5+1 sidor
vid utskrift

Sociala innovationer och BiBB

Definitioner har intressenterreferens vilket syns tydligt för konceptet 'sociala innovationer'. Då forskningen inom området är ganska outvecklad domineras definitionerna av olika organisationers ofta politiska agendor.

Man kan se kunskapstorget och uppslagsverket BiBB® som en social innovation, men man bör vara försiktig med överanvända "plusord".

Löser BiBB något socialt eller samhälleligt problem?

De exempel som presenteras på sociala innovationer handlar ofta om att förbättra situationen för i någon mening "svaga" grupper till exempel arbetslösa, vissa äldre, nyanlända och ohälsodrabbade. Inte sällan är det problem som hade kunnat hanteras inom etablerade (oftast) offentliga organisationer, men som dessa av olika anledningar - kanske organisatorisk oförmåga eller ointresse - inte "åtgärdat".

BiBB tillför samhällsnytta utifrån ett möjlighetsperspektiv snarare än att lösa ett identifierat problemområde.

BiBB kommer att tillföra mer nytta och värde till de relativt starka jämfört med de relativt svaga. Detta kan vara kontroversiellt att säga, men ett KunskapstorgB med ett ganska avancerat om än populärvetenskapligt uppslagsverk är för de mer läsvana och kunskapssökande. Självklart kan detta i princip gälla alla, men i praktiken gör det det inte.

En social innovation defineras inte av huruvida den tillför värde till de relativt svagare eller de relativt starkare. Eller om den är ett 'gräsrotsinitiativ' eller ej.

Social och samhällelig innovation - en fråga om semantik?

Det engelska uttrycket 'social innovations' blir lätt - och alltför lätt - 'sociala innovationer' på svenska.

Det svenska ordet social - utöver innebörden sällskaplig - för lätt tankarna till områden som sociala problem och sociala frågor - vård, skola och omsorg. Men det finns ingen anledning att begränsa samhälleliga innovationer till dessa områden och ordet   samhällsinnovation  är betydligt bättre och borde vara huvudbegreppet.

Det visar sig om det mer etablerade ordet 'social innovation' kan komma att ersättas av ordet 'samhällsinnovation'. De som arbetar med sådana projekt kan sägas vara samhällsentreprenörer.

Definitionsproblemet för 'sociala innovationer'

Definitioner har intressenter. I den naturvetenskapliga forskningen är definitioner  - e=mc2 -  mer neutrala och oftast lättare att enas om. Inom samhällsvetenskap (the social sciences) och humaniora gäller andra förhållanden. Även om det vore bra att kunna säga att A ≈ a b z, vilket till exempel möjliggör jämförande studier, har själva definierandet sin egen logik.

De exempel på definitioner av sociala innovationer som visas nedan hade lätt kunnat vara dubbelt så många. Kan man minska spännvidden i definitionerna? Vilka kriterier och kännetecken är centrala och vilka är mer perifera?

 Visa mer vertical arrowsSex definitioner av sociala innovationer

Pufendorfinstitutet:  Social innovation, can be defined as a response to observed inadequacies in institutions (formal and informal) that entails changing relations based on alternative ways of knowing, doing, framing and organizing, which contribute to a sustainable society. Källa: Pufendorfinsitutet i Lund. 'The Pufendorf Declaration on Universities as Drivers of Social Innovation' (2018.05).

Socialforum:  En social innovation är en ny lösning som är social både vad gäller mål och/eller medel, och som möter sociala behov bättre än tidigare alternativ, främst genom insatser som inte motiveras ekonomiskt. Källa: Socialforum, (2018.05).

Tillväxtverket:  Sociala innovationer omfattar, i bred bemärkelse, aktiviteter för att möta problem av social natur i samhället – alltifrån hur man i ett bysamhälle bäst tar hand om barnen, till nya vård- och omsorgsprocesser... Social innovation är ofta motiverad av andra faktorer än enbart ekonomisk vinning, vilket i sin tur ställer speciella krav på finansiärer och andra som ger stöd. Källa: Tillväxtverket 2014:12 Sociala innovationer – Ett internationellt perspektiv. , Pdf. 104 s. (2014).

Mötesplats Social Innovation:  Mötesplats Social Innovation utgår från följande definition: Social innovation är innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Källa: Mötesplats Social Innovation, (2018.05).

Vinnova:  Vinnova definierar social innovation som nya tjänster, varor, metoder och arbetssätt som bidrar till ett inkluderande och välmående samhälle. De som berörs av problemet involveras i formuleringen och lösningen av det. Källa: Vinnova 'Social Innovation', Pdf. 12 s. (2015:04).

Förutsättningarna för social innovation och samhällsentreprenörskap skiljer sig inte nämnvärt från förutsättningarna för innovation och entreprenörskap i stort. Men det finns skillnader som är viktiga att förstå om man ska bygga en infrastruktur för området. Social innovation och samhällsentreprenörskap ger särskilda möjligheter i ett samhälle som söker nya vägar för att hantera aktuella frågor. Samtidigt finns en del utmaningar, när det gäller metoder för resultat och effektmätning samt nya former för finansiering. Här tittar vi lite närmare på både möjligheter och utmaningar. ibid. s. 10.

Örebro universitet:   ... Som framgår av föregående avsnitt handlar sociala innovationer till stor utsträckning om att skapa förutsättningar, understödja, bidra till att individer och kollektiv i civilsamhället själva aktiverar sig och utvecklar lösningar på sociala problem och frågeställningar som berör deras samhälleliga och vardagliga liv. Källa: 'FoU-rådet för sociala innovationer, program' Örebro universitet, Pdf. 6 s. (2015).

Ur ett forskningsperspektiv är det bra ...

Min definition av sociala innovationer

En social innovation / en samhällsinnovation är en skalbar och mätbar innovation, av en viss höjd, som tillför samhällsnytta och vars primära drivkraft inte är att generera privata vinster.

Det är viktigt att den sociala innovationen är skalbar och mätbar - som för alla innovationer. I sig värdefulla kriterier som miljömässig uthållighet (sustainability), könsneutralitet, processorientering, multidisciplinär, medborgargenererad och en del andra är inte centrala och bör inte "belasta" basdefintionen.

Som beskrivs väl i Vinnovas rapport 2018:1 'Social innovation i Sverige - Kartläggning av ekosystemet för social innovation' Vinnova (2018), ref finns det en rad problem - kallade utmaningar - angående sociala innovationer: svag teoribildning, definitionsproblem, finansieringsproblem, effektmätningar, svag entreprenörskunskap hos de sociala innovatörerna och bristande förståelse för konceptet sociala företag hos såväl allmänheten som hos investerare och potentiella kunder. (s. 17)

Är BiBB innovativt?

innovationshöjd

För att något ska betecknas som innovativt utöver en vardaglig komplimang måste det ha en en viss  uppfinningshöjd. Med två egna patent Schlasberg J. (2001) ref. inom mobila tjänster har jag viss erfarenhet av kraven på uppfinningshöjd. Det krävs att något går utöver det som en inom området kunnig person lätt hade kunnat göra. Begreppet innovationshöjd är bredare och inkluderar den påverkan som en 'innovation' kan få i samhället.

Att skapa ett allmänt uppslagsverk där doktoranderB som en del i sin utbildning kan skriva artiklar - för vilka de får högskolepoäng - är lite innovativt. Så är också strategin att det kan finnas flera artiklar med samma uppslagsord.

Att BiBB på flera sätt skiljerB sig från ett etablerad uppslagsverk som NE är positivt - till exempel vad avser "webbnivå", men flera av dessa funktioner är naturliga utifrån en digital grundmodell till skillnad från en analog.

Är BiBB vinstdrivande?

För några är i detta sammanhang social och vinstdrivande en motsättning och ibland oförenligt. Även sociala innovationer (samhällsinnovationer) behöver intäkter och det är IMHO inget krav att dessa behöver bidragsfinansieras av offentliga medel.

BiBB har en tvåstegsmodell där tanken är att BiBB på sikt ska ägasB av stiftelse där landets högskolor och universitet är centrala intressenter och finansiärer. På vägen dit, så länge BiBB drivs av enbart Johan Schlasberg, är sponsrade stories och artiklarB välkomna.

I en del analyser av sociala innovationer påpekas att dessa sällan innehar immateriella rättigheter i form av patent, men en samhällsinnovation kan ha och har andra former av immaterialrättsligt skydd som upphovsrätt och kanske varumärken. Till exempel är BiBB® ett av mig registrerat varumärke.

social innovation

För de som driver någon form av social innovation är definitionen i sig nog inte särskilt viktig och det skulle i många fall vara acceptabelt att kalla konceptet / aktiviteten för ett förändringsprojekt, en innovation eller ett start-up. Men det kan ha sina fördelar att finnas under ett paraply och ett genom vilket det ibland regnar manna.

Sociala innovationer och skalbarhet

Likheterna mellan det som vanligen kallas innovationer och sociala innovationer är betydligt större än olikheterna. Bågge ställs inför frågan om skalbarhet och ofta det närliggande konceptet 'nätverkseffekter'.

BiBB är skalbart både vad avser omfattningen av sitt innehåll och vem som genererar detta. BiBB är också skalbart i funktioner som språk, användarplattformar och geografisk utbredning. BiBB befinner sig idag i en tidig fas.

Sociala innovationers migration

Inledningsvis en analogi från ett område jag arbetat i många år med: mobila tjänster och mobiltelefoni. I ett tidigare skede utvecklade mobilindustrin en lång rad externa tillbehör som på olika sätt tillförde värde till mobiltelefonens användare. I mitt företag IDstories utvecklade vi en fristående streckkodsläsare som Ericsson Mobile Phones köpte. Tanken var att den funktionen - som många andra externa tillbehör - i ett senare skede skulle kunna migrera in i mobiltelefonen om tillbehöret blev framgångsrikt. Idag finns flera appar som fyller denna funktion på ett liknande sätt.

Det har inget egenvärde att en 'social innovation' förblir en fristående tjänst eller produkt. Om det identifierade problemet eller möjligheten kan få större genomslag och tillföra mer nytta i en annan organisatorisk miljö ser jag detta som i grunden positivt och ett sorts kvitto på framgång.

BiBB som social innovation

BiBB tillför samhällsnytta till många, det är innovativt då en sådan modell inte finns idag, det är skalbart och det primära målet är inte att vara vinstdrivande.

Det är rimligt enligt min - och troligen många andras - definition att säga att BiBB är en social innovation / en samhällsinnovation - i en tidig fas. I ett EU-perspektiv kan sägas att BiBB är en 'Digital Social Innovation' - se referens nedan. Den entreprenöriella utmaningen är att fortsätta processen och inspirera fler att medverka.B

Litteratur och referenser

Sociala innovationer som studieområde har internationellt en lång historik, ofta under olika namn och begrepp. Sajtens alla referenser.

 1. Augustinsson E. (2017) '100 sociala innovationer som kan förändra Sverige'. Mötesplats Social Innovation Malmö
 2. Gustafsson F. och Netz A. (2018) ' Social innovation i Sverige - Kartläggning av ekosystemet för social innovation'. Vinnova 2018:1 // Online, Pdf 54 s. och e-bok
 3. Hansson, J., Björk, F., Lundborg, D. & Olofsson,. L. (2014). 'An Ecosystem for Social Innovation in Sweden - a strategic research and innovation agenda'. Lunds universitet och Malmö högskola 2014. // Online, Pdf 44 s.
 4. Larsson M. och Palmberg B. (2015). 'Vad betyder social i sociala innovationer'. Entreprenörskapsforum. Online, Pdf. 24 s.
 5. Szijarto B., Milley P., Svensson K., Cousins J.B. (2017). 'On the evaluation of social innovations and social enterprises: Recognizing and integrating two solitudes in the empirical knowledge base'. Evaluation and Program Planning 66 (2018) 20–32 | $ |
 6. Stokes M., Baeck P., Baker T. (2017). 'What is next in digital social innovation - Realising the potential of people and technology to tackle social challenges'. European Union 2017. // Online Pdf 133 s.
 7. Artikel i The Economist om det ökade intresset för SI på företag och universitet.

 8. Digital Social Innovation, EU-plattform inom DSI för projekt, finansiering, samarbete och events.
 9. Nesta. A global innovation fund - We back new ideas to tackle the big challenges of our time, from the pressures of an ageing population to stretched public services and a fast changing jobs market. Intressant och med en välgjord Story.
 10. Stanford Social Innovation Review. Tidskrift som startade för cirka 15 år sedan.
 11. Waag, holländsk organisation - Waag operates at the intersection of science, technology and the arts. Nätverks- och samhällsorienterad.

Publicerades: maj 2018.   Uppdaterad senast: den 10 november 2018Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/