3 sid. Lästid 5 min.

Vetenskaplig ram

Formatet webbavhandling och konceptet en avhandling-som-en service är väsentliga delar i denna avhandlings vetenskapliga ram.

Då avhandlingen hävdar en bredare syn på vad jag kallar den "vetenskapliga ramen" än den dominerande - vilket i avhandlingsprocessen har visat sig vara mycket kontroversiellt - finns det anledning att utveckla detta ämne.

3.2Det vidgade vetenskapliga uppdraget

Under senare år har tunga svenska och internationella finansiärer av forskning i ökande grad börjat ställa nya krav utöver de traditionella vetenskapliga kraven. Det har blivit vanligt att en ansökan måste innehålla förväntad samhällelig nytta av ett forskningsprojekt. I Sverige kräver Vetenskapsrådet med flera att en ansökan ska beakta genusaspekter, om än mer applicerbart i samhällsvetenskap än i fysik. Runt hörnet finns krav på att miljöaspekter och långsiktiga miljöeffekter ska ingå ett forskningsprojekt. Fler beslutspåverkande faktorer kan tillkomma.

Dessa vidgade krav visar tydligt att vad som ska anses ingå i det vetenskapliga uppdraget är en social konstruktion med historiska rötter och konventioner och därmed föränderligt.

text

3.3Vetenskapliga stilar

Det är uppenbart för alla att det inom konst och litteratur finns olika ismer, skolor och stilar. För en bred allmänhet gäller detta inte vetenskapligt arbete. Vetenskap är vetenskap. I realiteten är det som flertalet läsare av denna avhandling vet mycket mer komplicerat. Det finns en rik litteratur om vetenskapliga stilar som bland annat visas och diskuteras i 'Disciplined reasoning: Styles of reasoning and the mainstream-heterodoxy divide in Swedish economics' (Hylmö, 2018).

Att säga att det finns olika skolor, stilar och synsätt om vad som kan och bör menas med god forskning är föga förvånande men i vilken omfattning och på vilka sätt kan olika "stilar" samexistera?

text

text

3.3Forskning och kreativitet

text

text

3.5Forskning och impact

text

Även detta tema ligger innanför den vetenskapliga ramen. En avhandling eller annan forskning kan tidigt eller senare i processen ha för avsikt att leda till någon form av kommersialisering. I vissa ämnen är detta osannolikt medan det inom andra ämnen - till exempel teknik och medicin är vanligt. Denna avhandling stödjer utvecklingen av tjänsten BiBB som kan komma att säljasB till nya intressenter och leda till ett nytt fritt svenskt allmänt uppslagsverk.
Läs mer om min avhandling, entreprenörskap och etik här.

Publicerades: mars 2020.   Uppdaterad senast: den 29 mars 2020. 

Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.
FeedbackB, se 35 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/