längre har råd att finansiera SAOB. Många har krävt att staten ska ta över, men kulturminister Jeanette Gustafsdotter (s) är tveksam och talar om att Staten inte får riskera bli "normerande" för språket och bör hålla sig på "armlängds avstånd". Om detta är en rimlig beskrivning av Ordbokens roll kan diskuteras. Jag anser som många andra att Ordbokens roll är deskriptiv.

Diskussioner om alternativ finansiering pågår. Akademin (universitet och högskolor) behöver stärka sin ställning som kunskapsproducent och då passar det utmärkt att ta över ORDBOKEN. I det projektet är det närliggande att skapa ett nytt artikelbaserat uppslagsverk enligt den modell som BiBB Academy presenterat och driver.
Läs spaningen och kommentarerna ...

2022.02.11: ( 13 svenska spaningar) Från latin till engelska i högskolevärlden

engelska som huvudspråk i forskning

Den statliga myndigheten 'Institutet för språk och fornminnen' (ISOF) publicerade 2022 rapporten 'Språkval och internationalisering. Den visar att engelska blir allt mer dominerande som både undervisnings- och publiceringsspråk på universitet och högskolor. En gång var latin ett slags 'lingua franca' i universitetsvärlden, nu är det 'bad English' som gäller. Finns det några val och vilka konsekvenser kan detta ha?
Läs spaningen och kommentarerna ...

2021.11.01: ( 13 svenska spaningar) RQ20 - utvärdering av Lunds universitets forskning

RQ20 - utvärdering av forskning vid Lunds universitet

Senhösten 2020 landade en omfattande internationell utvärdering - RQ20 - på dagordningen för strategiska frågor och organisation på Lunds universitet. Den är spännande läsning och blickar mer framåt än delar ut betyg för gjorda bedrifter.

Denna spaning innehåller en del generella observationer i utvärderingen men har fokus på rapportens analys och förslag för Ekonomihögskolan i Lund (EHL). Utvärderarna har flera positiva saker att säga om EHL, men de tycker i ljuset av de stora omvärldsförändringarna att EHL saknar 'a sense of urgency'.
Läs spaningen och kommentarerna ...

2021.10.12: (1 av  100 fria resurser i BiBBlioteket) Marginal Revolution University

Marginal Revolution University är en fri sajt med mycket välgjorda korta kurser i det man på universitetet ofta kallar nationalekonomi. Men där finns mycket som är lärorikt i allas vardag. Direktlänk till resursen i BiBBlioteket. Många ordförklaringar och kurser är så bra att vi nu planerar att lägga in några i BiBB:s uppslagsverk.

2021.10.09: ( 13 svenska spaningar) Om undran inför företagsekonomin

Om undran inför företagsekonomin

I spaningen Om undran inför företagsekonomin recenseras och kommenteras boken med samma titel. Det är ett tiotal företagsekonomer som uppmärksammat att det var 50 år sedan Johan Asplunds klassiker 'Om undran inför samhället' publicerades. Några essäer är klart läsvärda medan andra nog hade passat bättre i en annan bok.

2021.10.08: ( 7 internationella spaningar) 200 miljarder till marknadsföring av utbildning

I spaningen Miljarder till marknadsföring berättas att universitet och högskolor i USA spenderar närmare 200 miljarder SEK per år på olika former av marknadsföring. Varför gör man detta och vilka konsekvenser kan det få på utbildning och forskning?

2021.07.26: ( 13 svenska spaningar) Utbildning i tillit - SOU 2020:40

stämpel för godkänd universitetsutbildning

Regeringens 'Tillitsdelegation' presenterar i SOU 2020:40 ett förslag om en lagstadgad obligatorisk kurs i tillit för 260.000 statligt anställda. Kursens innehåll ska bestämmas av en myndighet och genomföras av ett universitet. Många remissvar från högskolevärlden är mycket kritiska.

Förslaget är ett skolexempel på hur byråkratin utvecklas även om de förväntade resultaten är mycket oklara och kursen ger ett stort antal problem. Läs spaningen ...

2021.07.21: ( 13 svenska spaningar) Bra snedrekrytering till högskolan?

Naturlig snedfördelning

Denna story har sin bas i en rapport från UKÄ om ökad snedrekrytering av studerande till högskolorna uner det första pandemiåret. Denna snedrekrytering anses av politiker och många inom andra vara ett stort problem och ett som högskolorna - som bland annat hävdas i en debattartikel från Malmö universitet - måste arbeta aktivt med.

Men frågan kanske inte är ett så stort problem som det utmålas som och att dess lösningar med fördel kan ses i ett annat perspektiv. Läs spaningen ...

2021.06.14: Om BiBB Academys 'Rullgardinsprojekt

Rullgardinsprojektet i BiBB Academy

När någon går i pension från sin anställning på en högskola eller ett universitet upphör också möjligheten att enkelt kunna använda högskolebibliotekens elektroniska resurser. BiBB Academy driver ett projekt för att ge intresserade personer, i första hand före detta högskoleanställda, samma access som de hade tidigare.

Detta ligger i linje med högskolans Samverkansuppgift och kan ge stora fördelar för både högskolorna och enskilda personer. Läs mer om Rullgardinsprojektet ...

Uppdatering 23.05.28: Konceptet är nu utvidgat och utvecklat och heter Köp ett årskort till högskolebiblioteken

2021.06.07: ( 13 svenska spaningar) Svensk spaning om Högre utbildning

Svensk flag

Denna spaning lyfter fram kapitel 10 - 'Samhällsutmaningen digitalisering' - i Regeringens forskningproposition 20/21:60. I en kommentar ställs frågan om hur stor är den digitala kompetensen - vad den nu kan sägas vara - inom högskolan? Dags för en studie, anyone? Läs spaningen ...

2021.06.04: ( 7 internationella spaningar) Radikalt nytt danskt universitet

Danisk flag

BiBB har idag publicerat sin första internationella spaning. Den är en intervju publicerat i Köpenhams universitets tidning Universitetsposten och handlar om "behovet" av ett helt nytt danskt universitet för att lösa stora aktuella samhällsproblem. Läs spaningen ...

2021.05.20: Paketering av uppslagsverk och ekosystem

unbundling circles
Paketering och unbundling

På den tiden när uppslagsverk var tryckta böcker kunde ett företag ha dessa som sin enda eller dominerande tjänst. Idag är digitala uppslagsverk vanligen en av flera delar i ett större "paket". I såväl näringslivet som i företagsekonomisk forskning kallas dessa ofta för ekosystem.

Wikipedia är en av världens mest besökta sajter men det uppslagsverket är en del i alla de tjänster som ingår i Wikipedia-familjen. Uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) är idag en digital (omodern) tjänst som i första hand är en stödresurs till bolagets försäljning av digitala läromedel för skolelever. Detta syns tydligt på bolaget NE:s hemsida och i avhandlingskapitlet 'Läromedel i skolan och uppslagsverk'

Ett centralt mål för BiBB Academy är att Sverige får ett modernt och fritt uppslagsverk baserat på signerade svar. Men för att öka nyttan och intresset för uppslagsverket BiBB finns ett antal kringtjänster och projekt, ett ekosystem. Om eller när BiBB Academy byter ägare får BiBB Academy troligen en annan utformning. Man behåller somt, tar bort och lägger till.

2020.03.30: Samverkansprojekt med LU Innovation

Lunds universitet har en enhet - Lund Innovation - med uppgift att stödja kommersialisering av forskningsresultat - inom alla områden. BiBB är nu ett av de projekt som har ett samarbete med LU innovation.

2019.01.25: Nytt fritt uppslagsverk i Danmark

Den Store Danske (uppslagsverket) slutade uppdateras 2017, men nu ska ett nytt bolag där flera flera förlag ingå och med stöd av danska staten på 23 MDKK skapa ett nytt fritt uppslagsverk i Danmark.

2018.09.16: Separation BiBB och Johan Schlasbergs avhandling

Denna blogg kommer nu att mest handla om utvecklingen av BiBB Academy. Tidigare poster är nedtagna. Avhandlingen 'Ekosystem för uppslagsverk', forskningskommunikation och avhandlingar' - som är "färdig", men inte får läggas fram på grund av sitt format - presenteras på sajten - webbavhandling.se.

Avhandlingen stödjer utvecklingen av uppslagsverket BiBB.34 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.