BiBBs strategi visavi NE

??  Användare, intressenter och potentiella sponsorer och 'ägarintressenter' av uppslagsverket BiBB kommer troligen att undra hur BiBB ska förhålla sig till Nationalencyklopedin (NE)?

Svar: det viktigaste är att utveckla BiBB Academy och uppslagsverket BiBB. Det andra är att analysera omvärlden och där ingår uppslagsverket NE som det kan analyseras från utsidan. Analyserna publiceras som en del i vår strategi.

Ökad medvetenhet om NE som ett nationellt problem och BiBB som en möjlighet

Ju fler som ser att NE är ett nationellt problem och varför, och dessutom börjar se och ana att det finns intressanta alternativa modeller - som Store Norske Leksikon - desto mer ökar intresset för BiBB Academys uppslagsverk. Vi söker alltid Vänner och vinnare som berättar för andra. Tack.

Så länge uppslagsverket BiBB är en liten tjänst utan starka ägare är BiBB mer av en irritation än en egentlig konkurrent till NE. Däremot är det sannolikt att såväl Johan Schlasbergs avhandling med sina många studier av NE och själva förekomsten av BiBB Academy bidrar till ökad insikt om NEs svagheter och behovet av en mer likvärdigt och modernt uppslagsverk i Sverige.

Koncernen som äger NE

ägare av Nationalencyklopedin (NE)

Uppslagsverket NE ingår i en underkoncern NE Nationalencyklopedin AB och verksamheten i Sverige drivs via NE Sverige AB. Bolagen ingår i en mycket heterogen företagsgrupp som ägs av familjen Tönnesson. Koncernens största investering de senaste 5-10 åren är produktion och försäljning av vodka och gin. Gruppen förvärvade uppslagsverket 1994 och det har givit förluster på över 500 miljoner SEK. För några år sedan inleddes en väsentlig kursändring och uppslagsverket NE har nu en underordnad roll jämfört med att bolaget idag i första hand är ett lönsamt läromedelsföretag.

Varumärket NE (för uppslagsverk)

Ett varumärke har eller får sitt kommersiella värde och 'statusvärde' i relation till olika målgrupper. Photoshop är ett mycket starkt varumärke för grafiska designers men knappast för sjuksköterskor och historielärare. Det generella värdet av varumärket NE är sjunkande även om försäljningen av läromedel går bra. Detta beror bland annat på minskande exponering och att gruppen som 'växt upp' med NE i bokformat krymper och inte fylls på underifrån. NE bli med bolagets strategi allt mer en nischprodukt, 'ett stödjande delsystem' i företagsekonomiska termer.

Varumärket NE har troligen betydelse vid införsäljningen av läromedelstjänsterna till skolor och kommuner som är NE-bolagets största kunder. Många lärare och inköpare har fortfarande en hög uppfattning om uppslagsverket. NE-bolaget gynnas av den offentliga sektorns tröghet även om folkbibliotekens klart sjunkande abonnemangsintresse - färre än 20% 2022 - för NE online är en intressant indikator på att man lärt sig att motsvarande eller bättre tjänster finns fritt tillgängliga för alla.

I reklamen för NE påstås - i strid med marknadsföringslagen - att NE är Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Citatet är hämtat från NEs hemsida 2022.11.22. Man använder liknande formuleringar i sin internetannonsering. Detta är anmärkningsvärt och undergräver ytterligare förtroendet för NE.

användning av NE

Då NE är en betaltjänst används den i de skolor där kommunen har ett avtal med bolaget NE. Fria tjänster är mer likvärdiga än betaltjänster. När eleverna är klara med sin skolgång kommer de inte att avända NE. Få privatpersoner abonnerar på NE. Även om NE för de flesta inte är ett individuellt problem eller en intressefråga är NE ett nationellt problem.

Konklusionen av detta i förening med att Wikipedias referensstatus ökar är att varumärket NEs tidigare breda varumärkesigenkänning (brand recognition) och varumärkesvärde för att få veta mer (mervetande) sakta men logiskt minskar.

Vad händer med NE?

Det är tydligt att uppslagsverket idag och imorgon inte är särskilt väsentliga intäktskällor för 'NE-koncernen'. Man driver NE med ringa kostnader - kanske två till tre tjänster och lite datasupport - och betraktar NE som en klassisk 'Cash cow'.

Överväger NE-bolagets ägare att i framtiden förändra NE till en fri tjänst? Idag finns INGA tecken på detta.

Det finns minst två stora hinder. Som nämnts ovan ger NE ett bra nettobidrag men även om detta är minskande skulle det medföra betydande kostnader att kontrollera och uppdatera uppslagsverkets innehåll. Från initierad källa har nämnts att det skulle kräva ett större antal manår och kosta 30-50 miljoner SEK. Store Norske Leksikon redovisade att man under 2021 gjort närmare 60.000 uppdateringar av tidigare publicerade artiklar. Cirka 30% av de 4.500 experter som NE åberopar i sin marknadsföring är avlidna.

Inget talar för att något särskilt (nytt) kommer att hända med NE vare sig hur det produceras, av vem eller med strategin som betaltjänst. Uppslagsverket blir allt svårare att separera från läromedelstjänsterna och går knappast att sälja som en separat tjänst. Detta kan ses som en framgång eller som en betydande värdeförsämring på grund av bristande underhåll, låg förståelse av den digitala miljön och strategiska beslut. Framtiden kommer att leverera mer än ett facit.

Uppdaterad senast: 18 april 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.