Avhandling i företagsekonomi


Studier om NE

Temasida - sammanfattning

analyser av uppslagsverket NE

15.0Introduktion till sju studier om uppslagsverket NE och bolaget NE Nationalencyklopedin AB (bolaget NE).

Detta kapitel är en temasida och vad som i digital marknadsföring kallas en Landing page enW för de som, via en sökmotor, söker specifik information. Se länkar för mer analys och data.

15.1NE och marknadsföringslagen

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'NE och marknadsföringslagen'.

Bolaget NE har länge marknadsfört NE som "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet." En central fråga om trovärdighet och marknadsföring.

Är detta korrekt eller vilseledande enligt marknadsföringslagen?

Studien visade att bolaget NE troligen bryter mot marknadsföringslagen då man inte skulle kunna styrka att uppslagsverket NE vare sig är "främst" eller "främst, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet". Det är nog en tidsfråga innan bolaget ändrar eller tvingas ändra dessa påståenden. Viss förändring av marknadsföringstexten skedde medio 2019.

15.2Bristande statistik och brister i statistiken

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'NE: statistik och prismodell'.

I en studie som inleddes i september 2017 undersöktes i vilken omfattning folkbiblioteken använder statistik - och särskilt statistik om NE, för de som har NE - som underlag för sina beslut om val av Databaser.

Studien visade

15.2.1  Statistikens tillgänglighet - ett av flera citat

Fråga om NE-statistik för 2015 och 2016:  Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi trots att vi efterfrågat det inte fått statistik från NE för de senaste åren. Men användningen gick ner redan tidigare och en gissning är att det sjunkit ytterligare de under år vi inte fått siffror. // 2017.10, Södertälje folkbibliotek. Årskostnad för NE 42.000 kr.

15.2.2  Användningen av NE på biblioteken sjunker mycket

Det är inte bara allt färre bibliotek som abonnerar på NE, utan användningen verkar också sjunka dramatiskt på många bibliotek.

15.2.3   Små bibliotek betalar mycket mer per invånare

Biblioteken köper ett abonnemang med uppslagsverket, ordböcker och några andra delar. Cirka 70% av de folkbibliotek som köpte NE-paketet hade det endast för användning biblioteket. Små bibliotek kan få betala upp till ≈20 gånger mer per invånare för NE.

Se tabell som visar vad ett tjugotal bibliotek betalar per invånare.

15.3Studier av uppslagsverkets kunder

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'NE abonnemang'.

I studien finns direktlänkar till alla 290 folkbiblioteks undersida om det som oftast kallas "Databaser".

Studierna visade att antalet folkbibliotek som köper NE-paketet minskar varje år. I två tabeller listas de som köper - aktuell uppgift för 2020: 68 (23%) av 290 - eller inte köper NE-paketet.

Kommuner eller enskilda skolor köper hela eller delar av bolaget NE:s läromedelsenheter. Kostnaden per elev varierar mycket vilket missgynnar mindre kommuner. NE:s skäl för denna prismodell är oklar. Den speglar troligen inte faktiska försäljnings- eller driftskostnader.

Studierna har bidragit till min prediktion om uppslagsverkets framtid.

15.4Studier av författare och innehåll i uppslagsverket NE

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'Vem skriver i NE'.

15.4.1  Analys av 5.000 artiklar i NE och deras författare

Studien gjordes 2011 och hade inte gått att göra idag på grund av minskande transparens i NE. Det går inte längre att söka i NE på viss artikelförfattare - "vilka artiklar har X skrivit".

Studien visade att genomsnittsåldern för skribenterna år 2011 var c:a 70 år. ≈21% (20 personer) var avlidna.

15.4.2  Analys av alla 264 författare i NE i ämnet 'Medicin'

Studien gjordes i januari 2019 och data erhölls via olika Online-sökningar.

Studien visade att genomsnittsåldern för namngivna författare var c:a 75 år. 30% av författarna var avlidna.

15.5Nya uppslagsord i uppslagsverket NE 2018 och i början på 2019

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'Nya uppslagsord i NE 2018'.

Studie av nya uppslagsord i NE från mars 2018 och 12 månader framåt. Analys av alla (294) nya uppslagsord i NE.

Studien visade att cirka 90% av alla nya ord var utan författarnamn, var korta och mest handlade om aktuella musiker och politiker. Alla ord med något undantag saknade referenser.

15.6Jämförelse NE och Wikipedia

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'Jämförelse NE och Wikipedia'.

Studien gjordes 2016 och är Sveriges första jämförande forskningsstudie av den frågan. Diskussion och analys av HUR man kan jämföra dessa uppslagsverk och en analys av 150 ord baserad på min analysmodell. Vilka faktorer ska man inkludera eller exkludera?

Studien visade att Wikipedia är mer användbar och har högre trovärdighet än NE.

15.7Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB

Bakgrund, forskningsfråga, metod, resultat och påverkan.

Studien redovisas i kapitlet 'Om NE Nationalencyklopedin AB'.

Studie av bolaget NE Nationalencyklopedin AB och ägarbetydelsen. Om transformationen från uppslagsverk till i huvudsak ett läromedelsföretag. Vad betyder detta för uppslagsverket?

NE Nationalencyklopedin AB med dotterbolag (bolaget NE) ingår i en privat koncern med verksamhet inom bland annat produktion och försäljning av vodka, heminredning och presentartiklar och matrecept med mera.

Studien visade att en transformation från ett 'uppslagsverksföretag' till ett läromedelsföretag är en mycket krävande omställning. Det är svårt att veta hur lång uthållighet koncernen har för bolaget NE:s expansion och framtiden för uppslagsverket NE diskuteras här.

Bolaget NE har sedan Tönnessongruppens förvärv 1994 av förlaget Bra Böcker, som startade utgivningen av uppslagsverket, gått med sammanlagda förluster på cirka 600 miljoner kronor och visar efter några år av positiva resultat - tack vare en kraftig personalneddragning från 30 till 9 och höjda priser - åter röda siffror. Detta analyseras i kapitlet.

Publicerades: 2017.   Uppdaterad: 19 april 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/